Akcijski plan za smanjenje parafiskalnih nameta

Vlada RH donijela je 07.05.2020. donijela Akcijski plan za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja, čijom se provedbom planira smanjenje opterećenja za gospodarstvo od 532 milijuna kuna.

Donošenje prvog Akcijskog plana za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja sukladno je preporuci Vijeća Europske unije za Republiku Hrvatsku u okviru Europskog semestra, te je jedna od mjera koju se Hrvatska obvezala provesti sa ciljem pridruživanja Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji.

Ovaj prvi Akcijski plan predviđa ukupno 50 mjera rasterećenja, a 33 mjere odnose se na smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja koja se plaćaju temeljem zakonskih ili podzakonskih akata.

U okviru predviđenih mjera planirano je ukidanje ili umanjenje više od 300 upravnih pristojbi koje čine prihod središnjeg državnog proračuna, a 17 mjera odnosi se na smanjenje naknada za stručne ispite.

Odabrani prijedlozi mjera rasterećenja utvrđeni su u konzultacijama s predstavnicima poslovne zajednice, među kojima su Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), Hrvatska gospodarska komora (HGK), Američka gospodarska komora u Hrvatskoj (AmCham), Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora, Inicijativa profesionalnih računovođa Hrvatske (IPRH) te Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva (CEPOR), kao i u suradnji sa nadležnim ministarstvima.

U nastavku Akcijski plan sa predviđenim mjerama:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Akcijski plan
za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja

svibanj 2020.

1. UVOD

Vlada Republike Hrvatske donosi prvi Akcijski plan za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja kako bi se unaprijedilo poslovno okruženje i smanjili troškovi hrvatskih gospodarstvenika.
Donošenje prvog Akcijskog plana sukladno je preporuci Vijeća Europske unije za Republiku Hrvatsku u okviru Europskog semestra, te je jedna od mjera koju se Hrvatska obvezala provesti sa ciljem pridruživanja Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji.
Vlada Republike Hrvatske od početka mandata sustavno radi na pojednostavljenju i pojeftinjenju uvjeta za poslovanje te je tako donijela 4 akcijska plana za administrativno rasterećenje gospodarstva koji se kontinuirano provode.
Nadalje provedena je analiza neporeznih i parafiskalnih davanja, te je utvrđeno ukupno 448 davanja. Od navedenog broja, 273 naknade (61%) čine prihod proračunskih i izvanproračunskih korisnika i klasificirana su kao neporezna davanja. 175 naknada (39%) čine prihod tijela koja nisu korisnici proračuna te su klasificirana kao parafiskalna davanja.
Prema dostupnim podacima za 2018. godinu, ukupno opterećenje raznim vrstama davanja u toj godini iznosilo je 8.708.225.664,60 kn, odnosno 2,28% BDP-a. Od toga, neporezna davanja iznosila su 7.951.604.744,31 kn (91%), a parafiskalna davanja iznosila su 756.620.920,29 kn (9%) ukupno utvrđenog iznosa.
Financijsko opterećenje neporeznih davanja po zaposlenom iznosilo je 6.700,00 kn, uzmemo li okvirni broj zaposlenih u privatnom sektoru koji prema javno dostupnim izvorima iznosi približno 1.300.000. Udio koji je naplaćen od poduzetnika odnosno u gospodarske svrhe iznosi 5.285.578.723,62 odnosno 61% od ukupnih davanja.
Uslijed epidemije uzrokovane virusom COVIC-19 koja snažno utječe na gospodarsku aktivnost, u recentnom razdoblju donesen je niz odluka kojima su odgođene ili privremeno ukinute sljedeće obveze plaćanja neporeznih i parafiskalnih davanja:
1. Privremeno je ukinuta obveza plaćanja članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori za razdoblje od 1. ožujka do 31. svibnja 2020. Procijenjeni učinak rasterećenja za gospodarstvo iznosi 4,5 milijuna kuna.
2. Privremeno je ukinuta obveza plaćanja doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2020. Procijenjeni učinak rasterećenja za gospodarstvo iznosi 16 milijuna kuna.
3. Izmjenama Zakona o računovodstvu prestala je obveza poduzetnika da plaćaju naknadu za objavu godišnjih financijskih izvješća. Procijenjeni učinak rasterećenja za gospodarstvo iznosi 11,3 milijuna kuna.
4. Obustavljeno je plaćanje spomeničke rente za mjesece travanj i svibanj 2020. Procijenjeni učinak rasterećenja za gospodarstvo iznosi 16,6 milijuna kuna.
5. Smanjen je postotak novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom sa 30% na 20%, te ukinuta obveza plaćanja za određene industrije. Za preostale obveznike koji još uvijek imaju tu obvezu, donesena je odluka o odgodi plaćanja naknade za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020., s mogućnošću odgode plaćanja obveza koje će nastati u naredna tri mjeseca. Gospodarstvo je time rasterećeno za 123,7 milijuna kuna
6. Gospodarski subjekti oslobođeni su plaćanja varijabilnog dijela novčane naknade za otkopanu/pridobivenu količinu mineralne sirovine za 2020. godinu: Procjena godišnje uštede za gospodarstvo iznosi 30 milijuna kuna.
Dodatno, naknada za upravljanje radio-frekvencijskim spektrom trajno je smanjena od 1. siječnja 2020. godine čime je opterećenje manje za 18,2 milijuna kuna.

