Aktualni EU natječaji 2017

Mjera IV.3. Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Zaštita prirode i okoliša, Ostalo
Trajanje natječaja 25.05.2017. – 01.07.2017.
Prijavitelji Javno ili privatno tijelo te fizička osoba odgovorna za pokretanje ili i za pokretanje i za provedbu operacija aktivnosti stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture
Prihvatljive aktivnosti Nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište, uključujući vrste s potencijalom komercijalizacije ili neželjeni ulov iskrcan iz komercijalnih stokova
Promicanje kvalitete i dodane vrijednosti bilo registracijom proizvoda i prilagodbom gospodarskih subjekata relevantnim zahtjevima za usklađenošću i certificiranjem ili izravnim stavljanjem na tržište ribarskih proizvoda malih priobalnih ribara ili ribara bez plovila ili predstavljanjem i pakiranjem proizvoda
Doprinošenje : A) transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenje ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu
B) Sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture i, ako je potrebno, razvoj znaka za okoliš za proizvode ribarstva i akvakulture
Sastavljanje standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća koji su sukladni s pravom Europske unije
Vođenje komunikacijskih i promotivnih kampanja na regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini radi podizanja javne svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi pod uvjetom da nisu usmjerene na trgovačke marke
Sredstva javne potpore – Najviši iznos potpore po korisniku 16.000.000,00 EUR – 5.000.000,00 HRK
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-iv-3-stavljanje-na-trziste-proizvoda-ribarstva-i-akvakulture
info@eu-projekti.com

Mjera “Produktivna ulaganja u akvakulturu” – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Ostalo
Krajnji rok natječaja 1. srpnja 2017.g.
Iznosi sredstava 21.500.000 €
Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća
Prihvatljiva ulaganja Diversifikaciju i produktivniju proizvodnju u akvakulturi i uzgajanih vrsta
Poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjetaradnika u akvakulturi
Poboljšanja i osuvremenjivanje povezana sa zdravljem i dobrobiti životinja, uključujući kupnju opreme za zaštitu farmi od divljih grabežljivaca
Smanjenje negativnog utjecaja ili poticanje pozitivnih učinaka na okoliš i povećanje učinkovitosti resursa
Ulaganja : A) unaprjeđenje kvalitete, ili dodavanje vrijednosti, proizvodima akvakulture
B)za znatno smanjenje učinka poduzeća u području akvakulture na potrošnju i kvalitetu vode, posebice smanjenjem količinekorištene vode ili kemikalija, antibiotika i drugih lijekova, ili poboljšanjem kvalitete izlazne vode, uključujući uspostavom multitrofičkihakvakulturnih sustava
C) povećavaju energetsku učinkovitost i promicanje korištenje obnovljivih izvora energije
Promicanje zatvorenih akvakulturnih sustava u kojima se proizvodi akvakulture uzgajaju u zatvorenim recirkulacijskim sustavima, smanjujući time potrošnju vode na najmanju moguću mjeru
Prihvatljivi troškovi Troškovi : A) izgradnje i/ili rekonstrukcije uzgajališta i/ili mrjestilišta i/ili objekataza predrast te kod postojećih ribnjaka za uzgoj toplovodnih slatkovodnih riba troškovi uklanjanja mulja ili sprječavanja taloženja mulja
B)opremanja mrjestilišta i/ili uzgajališta /ili objekataza predrast, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje
C) izgradnje i/ili rekonstrukcije skladišnih prostora te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad skladišnih prostora, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje
D) izgradnje i/ili rekonstrukcije te troškovi opremanja vodnih građevina, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje
E) izgradnje i/ili rekonstrukcije te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad otpremnog centra i centra za pročišćavanje školjkaša, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje
F) kupnje i/ili opremanjaspecijaliziranih vozila i/ili radnih strojeva i/ili specijaliziranih plovila i/ili teglenica i/ili plutajućih objekata i/ili pontona te troškovi kupnje radnih strojeva, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje
Ulaganja : A) izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanjezatvorenih akvakulturnih sustava u kojima se proizvodi akvakulture uzgajaju u zatvorenim recirkulacijskim sustavima
B) kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada mrjestilišta i/ili uzgajališta, troškovi kupnje informatičke opreme i/ili informatičkih sustava za potrebe rada mrjestilišta i/ili uzgajališta, i/ili sustava automatskog/poluautomatskog hranjenja i/ili uređaja za klimatizaciju prostorija mrjestilišta i/ili ostale opreme, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje
C) kupnju opreme za unaprjeđenje kvalitete proizvodnje na mrjestilištima i/ili uzgajalištima isključivo u svrhu akvakulture, troškovi kupnje kontejnera za skladištenje akvatičnih organizama i/ili ledomata i/ili opreme za poleđivanje i/ili šokiranje akvatičnih organizama i/ili sanitacijske opreme i/ili visokotlačne pumpe i/ili zračne barijere, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje
D) kupnju i/ili izgradnju i/ili postavljanje opreme i/ili sustava fizičke i tehničke zaštitemrjestilišta i/ili uzgajališta od divljih grabežljivaca, troškovi kupnje i/ili izgradnje i/ili postavljanja opreme i/ili sustava zaštite mrjestilišta i/ili uzgajalištaoddivljih grabežljivaca, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje
E)kupnju opreme i/ili sustava za nadzor mrjestilišta i/ili uzgajališta, troškovi kupnje opreme i/ili sustava za video nadzormrjestilišta i/ili uzgajališta, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje
F) kupnju instrumenata i/ili opremeza praćenje parametara okoliša, troškovi kupnje instrumenata i/ili opremeza praćenje fizikalnih i kemijskih parametara vode i sedimenta i/ili vodomjera i/ili opreme za telemetrijski nadzor, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje
G) izgradnje i/ili opremanjapostrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na mrjestilištima i/ili uzgajalištima, troškovi izgradnje postrojenja te troškovi opremanjaopremom potrebnom za rad postrojenja, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili spajanjeod postrojenja na distribucijsku mrežu/od postrojenja do objekta, a ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena proizvodnja električne i/ili toplinske energije biti veća od prosječne godišnje procijenjene potrošnje električne i/ili toplinske energije objekata na mrjestilištu i/ili uzgajalištu vezanih uz proizvodnju, a koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom, korisnik može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja, a koji odgovara udjelu potrošnje na mrjestilištu i/ili uzgajalištu u odnosu na ukupno proizvedenu energiju u postrojenju koje je predmet ulaganja
Opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupnih prihvatljivih troškova, i to: troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi izrade studije utjecaja na okoliš, troškovi izrade procjene o potrebi izrade studije, trošak izrade elaborata zaštite okoliša, troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj , troškovi nadzornog inženjera kod izgradnje i/ili rekonstrukcije i troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije
Sredstva javne potpore 21.500.000,00 EUR
Intenzitet 50%
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-produktivna-ulaganja-u-akvakulturu
info@eu-projekti.com

Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva; sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda
Trajanje natječaja 02.06.2017. – 03.07.2017.
Iznosi sredstava 16.000.000 €
Prihvatljivi prijavitelji Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija
Predmet/ svrha Podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva, sektor stočarstva i peradarstva od 8.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata
Prihvatljivi troškovi Ulaganje u građenje i/ili opremanje : A) objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
B) ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnost
Kupnja : A) nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva
B) zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
Uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
Ukupan iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) najviša vrijednost potpore po projektu za početnike 120.000.000,00 HRK (5.000,00 EUR – 1.000.000,00 EUR) do 100.000 EUR
Intenzitet 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, za mlade poljoprivrednikeuvećava se za 20%
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-04-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljopri
info@eu-projekti.com

Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava; sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda
Trajanje natječaja 02.06.2017. – 03.07.2017.
Iznosi sredstava 10.666.666 €
Prihvatljivi prijavitelji Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija
Predmet/ svrha Podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva, sektor stočarstva i peradarstvapreko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata
Prihvatljivi troškovi Ulaganje u građenje i/ili opremanje : A) objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
B) ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnost
Kupnja : A) nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva
B) zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
Uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
Ukupan iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) najviša vrijednost potpore po projektu za početnike 80.000.000,00 HRK (5.000,00 EUR – 1.000.000,00 EUR) do 100.000 EUR
Intenzitet 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, za mlade poljoprivrednikeuvećava se za 20%
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava-sektor-stocarstva-i-peradarstva-za-poljoprivredna-gospodarstva-ekonomske-velicine-preko
info@eu-projekti.com

Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava; sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda
Trajanje natječaja 02.06.2017. – 03.07.2017.
Iznosi sredstava 16.000.000 €
Prihvatljivi prijavitelji Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija
Predmet/ svrha Podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva, sektor voća i povrća od 5.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata
Prihvatljivi troškovi Ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje : A) zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom
B) ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom
C) objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom
D) novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje
E) sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva
Kupnja : A) opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
B) nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva
C) zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
Restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
Uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
Ukupan iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) najviša vrijednost potpore po projektu za početnike 120.000.000,00 HRK (5.000,00 EUR – 1.000.000,00 EUR) do 100.000 EUR
Intenzitet 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, za mlade poljoprivrednikeuvećava se za 20%
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava-sektor-voca-i-povrca-za-poljoprivredna-gospodarstva-ekonomske-velicine-od-6-000-do-250
info@eu-projekti.com

Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava; sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda
Trajanje natječaja 02.06.2017. – 03.07.2017.
Iznosi sredstava 10.666.666 €
Prihvatljivi prijavitelji Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija
Predmet/ svrha Podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva, sektor voća i povrća preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata
Prihvatljivi troškovi Ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje : A) zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom
B) ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom
C) objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom
D) novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje
E) sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva
Kupnja : A) opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
B) nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva
C) zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
Restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
Uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
Ukupan iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) najviša vrijednost potpore po projektu za početnike 120.000.000,00 HRK (5.000,00 EUR – 1.000.000,00 EUR) do 100.000 EUR
Intenzitet 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, za mlade poljoprivrednikeuvećava se za 20%
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava-sektor-voca-i-povrca-za-poljoprivredna-gospodarstva-ekonomske-velicine-preko-250-000-eur
info@eu-projekti.com

Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta te za prijavu nacionalnih projekata promidžbe poduzetništva za 2017. Godinu – NOVO
Tema/ sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 15.5.2017. – 15.7.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbemalog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva kroz nacionalno vidljive projektne aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta, organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te lokalno – tradicijskih manifestacija
Predmet/ svrha Promidžbene aktivnosti provode se s ciljem povećanja konkurentnosti maloga gospodarstva (poduzetništva, obrta i zadrugarstva)
u Hrvatskoj
Prihvatljivi troškovi Zaznanstveno stručneskupoveigospodarske manifestacije:najma,zakupa, uređenjaiopremanja izložbenog prostora, troškovi zakupamedijskogprostora, promidžbeni troškovi,izradekatalogaiprospekata, brošura,knjiga, organiziranjaseminaraidrugi zavisni troškovimanifestacije/znanstveno – stručnogskupai dr.
Zanacionalne projekte promidžbe poduzetništvaiobrta:najma, zakupa,uređenjaiopremanja izložbenogprostorailiprostoraukojemse održava događaj, izradekatalogai prospekata, brošura, knjiga, produkcije, troškovi zakupamedijskogprostora, promidžbeni troškovi, organiziranja seminarate drugi zavisni troškovi projektasukladno dostavljenom troškovniku.
Ukupan iznos sredstava i financiranje po kategorijama 2.000.000,00 kuna
1. Zaznanstveno – stručne – skupoveigospodarskemanifestacije: A) do50.000,00 kunazaznanstveno – stručniskupiligospodarskumanifestacijumeđunarodnogkaraktera
B) do30.000,00 kunazaznanstveno- stručni skupiligospodarskuskupdržavnogkaraktera
C) do20.000,00 kunazaznanstveno – stručniskupiligospodarsku manifestacijuregionalnog karaktera
D) do10.000,00kunazaznanstveno- stručni skupili gospodarsku manifestacijugradskog/lokalnogkaraktera
2.Za nacionalne projekte promidžbe poduzetništvaiobrtadomaksimalnogiznosaod100.000,00kuna.
Intenzitet Intenzitet potporeje do 50 %ukupnih troškovamanifestacije
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.mingo.hr/page/javni-poziv-za-prijavu-gospodarskih-manifestacija-znanstveno-strucnih-skupova-i-ostalih-aktivnosti-promidzbe-poduzetnistva-i-obrta-te-za-prijavu-nacio

Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – Faza III – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Ljudski potencijali
Trajanje natječaja 10.3.2017. – 17.7.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Javna visoka učilišta, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, neprofitne organizacije, obrtnici, organizacije civilnog društva, potporne institucije za poduzetnike, sindikati, sveučilište, škole, tijela javne vlasti, ustanove za obrazovanje odraslih, veliki poduzetnici, visoka škola, visoka učilišta, zadruge
Predmet/ svrha Razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 73.440.000,00 HRK (400.000,00 HRK – 2.000.000,00 HRK)
Intenzitet Po pojedinom projektu iznosi 100%prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1380

Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, za mikro, male i srednje korisnike – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda
Trajanje natječaja 29.05.2017. – 31.07.2017.
Iznosi sredstava 24.000.000 €
Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća, Pravne osobe i fizičke osobeupisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru
Prihvatljivi troškovi Opći, nematerijalni, materijalni
Opći troškovi su: usluga arhitekata, inženjera, konzultanata, izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
Opći troškovi prihvatljivi su: do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:
A) pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
B) pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
C) projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo
Ulaganje u građenje /rekonstrukciju i/ili opremanje: A) Objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko
B) Objekata za klanje, rasijecanje, hlađenje, preradu (mesa i jaja) i pripadajuće skladištenje s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
C) Centra (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
D) Objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje
E) Objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
F) Objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja te njihovih ostataka s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
G) Objekata za preradu, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom
Infrastrukturom
H) Objekata za preradu ostalih proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovoru s pripadajućom vanjskom i unutarnjom infrastrukturom
I) Ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade
J) Objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda
L) Objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
K) Laboratorija za vlastite potrebe korisnika koji su u funkciji djelatnosti prerade
M) Kupnja gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme
N) Kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
1. Ukupan iznos bespovratnih sredstava
2. Najniža i
najviši iznos potporepo projektu
3. Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike 1.180.000.000,00 HRK
2. Za sektor prerade mesa i mlijeka od 15.000 EUR do 3.000.000 EUR, za ostale sektore od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR.
3. do 200.000 EUR

Intenzitet 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-4-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-2-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-iili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda-tip-operacije-4-2-1-povecanje-dodane-vrijednosti-poljopriv
info@eu-projekti.com

Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 31.05.2017. – 31.07.2017.
Iznosi sredstava 200.000 €
Prihvatljivi prijavitelji Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge)
Prihvatljive aktivnosti Ulaganje u : unaprjeđenje i razvoj poslovanja i proizvodnje, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i normi, upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, marketingi ulaganja za izlazak na nova tržišta
Dodatna namjena za troškove/usluge – maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova (obavezno se veže uz barem jednu osnovnu projektnu aktivnost) Sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma;
Usluge čuvanja djece (trošak dječjeg vrtića i ostalih gospodarskih subjekata koji pružaju usluge čuvanja djece) te troškovi produženog boravka djece u osnovnoj školi do kraja 4. razreda.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 1.500.000,00 HRK (10.000,00 HRK – 50.000,00 HRK)
Intenzitet potpore do 100% ukupno prihvatljivih troškova
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/otvoreni-javni-poziv-za-program-ocuvanje-i-razvoj-tradicijskih-i-umjetnickih-obrta
info@eu-projekti.com

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja III. Kvartal 2015. i IV. kvartal 2017.
Prihvatljivi prijavitelji Mikro, mala, srednja i velika poduzeća
Predmet/ svrha A) Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, IR centara i visokog obrazovanja, posebno razvoja proizvoda i usluga, tehnološko povezivanje, socijalna inovacija, ekološka inovacija, usluge javnog servisa, zahtjevi za poticajima, umrežavanje, klasteri i otvorena inovacija kroz pametnu specijalizaciju, tehnološko jačanje i primijenjeno istraživanje, pilot linije, pred proizvodna provjera valjanosti, napredne proizvodne mogućnosti i početne proizvodnje
B)1. Povećani razvoj novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja–2 sheme za dodjelu bespovratnih sredstava
C) Jačanje djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja
D) Nacionalni projekt za podršku inicijativa klastera konkurentnosti
E) Nacionalni projekt za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi
F) Podrška razvoju centara kompetencija
Prihvatljive aktivnosti/ troškovi 1. Potpora za projekte istraživanja i razvoja: A) troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom projektu
B) troškovi instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta.
C) troškovi zgrada i zemljišta (do 10%), u mjeri i za razdoblje u kojem se upotrebljavaju za projekt. Za zgrade se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su troškovi ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi.
D) troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt
E) dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta
F) troškovi studije izvodljivosti
2.Dodjele regionalnih potpora za ulaganja:A)troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju razvoja istraživačkih kapaciteta
B) procijenjeni troškovi plaća proizašli iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja, izračunani kroz razdoblje od 2 godine
C) kombinacija troškova iz točaka (a) i (b), pod uvjetom da kombinirani iznos ne premašuje iznos iz točke (a) ili iznos iz točke (b), ovisno o tome koji je veći.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava(minimalna i maksimalna vrijednost potpore) 760.000.000,00 HRK = 100.000.000,00 EUR (25.000 -7.500.000 milijuna eura)
Intenzitet Između 50% i 100% ovisno o namjeni
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.mingo.hr/page/najava-poziva-povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-i-razvoja

Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Obrazovanje, Ostalo
Trajanje natječaja 24.04.2017. – 10.09.2017.
Iznosi sredstava 266.666€
Prihvatljivi prijavitelji Mikro, mali i srednji poduzetnici (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove); fizičke osobe
Prihvatljive aktivnosti -obrazovanje u 2016. i 2017. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita … o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
– ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2016. i 2017. godini.
Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za – Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 HRK;
– Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 HRK;
– Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 HRK;
– Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 HRK;
– Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine;
– Polaganje pomoćničkogispita – 1.200,00 HRK;
– Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava 2.000.000,00 HRK
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/otvoreni-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo
info@eu-projekti.com

