Aktualni EU natječaji

Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, za mikro, male i srednje korisnike
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda
Trajanje natječaja 29.05.2017. – 31.07.2017.
Iznosi sredstava 24.000.000 €
Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća, Pravne osobe i fizičke osobeupisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru
Prihvatljivi troškovi Opći, nematerijalni, materijalni
Opći troškovi su: usluga arhitekata, inženjera, konzultanata, izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
Opći troškovi prihvatljivi su: do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:
A) pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
B) pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
C) projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo
Ulaganje u građenje /rekonstrukciju i/ili opremanje: A) Objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko
B) Objekata za klanje, rasijecanje, hlađenje, preradu (mesa i jaja) i pripadajuće skladištenje s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
C) Centra (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
D) Objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje
E) Objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
F) Objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja te njihovih ostataka s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
G) Objekata za preradu, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom
Infrastrukturom
H) Objekata za preradu ostalih proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovoru s pripadajućom vanjskom i unutarnjom infrastrukturom
I) Ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade
J) Objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda
L) Objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
K) Laboratorija za vlastite potrebe korisnika koji su u funkciji djelatnosti prerade
M) Kupnja gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme
N) Kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
1. Ukupan iznos bespovratnih sredstava
2. Najniža i
najviši iznos potporepo projektu
3. Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike 1.180.000.000,00 HRK
2. Za sektor prerade mesa i mlijeka od 15.000 EUR do 3.000.000 EUR, za ostale sektore od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR.
3. do 200.000 EUR

Intenzitet 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-4-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-2-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-iili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda-tip-operacije-4-2-1-povecanje-dodane-vrijednosti-poljopriv
info@eu-projekti.com

Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 31.05.2017. – 31.07.2017.
Iznosi sredstava 200.000 €
Prihvatljivi prijavitelji Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge)
Prihvatljive aktivnosti Ulaganje u : unaprjeđenje i razvoj poslovanja i proizvodnje, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i normi, upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, marketingi ulaganja za izlazak na nova tržišta
Dodatna namjena za troškove/usluge – maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova (obavezno se veže uz barem jednu osnovnu projektnu aktivnost) Sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma;
Usluge čuvanja djece (trošak dječjeg vrtića i ostalih gospodarskih subjekata koji pružaju usluge čuvanja djece) te troškovi produženog boravka djece u osnovnoj školi do kraja 4. razreda.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 1.500.000,00 HRK (10.000,00 HRK – 50.000,00 HRK)
Intenzitet potpore do 100% ukupno prihvatljivih troškova
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/otvoreni-javni-poziv-za-program-ocuvanje-i-razvoj-tradicijskih-i-umjetnickih-obrta
info@eu-projekti.com

25. Zagorski gospodarski zbor – prijava
Vrsta događaja Gospodarska izložba
Tema/ sektor Poduzetništvo, Ostalo
Rok prijave 31.8.2017.
Trajanje manifestacije 7.-9. rujna 2017.
Organizatori Krapinsko-zagorska županija
HGK Županijska komora Krapina
Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije
Grad Krapina
Partneri Istarska županija
Predmet/ svrha Gospodarska izložba Zagorski gospodarski zbor predstavlja najveće okupljanje i promociju gospodarstvenika Krapinsko-zagorske županije. Nastoji se na što kvalitetniji način predstaviti naš gospodarski, obrtnički i turistički potencijal, ali i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda i proizvođača s područja Hrvatskog zagorja. Na prošlogodišnjoj izložbi sudjelovalo je oko 375 izlagača iz cijele sjeverozapadne Hrvatske, susjednih nam 8 županija, grada Zagreba te Slovenije, BIH, Srbije i Mađarske, tako da je izložba poprimila međunarodni karakter.
Aktivnosti Za vrijeme izložbe održava se okrugli stol na aktualne teme iz gospodarstva te brojne prezentacije gospodarstva, obrtništva i tradicionalnih obrtničkih zanimanja. Posjetioci izložbe mogu dobiti besplatne frizerske i kozmetičarske usluge te degustirati poznate autohtone zagorske specijalitete i kvalitetna vina uz bogat zabavni kulturno-umjetnički program.
Poveznica za više informacija i prijavu http://www.kzz.hr/25-zagorski-gospodarski-zbor-poziv
www.zgz.hr