Predmetni Akcijski plan predviđa ukupno 50 mjera rasterećenja.
33 mjere odnose se na smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja koja se plaćaju temeljem zakonskih ili podzakonskih akata. U okviru predviđenih mjera planirano je ukidanje ili umanjenje upravnih pristojbi koje čine prihod središnjeg državnog proračuna.
17 mjera odnosi se na smanjenje naknada za stručne ispite.
Provedbom mjera iz ovog Akcijskog plana smanjenje opterećenja za gospodarstvo procjenjuje se na 531.995.772,62 kn što čini 6,11% % u odnosu na naplaćeni iznos u 2018. godini.
Kumulativno sa mjerama koje su usvojene od početka 2020. godini, u kontekstu suzbijanja negativnih posljedica uzrokovanih epidemijom COVID-19, ukupno rasterećenje gospodarstva iznosi 752.338.386,45 kn odnosno 8,64 % u odnosu na podatke evidentirane u 2018. godini.

Odabrani prijedlozi mjera rasterećenja utvrđeni su u konzultacijama s predstavnicima poslovne zajednice, među kojima su Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), Hrvatska gospodarska komora (HGK), Američka gospodarska komora u Hrvatskoj (AmCham), Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora, Inicijativa profesionalnih računovođa Hrvatske (IPRH) te Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva (CEPOR), kao i u suradnji sa nadležnim ministarstvima.
2. MJERE SMANJENJA NEPOREZNIH I PARAFISKALNIH DAVANJA

# Naziv davanja Predložena mjera rasterećenja Nadležno tijelo Način provedbe Godišnji iznos – gospodarstvo (kn) Procjena rasterećenja provedbom mjere (kn) Rok provedbe
1 Članarina – Hrvatska gospodarska komora (HGK) Osloboditi od članarine pravne osobe osnovane i upisane u Sudski registar nakon 1. siječnja 2021. za razdoblje od 24 mjeseca od dana osnivanja Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom Izmjena Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore 151.579.174,89 17.025.521,76 IV. kvartal 2020.
2 Članarina Hrvatska obrtnička komora (HOK) Osloboditi od članarine u trajanju od 24 mjeseca sve obrte osnovane nakon 1. siječnja 2021. godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom Izmjena Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta – čl.2. 58.847.851,29 16.000.000,00 IV. kvartal 2020.
3 Naknada za koncesiju za osnivanje slobodnih zona Ukidanje obveze plaćanja naknade za koncesiju za osnivanje slobodnih zona Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Izmjena Zakona o slobodnim zonama (“Narodne novine”, br. 44/96, 78/99, 127/00, 92/05, 85/08 i 148/13) 581.190,94 581.190,94 II. kvartal 2020.
4 Naknada gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima Smanjiti jedinični iznos naknade za 6% za sve obveznike Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Izmjena Uredbe o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima, („Narodne novine“, broj 105/15) 5.834.009,46 350.040,57 II. kvartal 2020.