Otvoren prvi krug natječaja za „LightConcept“ projektne prijedloge u sklopu projekta „B LIGHT“ – NOVO
Tema/sektor Poduzetništvo, Prekogranična suradnja, Ostalo
Trajanje natječaja 09.06.2017. – 15.09.2017.
Iznosi sredstava 2.550.000 €
Prijavitelji Mala i srednja poduzeća
Predmet/ svrha Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), kao glavni korisnik projekta “FosteringvalueaddedbusinesscooperationbetweenSMEsoperating on differentsidesoftheHungary-Croatia border” (“B Light”) u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020, otvara prvi krug natječaja za dostavu projektnih prijedloga LightConceptza suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska.
Selekcija Projekti će se odabrati putem dva selekcijska koraka.
Svi projektni prijedlozi odobreni u prvom koraku (LightConcept) ulaze u drugi korak (Light Project Proposal).
Ukupan iznos sredstava za prvi krug 2.550.000,00 EUR
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/otvoren-prvi-krug-natjecaja-za-light-concept-projektne-prijedloge-u-sklopu-projekta-b-light
info@eu-projekti.com

Tip operacije 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda
Trajanje natječaja 17.07.2017 – 18.09.2017.
Iznosi sredstava 1.000.000 €
Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća, Zadruge, Ostalo i poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika
Prihvatljivi troškovi Troškovi : A) ulaska u sustav kvalitete
B) ulaska u sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje
C) stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela
Godišnji troškovi : A) sudjelovanja u sustavu kvalitete
B) sudjelovanja u sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje
Sredstva javne potpore 1.000.000,00 EUR- Javna potpora odobrava se na period do pet godinau maksimalnom iznosu do 15.000,00 EUR, odnosno maksimalno do 3.000 EUR godišnje
Intenzitet 100%
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/tip-operacije-3-1-1-potpora-za-sudjelovanje-poljoprivrednika-u-sustavima-kvalitete-za-poljoprivredne-i-prehrambene-proizvode-i-u-sustavu-ekoloske-poljoprivredne-proizvodnje
info@eu-projekti.com

Otvoren javni poziv za procjenu i unapređenje inovativnog kapaciteta poduzeća – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Tema/sektor
Trajanje natječaja 09.06.2017. – 01.10.2017.
Prijavitelji Mala i srednja poduzeća
Predmet/ svrha Cjelovita procjena tehnološko-inovacijskog kapaciteta poduzeća najpoznatijom metodologijom – IMP3ove
Procjena obuhvaća dva posjeta poduzeću od strane inovacijskih savjetnika certificiranih od strane Europske komisije i AT Kearney-a. Poduzeće će, uz pomoć savjetnika, izraditi akcijski plan i inovacijsku strategiju.
Koristi za tvrtku Usporedba vlastitih performansi s prosjekom svih poduzeća koji pripadaju istoj industriji i usporedba s 10% najbrže rastućih poduzeća u uzorku, temeljeno na najvećoj svjetskoj analitičkoj bazi podataka o upravljanju inovacijama
Dobivanje jasne slike o vlastitim kompetitivnim snagama i identificiranje područja s najvećim potencijalom za napredak
Opcija savjetovanja prije, za vrijeme i nakon procjene inovacijskog potencijala od strane savjetnika
Smjernice za poboljšanje upravljanja inovacijama tj. izradu inovacijske strategije
O alatu Imp3ove Razvijen od strane AT Kearneya, jedne od vodećih svjetskih konzultantskih poduzeća
Nudi cjeloviti pristup upravljanju inovacijama i dubinsku analizu inovacijske strategije, organizacije i kulture, životnog vijeka inovativnih proizvoda, pokretačkih faktora i inovacijskih rezultata
Preko 5.000 poduzeća diljem svijeta su uspješno provele Imp3rove procjenu
Prilagodba uzorka za usporedbu temelji se na veličini poduzeća, teritorijalnosti i pripadnosti industriji prema NACE klasifikaciji
Maksimalni učinak na poduzeća koja Strategiju rasta temelje na inovativnim proizvodima, uslugama, procesima ili/i inovativnom poslovnom modelu
Su prisutne na tržištu najmanje 4 godine
Imaju najmanje 10 zaposlenika
Imaju potencijal za rast poslovanja i broja zaposlenika
Način odabira Na temelju odgovora iz upitnika i ocjena pristiglih prijava, izvršit će se bodovanje poduzeća i formirat će se rang lista. U slučaju jednakog broja bodova, prednost će imati poduzeća koja su se prije prijavila te će se odabrati prvih 21 najbolje ocijenjenih koja će ostvariti pravo na procjenu.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/otvoren-javni-poziv-za-procjenu-i-unapredenje-inovativnog-kapaciteta-poduzeca

Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za poticanje razvoja turizma u Gradu Zagrebu – 2017.g.
– NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Turizam
Trajanje natječaja 13.04.2017 – 15.11.2017.
Prijavitelji Mala i srednja poduzeća, Zadruge, Fizičke osobe, Ostalo
Korisnici Mikro, mala i srednja trgovačka društva; obrti;zadruge; djelatnosti slobodnih zanimanja;fizičke osobe koje mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost i pružati usluge u turizmu
Predmet/ svrha Unapređenje turizma u Gradu Zagrebu kroz poboljšavanje kvalitete usluga, smještaja, događaja itd.
Prihvatljivi troškovi Unapređenja ukupne turističke ponude inovativnim proizvodima i uslugama;organizacije događanja; brendiranja i promocije i realizacije drugih programa/projekata koji doprinose poticanju razvoja turizma i obogaćivanju turističke ponude Grada Zagreba.
Najviši iznos bespovratnih sredstava 50.000,00 HRK
Intenzitet Grad Zagreb sudjeluje u sufinanciranju predloženog programa/projekta najviše do 50% ukupno prijavljenih troškova u troškovniku.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/javni-natjecaj-za-dodjelu-financijskih-potpora-za-poticanje-razvoja-turizma-u-gradu-zagrebu-2017-g
info@eu-projekti.com