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja III. Kvartal 2015. i IV. kvartal 2017.
Prihvatljivi prijavitelji Mikro, mala, srednja i velika poduzeća
Predmet/ svrha A) Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, IR centara i visokog obrazovanja, posebno razvoja proizvoda i usluga, tehnološko povezivanje, socijalna inovacija, ekološka inovacija, usluge javnog servisa, zahtjevi za poticajima, umrežavanje, klasteri i otvorena inovacija kroz pametnu specijalizaciju, tehnološko jačanje i primijenjeno istraživanje, pilot linije, pred proizvodna provjera valjanosti, napredne proizvodne mogućnosti i početne proizvodnje
B)1. Povećani razvoj novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja–2 sheme za dodjelu bespovratnih sredstava
C) Jačanje djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja
D) Nacionalni projekt za podršku inicijativa klastera konkurentnosti
E) Nacionalni projekt za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi
F) Podrška razvoju centara kompetencija
Prihvatljive aktivnosti/ troškovi 1. Potpora za projekte istraživanja i razvoja: A) troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom projektu
B) troškovi instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta.
C) troškovi zgrada i zemljišta (do 10%), u mjeri i za razdoblje u kojem se upotrebljavaju za projekt. Za zgrade se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su troškovi ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi.
D) troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt
E) dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta
F) troškovi studije izvodljivosti
2.Dodjele regionalnih potpora za ulaganja:A)troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju razvoja istraživačkih kapaciteta
B) procijenjeni troškovi plaća proizašli iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja, izračunani kroz razdoblje od 2 godine
C) kombinacija troškova iz točaka (a) i (b), pod uvjetom da kombinirani iznos ne premašuje iznos iz točke (a) ili iznos iz točke (b), ovisno o tome koji je veći.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava(minimalna i maksimalna vrijednost potpore) 760.000.000,00 HRK = 100.000.000,00 EUR (25.000 -7.500.000 milijuna eura)
Intenzitet Između 50% i 100% ovisno o namjeni
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.mingo.hr/page/najava-poziva-povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-i-razvoja

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za projekte u turizmu u 2017. godini u Karlovačkoj županiji
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Turizam, Ostalo
Županija Karlovačka
Trajanje natječaja 01.06.2017. – 01.09.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti); OPG-i te fizičke osobe – privatni iznajmljivači; svi sa sjedištem na području Karlovačke županije.
Predmet/ svrha Podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, održivi razvoj, diversifikaciju ponude i druge aktivnosti u cilju produljenja sezone, očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja, rasta i razvoja turističkog gospodarstva.
Prihvatljive aktivnosti 1. Mjera A: Razvoj i unapređenje turističke infrastrukture: A) Obnova, uređenje i opremanje za turističku funkciju objekata tradicijske graditeljske baštine te opremanje, proširenje i uređenje kampova, kampirališta i kamp odmorišta
B) Objekti u funkciji pružanja turističkih usluga na ruralnom prostoru županije: vinotočja/kušaonice gastro proizvoda – vina; sira; meda i proizvoda od meda; mesnih prerađevina; voća i voćnih prerađevina
C) Turistička i smeđa signalizacija sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama
2. Mjera B: Razvoj novih turističkih proizvoda i unapređivanje turističke ponude destinacije: A) Razvoj i unapređenje posebnih oblika turizma (avanturistički turizam; turizam hrane i vina, cikloturizam)
B) Izradu promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, filmovi, promidžbene brošure, web stranice i slično)
3. Mjera C: Održavanje tradicijskih manifestacija i događanja u turizmu: Sufinanciranje nastupa na manifestacijama i događanjima temeljenim na tradicionalnoj autohtonoj gastro i etno ponudi Karlovačke županije (izložbe vina, izložbe sira, enogastronomske izložbe)
Iznos bespovratnih sredstava 1. Mjera A: Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 7.000,00 kuna
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 40.000,00 kuna
2. Mjera B: Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 5.000,00 kuna
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 35.000,00 kuna
3. Mjera C: Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 1.500,00 kuna
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna
Intenzitet Najviše 50% ukupne vrijednosti projekta

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://www.kazup.hr/natjecaji/poljoprivreda.html

Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Obrazovanje, Ostalo
Trajanje natječaja 24.04.2017. – 10.09.2017.
Iznosi sredstava 266.666€
Prihvatljivi prijavitelji Mikro, mali i srednji poduzetnici (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove); fizičke osobe
Prihvatljive aktivnosti -obrazovanje u 2016. i 2017. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita … o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
– ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2016. i 2017. godini.
Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za – Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 HRK;
– Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 HRK;
– Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 HRK;
– Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 HRK;
– Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine;
– Polaganje pomoćničkogispita – 1.200,00 HRK;
– Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava 2.000.000,00 HRK
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/otvoreni-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo
info@eu-projekti.com