# Naziv davanja Predložena mjera rasterećenja Nadležno tijelo Način provedbe Godišnji iznos – gospodarstvo (kn) Procjena rasterećenja provedbom mjere (kn) Rok provedbe
5 Posebna naknada za okoliš na vozila na motorni pogon Smanjiti jedinične iznose naknada za 5%;
Smanjiti jedinične iznose naknada za vozila na hibridni način pogona za 50%;
Vozila na električni ili alternativni način pogona osloboditi obveze plaćanja Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Izmjena Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon 199.323.741,87 9.871.107,31 IV. kvartal 2020.
6
Naknada na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (CO2)
Smanjiti jedinični iznos naknade za 20% za sve obveznike Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Izmjena Odluke ministra o visini naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (CO2) 7.194.485,62 1.438.897,12 IV. kvartal 2020.
7 Vodni doprinos

Smanjiti jedinični iznos naknade za 50% za sve obveznike
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Prijedlog Uredbe o Izmjeni uredbe o visini vodnog doprinosa 239.748.685,00 119.874.342,50 II. kvartal 2020.
8 Naknada za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti Smanjiti iznos naknada za izdavanje dozvola za sve energetske djelatnosti za 25%. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Izmjena pregleda naknade za rad Hrvatske energetske regulatorne agencije u Odluci o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti 1.530.000,00 382.500,00 II. kvartal 2020.

# Naziv davanja Predložena mjera rasterećenja Nadležno tijelo Način provedbe Godišnji iznos – gospodarstvo (kn) Procjena rasterećenja provedbom mjere (kn) Rok provedbe
9 Naknada gospodarenja otpadnim gumama Smanjiti jedinični iznos naknade za 3% za sve obveznike Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Izmjena Odluke o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama („Narodne novine“, broj 40/15) 36.368.913,54 1.091.067,40 II. kvartal 2020.
10 Naknada zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja Smanjiti jedinični iznos naknade za 10% za sve obveznike Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Izmjena Odluke ministra o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima („Narodne novine“, broj 95/15) 19.532.915,94 1.953.291,59 II. kvartal 2020.
11 Naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije Energetski intenzivnoj industriji smanjuje se naknada za poticanje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 1. Program državnih potpora za umanjenje visine naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju;
2. Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju;
3. Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju 1.598.646.786,60 75.000.000,00 III. kvartal 2020.
# Naziv davanja Predložena mjera rasterećenja Nadležno tijelo Način provedbe Godišnji iznos – gospodarstvo (kn) Procjena rasterećenja provedbom mjere (kn) Rok provedbe
12 Naknada koju plaća trgovac koji stavlja u promet na domaće tržište tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirane stakleničke plinove, a za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova Smanjenje naknade za 50% Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Izmjena Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima – čl 14. 338.213,28 169.106,50 III. kvartal 2020.
13 Troškovi postupka registracije određenih kategorija hrane (dodaci prehrani i hrana sa zdravstvenim tvrdnjama )
Smanjiti jedinični iznos naknade za 40% za slučaj obavijesti o stavljanju na tržište

Smanjiti jedinični iznos naknade za 25% za slučaj ishođenja rješenja

Ministarstvo zdravstva Izmjena Odluke ministra zdravstva 653.500,00 205.600,00 III. kvartal 2020.
14 HACZ robna naknada
Smanjiti iznos naknade sa 0,02 EUR/kg na 0,01 EUR/kg po toni prevezene robe/tereta u linijskom i povremenom zračnom prijevozu u odlasku Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s Agencijom za civilno zrakoplovstvo Izmjena Naredbe o visini naknada za rad Agencije za civilno zrakoplovstvo („Narodne novine“, broj 40/10, KLASA: 011-01/10-05/14, URBROJ: 530-09-10-2, 19.03.2010. godine) – čl. 3 1.413.151,58 706.575,79 IV. kvartal 2020.
# Naziv davanja Predložena mjera rasterećenja Nadležno tijelo Način provedbe Godišnji iznos – gospodarstvo (kn) Procjena rasterećenja provedbom mjere (kn) Rok provedbe
15 Godišnja naknada za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra
Smanjiti iznos godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra za 50%