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (KK.03.2.2.02) – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 09.12.2016. – 31.12.2017.
Iznosi sredstava 15.128.235 €
Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća (partnerstva i partnerske organizacije nisu prihvatljive)
Prihvatljive aktivnosti A) Potpore za inovacije za MSP-ove (čl. 28. Uredbe Komisije (EU) 651/2014) : Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta i Primjena (komercijalizacija) rezultata vlastitog istraživanja i razvoj
B) Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja (čl. 29 Uredbe Komisije (EU)
651/2014) : Prilagodba razvijanog procesa i/ili organizacije poslovanja zahtjevima tržišta i Primjena (komercijalizacija) inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja
C)Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Potpore male vrijednosti – de minimis) : Priprema natječajne dokumentacije, Upravljanje projektom, Informiranje i vidljivost i Revizija projekta
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 114.000.000,00 kuna (760.000,00 HRK – 7.600.000,00 HRK)
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/komercijalizacija-inovacija-u-poduzetnistvu-kk-03-2-2-02
info@eu-projekti.com

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova KK.03.2.1.07 Trajno otvoreni poziv – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 10.05.2017. – 31.12.2017.
Iznosi sredstava 5.000.000 €
Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća
Predmet i cilj Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-auvodeći proizvode na nova tržišta samim time pomažući da hrvatskogospodarstvo raste i napreduje.
Prihvatljive aktivnosti Nastupi na međunarodnim sajmovima izvan RH koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja i koji je isključivo upisan u baze www.expodatabase.com i/ili www.auma.de
Prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač
Troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH
Izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH
Sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH
Informiranje i vidljivost sukladno navedenom u točki 5.6. Informiranje i vidljivost
Troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 37.500.000,00 HRK (100.000,00 HRK – 1.000.000,00 HRK)
Intenzitet potpore Srednje poduzeće 65% prihvatljivih troškova
Mikro poduzeće i malo poduzeće 85% prihvatljivih troškova
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/internacionalizacija-poslovanja-msp-ova-kk-03-2-1-07-trajno-otvoreni-poziv
info@eu-projekti.com

Podrška razvoju Centara kompetencija KK.01.2.2.03. Ograničeni poziv – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Ostalo
Trajanje natječaja 15.05.2017. – 31.12.2017.
Iznosi sredstava 104.797.000 €
Prijavitelji Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Klasteri
Definirana su tri modela CEKOM-a (Centara kompetencije) Model 1. : A)CEKOM organizacija za istraživanje i širenje znanja na projektima istraživanja i razvoja
B) CEKOM zajednica prijavitelja između najmanje dva poduzetnika i jedne ili više javnih znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija koji imaju učinkovitu suradnju na projektima istraživanja i razvoja
Model 2. : CEKOM Inovacijski klaster koji uključuje najmanje tri poduzetnika i po potrebi jednu ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja koji imaju učinkovitu suradnju na projektima istraživanja i razvoja
Model 3. : CEKOM pravni subjekt koji upravlja istraživačkom infrastrukturom
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 785.977.500,00 HRK (7.485.500,00 HRK – 112.282.500,00 HRK)
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/podrska-razvoju-centara-kompetencija-kk-01-2-2-03-ograniceni-poziv
info@eu-projekti.com

Druga izmjena Programa dodjele državnih potpora za podršku razvoju MSP u turizmu – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo, Turizam
Trajanje natječaja 9.1.2017. – 31.12.2017.
Prijavitelji Mikro, mala i srednja poduzeća;
Predmet/ svrha Poboljšanje razvoja malih i srednjih poduzeća tijekom turističke sezone, kako bi se produljila dužina trajanja sezone, ali i sama kvaliteta usluge koja se nudi domaćim i stranim turistima.
Prihvatljive aktivnosti, troškovi i intenzitet potpore Potpore za: A)regionalno ulaganje : 1.u korist nove ekonomske djelatnosti
2. ulaganja u materijalnu (pripreme zemljišta, gradnju i rekonstrukciju zgrada, nabavu strojeva , opreme i alata) i nematerijalnu imovinu (upotrijebiti isključivo u poslovnoj jedinici, voditi s kao imovina koja se amortizira, kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe, uključena u imovinu poduzetnika i nakon kraja projekta ostati vezana za projekt 3 godine)
3. Ulaganje MSP mora se zadržati na mjestu ulaganja3 godine
4. Promjene u proizvodnom procesu ukoliko odgovaraju određenim uvjetima
5. Intenzitet potpore: 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike
6. Korisnik mora osigurati barem 25% sredstava
B) savjetodavne usluge u korist MSP-ova: 1. Izravno vezane za projekt
2. Intenzitet potpore: Do 50% prihvatljivih troškova – 2 milijuna eura po projektu
C) MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima: 1. Izravno vezane za projekt
2. Intenzitet potpore: Do 50% prihvatljivih troškova – 2 milijuna eura po projektu
D) usavršavanje: 1. Izravno vezane za projekt
2. Intenzitet potpore -2 milijuna eura po projektu: A) srednja poduzeća60% prihvatljivih troškova, 70% prihvatljivih troškova ako je radnik s invaliditetom ili radnik u nepovoljnom položaju
B)Mala i mikro poduzeća 70% prihvatljivih troškova
3. Troškovi predavača i polaznika izravno vezanih za projekt
E) ulaganje za MSP-ove: 1.materijalna i nematerijalna (isključivo za poduzetnika koji prima poticaj, vodi se kao imovina koja se amortizira, kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe, uključena u imovinu poduzetnika i nakon kraja projekta ostati vezana za projekt 3 godine) potpora poslovnim jedinicama
2. Intenzitet potpore: A) 10%prihvatljivih troškova za srednja poduzeća
B) 20%prihvatljivih troškova za mala poduzeća
3. Prag od 7,5 milijuna eura po poduzetniku
Iznos bespovratnih sredstava Za program je izdvojeno 50.000.000,00 € u razdoblju od 2014. – 2020.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.mingo.hr/page/stupila-na-snagu-druga-izmjena-programa-dodjele-drzavnih-potpora-za-podrsku-razvoju-msp-u-turizmu