Otvoren prvi krug natječaja za „LightConcept“ projektne prijedloge u sklopu projekta „B LIGHT“
Tema/sektor Poduzetništvo, Prekogranična suradnja, Ostalo
Trajanje natječaja 09.06.2017. – 15.09.2017.
Iznosi sredstava 2.550.000 €
Prijavitelji Mala i srednja poduzeća
Predmet/ svrha Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), kao glavni korisnik projekta “FosteringvalueaddedbusinesscooperationbetweenSMEsoperating on differentsidesoftheHungary-Croatia border” (“B Light”) u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020, otvara prvi krug natječaja za dostavu projektnih prijedloga LightConceptza suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska.
Selekcija Projekti će se odabrati putem dva selekcijska koraka.
Svi projektni prijedlozi odobreni u prvom koraku (LightConcept) ulaze u drugi korak (Light Project Proposal).
Ukupan iznos sredstava za prvi krug 2.550.000,00 EUR
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/otvoren-prvi-krug-natjecaja-za-light-concept-projektne-prijedloge-u-sklopu-projekta-b-light
info@eu-projekti.com

Tip operacije 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda
Trajanje natječaja 17.07.2017 – 18.09.2017.
Iznosi sredstava 1.000.000 €
Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća, Zadruge, Ostalo i poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika
Prihvatljivi troškovi Troškovi : A) ulaska u sustav kvalitete
B) ulaska u sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje
C) stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela
Godišnji troškovi : A) sudjelovanja u sustavu kvalitete
B) sudjelovanja u sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje
Sredstva javne potpore 1.000.000,00 EUR- Javna potpora odobrava se na period do pet godinau maksimalnom iznosu do 15.000,00 EUR, odnosno maksimalno do 3.000 EUR godišnje
Intenzitet 100%
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/tip-operacije-3-1-1-potpora-za-sudjelovanje-poljoprivrednika-u-sustavima-kvalitete-za-poljoprivredne-i-prehrambene-proizvode-i-u-sustavu-ekoloske-poljoprivredne-proizvodnje
info@eu-projekti.com

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Međimurske županije u 2017. Godini – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda, Poduzetništvo, Obrazovanje, Ostalo
Županija Međimurska županija
Trajanje natječaja MJERU 1 i MJERU 2 – 30.11.2017.
MJERU 3 – jesensku sadnju – 30.11.2017.
MJERU 4 i MJERU 5 – 30.9.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
„Jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne površine na području Međimurske županije.
Predmet/ svrha Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi
Prihvatljive aktivnosti/ Iznos bespovratnih sredstava / Intenzitet 1. MJERA 1: Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika
Za pohađanje tečajeva i seminara potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima, te zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju.
Potpora će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini.
Maksimalni iznos potpore po korisniku je do 50 % dokumentiranih troškova, a najviše do 1.000,00 kuna godišnje.

2.MJERA 2: Podizanje i obnova trajnih nasada
Za podizanje i obnovu trajnih nasada za nabavu certificiranog sadnog materijala za sadnice jabuke, kruške, šljive, breskve, trešnje, lješnjaka, kupine, borovnice i nove vrste kao što su aronija, goji bobice i sl. i visokokvalitetne lozne cijepove preporučenih sorti za Podregiju Zagorje-Međimurje.
Potpora za nabavu sadnica i loznih cijepova isplaćuje se u visini do 4,00 kn/kom.
Iznos potpore po korisniku može maksimalno iznositi 15.000,00 kuna godišnje.

3. MJERA 3: Nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče
Za nabavu i postavljanje mreža za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini nabavilo i postavilo mrežu za zaštitu višegodišnjeg nasada od tuče.
Potpora se dodjeljuje u iznosu od 20.000,00 kn/ha godišnje.

4. MJERA 4: Sudjelovanje na sajmovima i izložbama
Za sudjelovanje na sajmovima, izložbama i manifestacijama koje su od značaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje, autohtonih proizvoda, očuvanje tradicije i kulturne baštine
Troškovi zakupa i uređenja izložbenog prostora, troškovi transporta izložaka, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrada promidžbenih materijala direktno vezanih uz nastup na sajmu ili izložbi za koju se traži potpora, putni troškovi i drugi opravdani troškovi
Organizatorima zajedničkog nastupa dodjeljuje se potpora u visini do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna u kalendarskoj godini. Jedan organizator zajedničkog nastupa može dobiti najviše dvije potpore u kalendarskoj godini.
Pojedinačnim podnosiocima zahtjeva potpora se dodjeljuje samo za jedan samostalni nastup u kalendarskoj godini i to do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova, odnosno najviše do 3.000,00 kuna. Ukoliko pojedinačni zahtjevi za isti događaj premašuju iznos od 10.000 kuna, dodijeljene potpore će se proporcionalno smanjiti..