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Izmjena Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

225.413.333,33 99.840.000,00 II. kvartal 2020.
16 Članarina turističkim zajednicama Smanjiti iznos članarine za obveznike, ukupno smanjenje 12% Ministarstvo turizma Izmjena Zakona o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“, broj 52/19) 224.142.113,44 26.897.053,61 II. kvartal 2020.
17
Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma
Osloboditi plaćanja pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak, a koje imaju prihod manji od 7,5 milijuna kn
Ministarstvo poljoprivrede Izmjena Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/19, 115/18 i 98/19, čl.65.) 198.052.563,98 13.863.679,47 II. kvartal 2020.
18 Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma Smanjenje stope sa 0,0265% na 0,024% od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka Ministarstvo poljoprivrede
Izmjena Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/19, 115/18 i 98/19, čl.65. st.1.)
19.000.000,00 II. kvartal 2020.
# Naziv davanja Predložena mjera rasterećenja Nadležno tijelo Način provedbe Godišnji iznos – gospodarstvo (kn) Procjena rasterećenja provedbom mjere (kn) Rok provedbe
19 Naknada za troškove redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida
– prskalica do radnog zahvata 12 m (jednostruki nosač diza) Smanjenje jedinične cijene sa 400,00 na 200,00 kuna Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa ovlaštenom ispitnom stanicom
Izmjena Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 14/14 i 115/18) i Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida *Ukupni iznos za davanja pod točkama 19. – 27. iznosi

1.200.000,00 *Ukupni iznos rasterećenja za davanja pod točkama 19. – 27. iznosi

600.000,00 II. kvartal 2020.
20 Naknada za troškove redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida
– prskalica radnog zahvata od 12 do 18 m (jednostruki nosač diza) Smanjenje jedinične cijene sa 500,00 na 250,00 kuna Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa ovlaštenom ispitnom stanicom Izmjena Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 14/14 i 115/18) i Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida II. kvartal 2020.
21 Naknade za troškove redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida
– prskalica radnog zahvata od 18 do 24 m (jednostruki nosač diza) Smanjenje jedinične cijene sa 600,00 na 300,00 kuna Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa ovlaštenom ispitnom stanicom Izmjena Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 14/14 i 115/18) i Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida II. kvartal 2020.
# Naziv davanja Predložena mjera rasterećenja Nadležno tijelo Način provedbe Godišnji iznos – gospodarstvo (kn) Procjena rasterećenja provedbom mjere (kn) Rok provedbe
22 Naknada za troškove redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida
– prskalica radnog zahvata preko 24 m (jednostruki nosač diza) Smanjenje jedinične cijene sa 700,00 na 350,00 kuna Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa ovlaštenom ispitnom stanicom
Izmjena Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 14/14 i 115/18) i Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida

*Ukupni iznos za davanja pod točkama 19. – 27. iznosi

1.200.000,00

*Ukupni iznos rasterećenja za davanja pod točkama 19. – 27. iznosi

600.000,00

II. kvartal 2020.
23
Naknada za troškove redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida
– prskalica do radnog zahvata 12 m (višestruki nosač diza)

Smanjenje jedinične cijene sa 500,00 na 250,00 kuna Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa ovlaštenom ispitnom stanicom Izmjena Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 14/14 i 115/18) i Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida II. kvartal 2020.
24 Naknada za troškove redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida
– prskalica radnog zahvata od 12 do 18 m (višestruki nosač diza)
Smanjenje jedinične cijene sa 600,00 na 300,00 kuna Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa ovlaštenom ispitnom stanicom Izmjena Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 14/14 i 115/18) i Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida II. kvartal 2020.
# Naziv davanja Predložena mjera rasterećenja Nadležno tijelo Način provedbe Godišnji iznos – gospodarstvo (kn) Procjena rasterećenja provedbom mjere (kn) Rok provedbe

25
Naknada za troškove redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida
– prskalica radnog zahvata od 18 m do 24 m (višestruki nosač diza) Smanjenje jedinične cijene sa 700,00 na 350,00 kuna
Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa ovlaštenom ispitnom stanicom Izmjena Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 14/14 i 115/18) i Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida 1.200.000,00
*Ukupni iznos za davanja pod točkama 19. – 27. iznosi