Certifikacijom proizvoda do tržišta KK.03.2.1.08 Otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja (dva vremenska roka) 22.05.2017. – 31.12.2018. (od 22. svibnja do 29. prosinca 2017.) i (od 16. travnja do 31. prosinca 2018.)
Iznosi sredstava 5.000.000 €
Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća
Predmet/ svrha Pružanje potpore za certifikaciju proizvoda kako bi povećanjem kvalitete poboljšalaatraktivnost proizvoda i povećala šansa da se domaći proizvodi probiju na zajedničko europsko tržište
Prihvatljivi troškovi Troškovi : A) pripreme propisane tehničke dokumentacije ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije
B) transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
C) postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti
D) svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti
Prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti
Ocjenjivanje sukladnosti proizvoda
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 38.000.000,00 HRK (20.000,00 HRK – 1.000.000,00 HRK)
Intenzitet A) mikro i malo poduzeće: do 85% prihvatljivih troškova
B) srednje poduzeće: do 65% prihvatljivih troškova
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/certifikacijom-proizvoda-do-trzista-kk-03-2-1-08-otvoreni-postupak-u-modalitetu-trajnog-poziva
info@eu-projekti.com

Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ (KK.01.2.1.01) – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Znanost i tehnologija
Trajanje natječaja 04.05.2016. – 31.12.2019.
Iznosi sredstava 99.623.415 €
Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća
Prihvatljivi partneri Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Instituti, Ustanove; poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose istraživanju i razvoju znanosti pomažući proizvodnju i inovaciju, svi koji doprinose stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima
Prihvatljive aktivnosti Aktivnosti istraživanja i razvoja : temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj, studije izvedivosti.
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 748.000.000,00 HRK (190.000,00 HRK – 56.000.000,00 HRK)
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/trajni-otvoreni-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-i-razvoja
info@eu-projekti.com

Obzor 2020. – program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Znanost, Industrijsko, Ostalo
Trajanje natječaja 2014. do 2020.
Prihvatljivi partneri Fakulteti, sveučilišta, znanstveno-istraživački centri ili instituti, mikro i mala i srednja poduzeća, velike kompanije, javne ustanove, civilne udruge – sve organizacije koje imaju pravnu osobnost. Fizičke osobe – za financiranje istraživača Marie Skłodowska Curie i stipendije Europskog istraživačkog vijeća sa svojom matičnom institucijom.
Prihvatljivi partneri Minimalno tri partnera iz tri različite države članice EU-a ili države pridružene Obzoru 2020.
Predmet/ svrha Jačanje položaja EU u znanosti, Osnaživanje vodeće pozicije gospodarstva u inovacijama i za rješavanje izazova kao što su klimatske promjene, razvijanje održivog prijevoza i mobilnosti, smanjenje cijenaobnovljivih izvora energije, osiguravanje sigurnosti hrane ili suočavanje s problemima koji se odnose na starenje stanovništva.
Prihvatljive aktivnosti provode se kroz “Izvrsna znanost” : A) Europsko istraživačko vijeće (ERC) – jačanje istraživanja u graničnim područjima znanosti
B) Buduće i nadolazeće tehnologije(FET) – jačanje kolaborativnih, transdisciplinarnih istraživanja koja teže nastanku radikalnih inovacija i podržavaju alternativne ciljeve i koncepte
C) Aktivnosti MCS (Marie Curie Sklodowska Actions) – podrška inovativnoj izobrazbi i osposobljavanje istraživača, njihovih vještina, te geografskoj i transdisciplinarnojmobilnosti
D) Istraživačke infrastrukture(RI) – razvoj i jačanje europskih istraživačkih infrastruktura svjetske klase, uključujući i e-infrastrukture
„Industrijsko vodstvo“ : A)„Vodstvo u omogućavajućim tehnologijama” (LEIT) koja podržava kolaborativne istraživačke i inovacijske projekte s jakim fokusom na primijenjena istraživanja strateških tehnologija Europe, odnosno ključnih razvojnih tehnologija (KET): informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT), nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija, napredna proizvodnja i prerada i svemir.
B) Malo i srednju poduzetništvo : 1. „Pristup rizičnom kapitalu“ s naglaskom na osiguranje rizičnog kapitala potrebnog u ranoj fazi inovacijskog razvoja i aktivnost
2. „Inovacija u malim i srednjim poduzećima“ pomoću kojih se promiče njihov rast povećanjem inovativnosti putem raznih instrumenata.
„Društveni izazovi“ : A)Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života
B) Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorja i unutarnjih voda i bioekonomija
C) Sigurna, čista i učinkovita energija
D) Pametni, zeleni i integrirani promet
E) Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine
F) Uključiva inovativna i promišljena društva
G) Sigurna društva
Mogućnosti za male i srednje poduzetnike Namijenjeno je oko 20% ukupnog proračuna za prioritet „Društveni izazovi“ i „Vodstvo u omogućavajućim i industrijskim tehnologijama“
Posebne aktivnosti u okviru prioriteta „Industrijsko vodstvo“ – „Inovacija u MSP“ i „Pristup rizičnom kapitalu“, namijenjene su isključivo malim i srednjim poduzećima
Pruža potpora za sudjelovanje i u prvom prioritetu Obzor 2020, izvrsnoj znanosti kroz aktivnosti Marie S. Curie i aktivnostima u području budućih i nadolazećih tehnologija(FET)
Aktivnosti Europske poduzetničke mreže (Enterprise Europe Network) i inicijativa Eurostars, malim i srednjim poduzećima će dodatno olakšati pristup Obzoru 2020.
Obzor 2020. pojednostavljuje pravila te se to očituje kroz: A) Jedinstveni skup pravila prilagođen je cijelom istraživačkom i inovacijskom ciklusu, usklađen s financijskim uredbama, koherentan s ostalim novim programima EU
B)Pojednostavljene stope financiranja i jedinstvena stopa za indirektne troškove
C)Jednostavni evaluacijski kriteriji – izvrsnost, učinak i implementacija
D) Novi oblici financiranja namijenjeni za inovacije su: predkomercijalne odnosno predtržišne nabave, poticajne nagrade, namjenski krediti i vlasnički instrumenti
E) Međunarodno sudjelovanje je olakšano, ali bolje štiti interese EU
F) Jednostavnija pravila za financiranje
G)Manje i preciznije ciljane kontrole i revizije
H) Poboljšana pravila zaštite intelektualnog vlasništva
Iznos bespovratnih sredstava – Ukupno
A) Jačanje položaja EU u znanosti s namjenskim sredstvima od
B) Osnaživanje vodeće pozicije gospodarstva u inovacijama sa
C) Pomoći za rješavanje izazova s kojima se suočavaju svi Europljani 78,6 milijardi eura
A)24,598 milijuna eura
B)17,938 milijuna eura
C)31,748 milijuna eura
Intenzitet Bespovratna sredstva za istraživanje i razvoj (100% financiranje svih aktivnosti i sudionika u konzorciju s najmanje tri partnera iz tri različite zemlje članice ili pridružene zemlje)
Bespovratna sredstva za inovacije (70% financiranja svih aktivnosti i sudionika u konzorciju)
Aktivnosti potpore i koordinacije (100% financiranje svih aktivnosti)
Sufinanciranje aktivnosti (co-funding)
Nagrade
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.strukturnifondovi.hr/obzor-2020
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.obzor2020.hr/
http://www.mobilnost.hr/index.php?id=785

Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME 2014.-2020.) – NOVO
Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 2014. do 2020.
Prihvatljivi partneri Mala i srednja poduzeća, poduzetnici, poslovne organizacije za podršku poduzećima , građani koji žele biti samozaposleni ili se susreću s poteškoćama
Predmet/ svrha Poticanje poduzetničke kulture i jačanjekonkurentnosti kako u Hrvatskoj tako i na zajedničkom Europskom tržištu uz pomoć financiranja projekata koji će pomoći malim i srednjim poduzećima.
Struktura programa A) Financijski instrumenti namijenjeni su tvrtkama u različitim fazama njihovog životnog ciklusa: stvaranje, širenje i poslovni i transferi.
1. Instrument kapital za rast (EquityFacility for Growth) će pružiti rizični kapital poduzećima, posebice u svojoj fazi rasta.
2. Instrument za garancije zajmova (LoanGuaranteeFacility) će pokrivati kredite do 150.000 eura, te će biti na raspolaganju za sve vrste malih i srednjih poduzeća.
B) Enterprise Europe Network je “one-stop-shop” za poslovne potrebe malih i srednjih poduzeća u EU i šire. Ona okuplja više od 600 organizacija za potporu poduzećima iz preko 60 zemalja, uključujući gospodarske i industrijske komore, tehnološke centre ili razvojne agencije.
C) Potpora će se dati za poticanje trans-nacionalnih mreža, za razmjenu dobre prakse i utvrđivanje mogućnosti za širenje poslovnih aktivnosti.
Biti će uspostavljene inicijative poput Tjedna malog i srednjeg poduzetništva i Mreže žena poduzetnica
D) Analitički rad će se poduzeti kako bi se olakšalo „evidence-based“ stvaranje politike od strane nacionalnih i regionalnih donosioca politika. Takav rad uključuje prikupljanje i analizu podataka o izvedbi i politikama država članica i regija, kao i drugim gospodarstvima, ali i studije o najnovijim trendovima i razvoju u pojedinim sektorima u europskim i svjetskim tržištima.
E) COSME program će pružiti podršku malim i srednjim poduzećima kako bi se olakšalo širenje poslovanja na jedinstvenom tržištu EU-a te na tržištima izvan EU-a. Međunarodna poslovna suradnja će se poticati, posebice, kako bi se smanjila razlika u regulatornom i poslovnom okruženju, između EU i njezinih glavnih trgovinskih partnera. Besplatne usluge će se nastaviti, kao npr. usluge koje nudi IPR Helpdesk za Kinu, usluge koje pomažu u upravljanju pravom intelektualnog vlasništva i srodnim pitanjima u toj zemlji.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.strukturnifondovi.hr/cosme
http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm
http://www.minpo.hr/default.aspx?id=520

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – NOVO
Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 2014. do 2020.
Prihvatljivi partneri / svrha Svi koji Ulažu u rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije i pružaju potporu razvoja poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.
Iznosi sredstava i raspodjela istih Ukupna vrijednost projekta je 267.496.647,06 kuna sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 227.372.150,00 kuna.
Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 6,881 milijarda eura od čega 4,321 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i 2,559 milijardi eura iz Kohezijskog fonda (KF).
Dodatnih 15 % sredstava financira RH te se budžet penje na 8,081 milijardi eura od toga budžet se dijeli nasljedeći način : A) Zaštita okoliša, prometna infrastruktura i prilagodba klimatskim promjenama – 3,5 milijardi eura
B) Konkurentnost, istraživanje i inovacije, informacijske i telekomunikacijske tehnologije, razvoj malih i srednjih poduzeća, nisko ugljično gospodarstvo i obrazovanje – 2,7 milijardi eura
C) Podrška malim i srednjim poduzećima i ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije – 1,94milijardi eura
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Europska unija
fondovi@mrrfeu.hr

Program državnih potpora – za aktivnosti IRI – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 2014. do 2020.
Prihvatljivi partneri Mikro, mala, srednja i velika poduzeća
Predmet/ svrha Razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa kroz povećanje ulaganja poslovnog sektora u istraživanje,razvoj i inovacije, jačanje istraživačkih kapaciteta poduzeća te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama.
Vrste državnih potpora/ prihvatljivi troškovi A) Regionalne potpore za ulaganje :
1. Potpore se mogu dodijeliti za početno ulaganje u cilju razvoja istraživačkih kapaciteta, bez obzira na veličinu korisnika.
2. Prihvatljivi troškovi: A) troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu
B) procijenjeni troškovi plaća proizašli iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja, izračunani kroz razdoblje od dvije godine
C) Kombinacija A) i B)
3. Ulaganje ostaje u području koje prima potporu tijekom najmanje 5 godina nakon dovršetka ulaganja. odnosno najmanje 3 godine nakon dovršetka ulaganja u slučaju MSP-ova – isto vrijedi i za zakup.
4. Postrojenja ili strojeve zakup mora biti u obliku financijskog leasinga i sadržavati obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu – uzimaju se u obzir isključivo troškovi kupnje imovine od treće osobe nepovezane s kupcem. Transakcija se izvršava po tržišnim uvjetima.
5. Mogućnost pokrivanja troškova zbog promjene u proizvodnji ukoliko se ispunjavaju zadani uvjeti.
6. Nematerijalna imovina ako ispunjava sljedeće uvjete: A) upotrijebiti se isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu
B) mora se voditi kao imovina koja se amortizira
C) mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem
D) mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora rijekom najmanje 5 godina ili 3 godine u slučaju MSP-ova.
7. Povećanje plaća i broja zaposlenika na dotičnom području 5 godina ili 3 godine u slučaju MSP-ova.