1.200.000,00
II. kvartal 2020.
26 Naknada za troškove redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida
– prskalica radnog zahvata preko 24 m (višestruki nosač diza)
Smanjenje jedinične cijene sa 800,00 na 400,00 kuna Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa ovlaštenom ispitnom stanicom Izmjena Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 14/14 i 115/18) i Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida

*Ukupni iznos rasterećenja za davanja pod točkama 19. – 27. iznosi

600.000,00 II. kvartal 2020.
27
Naknada za troškove redovitog pregleda uređaja za primjenu pesticida
– raspršivača do 10 diza
Smanjenje jedinične cijene sa 400,00 na 200,00 kuna Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa ovlaštenom ispitnom stanicom
Izmjena Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 14/14 i 115/18) i Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida II. kvartal 2020.
# Naziv davanja Predložena mjera rasterećenja Nadležno tijelo Način provedbe Godišnji iznos – gospodarstvo (kn) Procjena rasterećenja provedbom mjere (kn) Rok provedbe
28 Naknada za usluge administrativne kontrole za transnacionalne i međuregionalne programe suradnje Ukidanje davanja Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Odluka Ministra po dobivanju suglasnosti Upravljačkih tijela transnacionalnih i međuregionalnim programa suradnje 2.019.100,00 2.019.100,00 II. kvartal 2020.
29 Naknada za usluge terenske kontrole za transnacionalne i međuregionalne programe suradnje Ukidanje davanja Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Odluka Ministra po dobivanju suglasnosti Upravljačkih tijela transnacionalnih i međuregionalnim programa suradnje 6.450,00 6.450,00 II. kvartal 2020.
30 Naknada za održavanje sustava ovlaštenih tijela
Smanjenje naknada koje ovlaštena tijela plaćaju mjesečno prema ukupnom broju ovjerenih mjerila i izdanih ovjernica od strane ovlaštenog tijela u proteklom mjesecu.
Smanjenje naknade od 15 % – za sva ovjerena mjerila osim komunalnih mjerila smanjiti na 10 %
Smanjenje naknade od 10 % – za ovjerena komunalna mjerila smanjiti na 5 %
Državni zavod za mjeriteljstvo Izmjena Pravilnika o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo („Narodne novine“, br. 121/14 i 66/19 – čl. 9. st. 2 i st. 3 2.616.276,65 983.897,35 IV. kvartal 2020.
# Naziv davanja Predložena mjera rasterećenja Nadležno tijelo Način provedbe Godišnji iznos – gospodarstvo (kn) Procjena rasterećenja provedbom mjere (kn) Rok provedbe
31 Naknada za usluge posebne obrade podataka na zahtjev korisnika Smanjenje naknade za 10% Državni zavod za statistiku
Donošenje Pravilnika sukladno čl. 81 Zakona o službenoj statistici („Narodne novine“, broj 25/20) 476.873,19 47.687,32 IV. kvartal 2020.
32 Naknada za stvarne troškove uporabe podataka dokumentacije državne izmjere, katastra nekretnina, katastra infrastrukture, registra zgrada, registra prostornih jedinica i registra geografskih imena te za određena postupanja po zahtjevu Ukidanje naplate stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere, katastra nekretnina, katastra infrastrukture, registra zgrada, registra prostornih jedinica i registra geografskih imena te za određena postupanja po zahtjevu stranaka Državna geodetska uprava Izmjena Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“, broj 112/18, čl. 171.) 16.505.544,08 16.505.544,08 II. kvartal 2021.
33 Upravne pristojbe Smanjenje /ukidanje upravnih pristojbi koje čine prihod državnog proračuna Ministarstvo financija u suradnji s nadležnim tijelima Izmjena propisa prema popisu u nastavku 188.312.246,00 97.863.191,31 I. kvartal 2021.
3.179.998.907,40 522.275.844,62


Za provedbu mjere pod rednim brojem 33 smanjenja ili ukidanja upravnih pristojbi koje čine prihod državnog proračuna potrebno je izmijeniti 26 propisa, pri čemu su nadležna tijela obvezna voditi računa o tome da se vremenski uskladi stupanje na snagu izmijenjenih akata:
Način provedbe smanjenja i/ili ukidanje upravnih pristojbi
koje čine prihod državnog proračuna Nadležno tijelo Rok provedbe
1. Izmjena Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) Ministarstvo financija I. kvartal 2021.
2. Izmjena Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19) Ministarstvo financija I. kvartal 2021.
3. Izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 i 70/19, čl. 253.) Ministarstvo unutarnjih poslova I. kvartal 2021.
4. Izmjena Pravilnika o sadržaju i izgledu čuvarske i zaštitarske iskaznice te iskaznice zaštitara-tehničara („Narodne novine“, broj 31/11, čl. 6.) Ministarstvo unutarnjih poslova I. kvartal 2021.
5. Izmjena Pravilnika o sadržaju i izgledu detektivske iskaznice privatnog detektiva („Narodne novine“, broj 37/10, čl. 4.) Ministarstvo unutarnjih poslova I. kvartal 2021.
6. Izmjena Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara („Narodne novine“, broj 44/12, čl. 7.) Ministarstvo unutarnjih poslova I. kvartal 2021.
7. Izmjena Pravilnika o dozvoli za miniranje („Narodne novine“, br. 57/06, 21/07 i 119/07, čl. 4.) Ministarstvo unutarnjih poslova I. kvartal 2021.
8. Izmjena Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja („Narodne novine“, broj 54/18, čl. 13., 15., 19., 26., 27., 29. i 30.) Ministarstvo unutarnjih poslova I. kvartal 2021.
9. Izmjena Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, br. 41/18 i 98/19, čl. 23.) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture I. kvartal 2021.
10. Izmjena Pravilnika o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu („Narodne novine“, br. 96/09 i 96/13, Prilog 2.a.) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture I. kvartal 2021.
11. Donošenje Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu („Narodne novine“, broj 116/19, čl. 25.) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture I. kvartal 2021.
12. Izmjena Pravilnika o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet („Narodne novine“, broj 83/13, čl. 9., 27., 39. i 40.) Ministarstvo zdravstva I. kvartal 2021.
13. Izmjena Pravilnika o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanja sukladnosti medicinskih proizvoda („Narodne novine“, broj 84/13, čl. 12.) Ministarstvo zdravstva I. kvartal 2021.
14. Izmjena Pravilnika o uvjetima za davanje proizvodne dozvole, zahtjevima dobre proizvođačke prakse te potvrdi o provođenju dobre proizvođačke prakse za lijekove („Narodne novine“, broj 83/13, čl. 24.) Ministarstvo zdravstva I. kvartal 2021.
15. Izmjena Pravilnika o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima, davanju dozvola za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu lijekovima na veliko („Narodne novine“, broj 83/13, čl. 64. i 68.) Ministarstvo zdravstva I. kvartal 2021.
16. Izmjena Pravilnika o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima („Narodne novine“, broj 122/14, čl. 12.) Ministarstvo zdravstva I. kvartal 2021.
17. Izmjena Pravilnika o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo medicinskim proizvodima („Narodne novine“, broj 133/13, čl. 8.)
Ministarstvo zdravstva I. kvartal 2021.
18. Izmjena Pravilnika o uvjetima i načinu utvrđivanja zahtjeva dobre proizvođačke prakse i dobre prakse u prometu na veliko djelatnih tvari te o postupku upisa u očevidnik proizvođača, uvoznika i veleprodaja djelatnih tvari i davanju potvrde o provođenju dobre proizvođačke prakse („Narodne novine“, broj 83/13, čl. 31.) Ministarstvo zdravstva I. kvartal 2021.
19. Izmjena Pravilnika o davanju odobrenja za paralelni uvoz lijeka („Narodne novine“, broj 122/14, čl. 4. i 8.) Ministarstvo zdravstva I. kvartal 2021.
20. Izmjena Pravilnika o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi („Narodne novine“, br. 25/15 i 124/15, čl.16.) Ministarstvo zdravstva I. kvartal 2021.
21. Izmjena Pravilnika o obrascima zahtjeva za robu s dvojnom namjenom („Narodne novine“, br. 44/14 i 20/17, čl. 4.) Ministarstvo vanjskih i europskih poslova I. kvartal 2021.
22. Izmjena Pravilnika o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom („Narodne novine“, br. 44/14 i 20/17, čl. 2.) Ministarstvo vanjskih i europskih poslova I. kvartal 2021.
23. Izmjena Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata („Narodne novine“, broj 9/20., čl. 9., 10., 11., 12., 16., 20. i 36., Prilog II) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike I. kvartal 2021.
24. Izmjena Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica („Narodne novine“, br. 66/09, 108/09, 8/10, 108/14, 24/15, 124/15 i 1/19, čl. 41.) Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta I. kvartal 2021.
25. Izmjena Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“, broj 112/18, čl. 171.) Državna geodetska uprava II. kvartal 2021.
26. Zakon o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva („Narodne novine“, br. 64/00, 160/04, 62/08, 30/09, i 49/11) Državni zavod za intelektualno vlasništvo I. kvartal 2021.