B) Potpore za projekte istraživanja i razvoja :
1. Biti će dodijeljene poduzetnicima koji provode projekte istraživanja, razvoja i inovacija usmjerene na razvoj novih ili značajno poboljšanih proizvoda, tehnologija, procesa ili usluga
2. Ako projekt obuhvaća jednu ili više kategorija: A) temeljno istraživanje
B) industrijsko istraživanje
C) eksperimentalni razvoj
D) studije izvedivosti
3. Obzirom na projekte istraživanja i razvoja: A) Troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom Projektu
B) Troškovi instrumenata i opreme, Ako se instrumenti i oprema ne upotrebljavaju tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta
C) Troškovi zgrada i zemljišta. Za zgrade se prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi
D) Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima
E) Troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za Projekt
F) Režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 1.558.000.000,00 HRK (205.000.000,00 EUR)
(25.000,00 EUR (190.000,00 HRK) – 7.500.000,00 EUR (57.000.000,00 HRK))

Intenzitet/ Osigurana sredstva Ovisno o veličini poduzeća, namjeni i posebnim uvjetima maksimalno 100% troškova
Korisnik potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25 % prihvatljivih troškova, iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilokakve državne potpore

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.mingo.hr/page/stupio-na-snagu-program-drzavnih-potpora-za-aktivnosti-ir

Program dodjele državnih potpora – za razvoj CEKOM-a – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo, Obrazovanje
Trajanje natječaja 2014. do 2020.
Predmet/ svrha Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija;
Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja;
Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja.
Vrste državnih potpora/ prihvatljivi troškovi/ Intenzitet A) Potpore za ulaganje u istraživačku infrastrukturu:
1. Dodjeljuje za izgradnju ili nadogradnju istraživačkih infrastruktura koje obavljaju ekonomsku djelatnost
2. Ako obavlja i ekonomske i neekonomske djelatnosti, financiranje, troškovi i prihodi svake vrste djelatnosti navode se zasebno na temelju dosljedno primjenjivanih i objektivno opravdanih načela troškovnog računovodstva
3. Ako cijena za upravljanje infrastrukturom ili upotrebljavanje infrastrukture odgovara tržišnoj cijeni
4. Otvoren je za više korisnika i omogućuje se na transparentnoj i ne diskriminirajućoj osnovi
5. Poduzetnicima koji su financirali najmanje 10% troškova ulaganja u infrastrukturu može se odobriti povlašteni pristup uz povoljnije uvjete
6. Prihvatljivi troškovi su troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu
7. Intenzitet potpore ne premašuje 50 % prihvatljivih troškova. Preostali dio infrastrukture financira se iz sredstava koja ne uključuju državne potpore
8. Ako istraživačka infrastruktura primi javno financiranje i za ekonomske i neekonomske djelatnosti, davatelj potpore uspostaviti će sustav praćenja i povrata sredstava kako bi se osiguralo da kao posljedica povećanja udjela ekonomskih djelatnosti u kako bi se osiguralo da kao posljedica povećanja udjela ekonomskih djelatnosti u odnosu na situaciju koja se predviđala u vrijeme dodjele potpore nije došlo do premašivanja primjenjivog intenziteta potpore

B) Potpore za inovacijske klastere :
1. Za ulaganje u inovacijski klaster i operativne troškove klastera
2. Pravnom subjektu koji vodi inovacijski klaster ako:
A) Pravni subjekt koji vodi inovacijski klaster osigurava otvoren pristup prostorima, objektima i djelatnostima klastera za više korisnika i omogućen je na transparentan i ne diskriminirajući način
B) Naknade za uporabu objekata klastera i sudjelovanje u njegovim djelatnostima odgovaraju tržišnoj cijeni ili troškovima uporabe i sudjelovanja.
3. Poduzetnicima koji su financirali najmanje 10% troškova ulaganja u inovacijski klaster može se odobriti povlašteni pristup uz povoljnije uvjete
4. Potpore za ulaganje mogu se dodijeliti za izgradnju ili nadogradnju inovacijskih klastera. Prihvatljivi troškovi su troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu.
5. Intenzitet potpore za ulaganje u inovacijske klastere ne premašuje 65% prihvatljivih troškova.
6. Za rad inovacijskih klastera može se dodijeliti operativna potpora pravnom subjektu koji vodi inovacijski klaster za razdoblje trajanja projekta. Razdoblje potpore ne premašuje 10 godina.
7. Operativne potpore za inovacijske klastere – troškovi rada zaposlenika i administrativni troškovi koji se odnose na: A) Poticanje klastera u cilju olakšavanja suradnje, razmjene informacija i pružanja ili usmjeravanja specijaliziranih i prilagođenih usluga poslovne podrške
B) Promidžbu klastera kako bi se povećalo sudjelovanje novih poduzetnika ili organizacija i povećala vidljivost
C) Upravljanje objektima klastera; na organizaciju programa izobrazbe, radionica i konferencija kako bi se poticala razmjena znanja, povezivanje i transnacionalna suradnja.
8. Intenzitet operativne potpore ne premašuje 50% ukupnih prihvatljivih troškova

C) Potpore za projekte istraživanja i razvoja:
1. Dio projekta istraživanja i razvoja mora biti obuhvaćen jednom ili u slučaju: A) Temeljno istraživanje
B) industrijsko istraživanje
C) eksperimentalni razvoj
D) studije izvedivosti
2. Obzirom na projekte istraživanja i razvoja: A) Troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom Projektu
B) Troškovi instrumenata i opreme, Ako se instrumenti i oprema ne upotrebljavaju tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta
C) Troškovi zgrada i zemljišta. Za zgrade se prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi
D) Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima
E) Troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za Projekt
F) Režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta
3. Intenzitet potpore za svakog korisnika ne premašuje: A) 100% za temeljno istraživanje
B) 50% za industrijsko istraživanje
C) 25% za eksperimentalni razvoj
D) 50% za studije izvedivosti
Intenzitet se može povećati za 10 postotnih bodova za srednja poduzeća i 20 postotnih bodova za mala poduzeća.
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 798.000.000,00 HRK (105.000.000000 eura)
(1 milijun eura – 15 milijuna eura)

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.mingo.hr/page/stupio-na-snagu-program-dodjele-drzavnih-potpora-za-razvoj-cekom-a

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.