3. MJERE SMANJENJA NAKNADA ZA STRUČNE ISPITE
# Naziv davanja Način provedbe Tijelo nadležno za provedbu Jedinični iznos (kn) Godišnji iznos (kn) Procjena rasterećenja (kn) Rok provedbe
1
Naknada troškova polaganja stručnog ispita za zastupnika u svrhu stjecanja ovlaštenja za zastupanje stranaka u postupcima priznavanja prava industrijskog vlasništva
Izmjena Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
– čl. 45. st. 1. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji sa Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo 9.000,00
(ako kandidat već ima položen ispit za zastupnika za jedno od prava, patent ili žig, kod polaganja ispita za drugo pravo iznos se umanjuje za 30% te iznosi 6.300,00) 33.300,00 8.325,00 III. kvartal 2020.
2
Naknada troškova polaganja popravnog ispita za zastupnika u svrhu stjecanja ovlaštenja za zastupanje stranaka u postupcima priznavanja prava industrijskog vlasništva
Izmjena Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
– čl. 45. st. 2. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji sa Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo 5.000,00 5.000,00 1.250,00 III. kvartal 2020.
3 Naknada za sokolarski ispit
Izmjena Pravilnika o sokolarstvu
– čl. 18. st. 1. Ministarstvo poljoprivrede 500,00 4.800,00 1.200,00 IV. kvartal 2020.

# Naziv davanja Način provedbe Tijelo nadležno za provedbu Jedinični iznos (kn) Godišnji iznos (kn) Procjena rasterećenja (kn) Rok provedbe
4 Provedba dopunske izobrazbe
profesionalnih korisnika pesticida, distributera pesticida i savjetnika o zaštiti bilja i sigurnoj uporabi pesticida Izmjena Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 14/14 i 115/18) i Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu s navedenim Zakonom Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa ovlaštenom institucijom koja provodi izobrazbu smanjenje visine maksimalne naknade sa 300,00 na 50,00 9.000.000,00 6.000.000,00 II. kvartal 2020.
5
Provedba ispita
profesionalnih korisnika pesticida, distributera pesticida i savjetnika o zaštiti bilja i sigurnoj uporabi pesticida Izmjena Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 14/14 i 115/18) i Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu s navedenim Zakonom Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa ovlaštenom institucijom koja provodi izobrazbu smanjenje visine maksimalne naknade sa 50,00 na 20,00 1.500.000,00 900.000,00 II. kvartal 2020.
6

Provedba osnovne izobrazbe
profesionalnih korisnika pesticida, distributera pesticida i savjetnika o zaštiti bilja i sigurnoj uporabi pesticida

Izmjena Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 14/14 i 115/18) i Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu s navedenim Zakonom

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa ovlaštenom institucijom koja provodi izobrazbu
smanjenje visine maksimalne naknade sa 600,00 na 200,00 10.500.000,00 2.100.000,00 II. kvartal 2020.
# Naziv davanja Način provedbe Tijelo nadležno za provedbu Jedinični iznos (kn) Godišnji iznos (kn) Procjena rasterećenja (kn) Rok provedbe
7 Naknada za polaganje stručnog ispita za obavljanje djelatnosti prikupljanja određenih fluoriranih stakleničkih plinova iz visokonaponskih sklopnih aparata koji sadrže sumporov heksafluorid (SF6) Izmjena Odluke o iznosu naknade za polaganje stručnog ispita za obavljanje djelatnosti prikupljanja određenih fluoriranih stakleničkih plinova iz visokonaponskih sklopnih aparata koji sadrže sumporov heksafluorid (SF6) na način da naknadu pokriva Hrvatska elektroprivreda Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 950,00 16.320,00 16.320,00 II. kvartal 2020.
8 Naknada za polaganje stručnog ispita za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja, dizalica topline koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise te za obavljanje djelatnosti prikupljanja tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova iz klimatizacijskih sustava u motornim vozilima Izmjena Odluke o iznosu naknade za polaganje stručnog ispita za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja, dizalica topline koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise te za obavljanje djelatnosti prikupljanja tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova iz klimatizacijskih sustava u motornim vozilima na način da naknadu pokriva Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 1.100,00 330.000,00 330.000,00 II. kvartal 2020.
# Naziv davanja Način provedbe Tijelo nadležno za provedbu Jedinični iznos (kn) Godišnji iznos (kn) Procjena rasterećenja (kn) Rok provedbe
9
Naknada za stručni ispit za samostalno obavljanje geoloških istraživanja Izmjena Rješenja ministra o visini naknade za stručni ispit za samostalno obavljanje geoloških istraživanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja 1.600,00 14.400,00 2.800,00 IV. kvartal 2020.
10 Naknada za stručni ispit pomorskog agenta
Izmjena Pomorskog zakonika („Narodne novine, br. 181/04, 76/07,146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 1.500,00
ili 3.000,00 40.670,00 12.000,00 IV. kvartal 2020.
11
Naknada za ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza
Izmjena Pravilnika o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza – čl. 26., st. 1.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom
1.500,00 955.500,00 238.875,00 IV. kvartal 2020.
12 Taksa za ispit provjere stručnosti za obnavljanje odobrenja Izmjena Cjenika usluga Hrvatske ljekarničke komore
Ministarstvo zdravstva u suradnji s Hrvatskom ljekarničkom komorom
1.500,00 4.500,00 1.125,00 IV. kvartal 2020.

# Naziv davanja Način provedbe Tijelo nadležno za provedbu Jedinični iznos (kn) Godišnji iznos (kn) Procjena rasterećenja (kn) Rok provedbe
13 Provjera stručnosti od strane Hrvatske komore fizioterapeuta Izmjena odluke Hrvatske komore fizioterapeuta kojom se smanjuje iznos naknade Ministarstvo zdravstva u suradnji s Hrvatskom komorom fizioterapeuta 2.500,00 269.132,01 67.283,00 III. kvartal 2020.
14 Upisnina za ponovljeni upis u Hrvatsku komoru fizioterapeuta Izmjena odluke Hrvatske komore fizioterapeuta kojom se ukida naknada Ministarstvo zdravstva u suradnji sa Hrvatskom komorom fizioterapeuta 2.000,00 Nisu prikupljeni prihodi po toj osnovi u 2018. i 2019. godini Ukida se III. kvartal 2020
15 Upisnina za treći i svaki idući upis u Hrvatsku komoru fizioterapeuta Izmjena odluke Hrvatske komore fizioterapeuta kojom se ukida naknada Ministarstvo zdravstva u suradnji sa Hrvatskom komorom fizioterapeuta 3.000,00 prilikom trećeg upisa, uvećano za 1.000,00 prilikom svakog dodatnog upisa Ukida se III. kvartal 2020
16 Naknada za stručni ispit za obavljanje stručnih geodetskih poslova Izmjena Odluke ravnatelja Državne geodetske uprave o iznosu troškova polaganja stručnog ispita Državna geodetska uprava 1.500,00 147.000,00 36.750,00 IV. kvartal 2020.
17 Naknada za ispit za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera Izmjene Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera
– čl. 9. st. 3. Državni zavod za mjeriteljstvo 500,00 16.000,00 4.000,00 IV. kvartal 2020.
22.836.622,01 9.719.928,00

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.