5. MJERA 5: Programi kvalitete, stvaranje robna marke i zaštita međimurskih poljoprivrednih proizvoda
Za pripremu i provedbu postupka kvalitete, za stvaranje robne marke i registraciju i zaštitu naziva pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području Međimurske županije.
Troškovi vezani uz istraživanje tržišta, provođenja analize i utvrđivanja postojeće razine kvalitete poljoprivrednih proizvoda, troškovi certifikacije pozitivne prakse u poljoprivredi, troškovi promidžbe i troškovi marketinških aktivnosti.
Potpora se dodjeljuje u iznosu 100% dokumentiranih troškova, a najviše do 5.000,00 kuna.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava 650.000,00 kuna
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://medjimurska-zupanija.hr/2017/03/01/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-u-poljoprivredi-medimurske-zupanije-u-2017-godini/

Otvoren javni poziv za procjenu i unapređenje inovativnog kapaciteta poduzeća
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Tema/sektor
Trajanje natječaja 09.06.2017. – 01.10.2017.
Prijavitelji Mala i srednja poduzeća
Predmet/ svrha Cjelovita procjena tehnološko-inovacijskog kapaciteta poduzeća najpoznatijom metodologijom – IMP3ove
Procjena obuhvaća dva posjeta poduzeću od strane inovacijskih savjetnika certificiranih od strane Europske komisije i AT Kearney-a. Poduzeće će, uz pomoć savjetnika, izraditi akcijski plan i inovacijsku strategiju.
Koristi za tvrtku Usporedba vlastitih performansi s prosjekom svih poduzeća koji pripadaju istoj industriji i usporedba s 10% najbrže rastućih poduzeća u uzorku, temeljeno na najvećoj svjetskoj analitičkoj bazi podataka o upravljanju inovacijama
Dobivanje jasne slike o vlastitim kompetitivnim snagama i identificiranje područja s najvećim potencijalom za napredak
Opcija savjetovanja prije, za vrijeme i nakon procjene inovacijskog potencijala od strane savjetnika
Smjernice za poboljšanje upravljanja inovacijama tj. izradu inovacijske strategije
O alatu Imp3ove Razvijen od strane AT Kearneya, jedne od vodećih svjetskih konzultantskih poduzeća
Nudi cjeloviti pristup upravljanju inovacijama i dubinsku analizu inovacijske strategije, organizacije i kulture, životnog vijeka inovativnih proizvoda, pokretačkih faktora i inovacijskih rezultata
Preko 5.000 poduzeća diljem svijeta su uspješno provele Imp3rove procjenu
Prilagodba uzorka za usporedbu temelji se na veličini poduzeća, teritorijalnosti i pripadnosti industriji prema NACE klasifikaciji
Maksimalni učinak na poduzeća koja Strategiju rasta temelje na inovativnim proizvodima, uslugama, procesima ili/i inovativnom poslovnom modelu
Su prisutne na tržištu najmanje 4 godine
Imaju najmanje 10 zaposlenika
Imaju potencijal za rast poslovanja i broja zaposlenika
Način odabira Na temelju odgovora iz upitnika i ocjena pristiglih prijava, izvršit će se bodovanje poduzeća i formirat će se rang lista. U slučaju jednakog broja bodova, prednost će imati poduzeća koja su se prije prijavila te će se odabrati prvih 21 najbolje ocijenjenih koja će ostvariti pravo na procjenu.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/otvoren-javni-poziv-za-procjenu-i-unapredenje-inovativnog-kapaciteta-poduzeca

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za pokriće troškova isplate šteta od divljači
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Osječko – baranjska županija
Trajanje natječaja 1.1.2017 – 31.10.2017
Prihvatljivi prijavitelji Upisani u registar udruga, obrtni registar, odnosno sudski registar, odnosno Registar neprofitnih organizacija
Ugovor o zakupu ili koncesiji prava lova u državnim lovištima
Predmet/ svrha Potpora za zaštitu šuma od divljači na području Osječko-baranjske županije dodjeljuje se za pokriće opravdanih troškova vezani za isplatu šteta nastalih u prometu na području Županije naletom vozila na divljač.
Prihvatljive aktivnosti 1. Sjedište korisnika i mjesto ulaganja na području Županije
2. Korisnik podmirio sve obveze proizašle iz ugovora o zakupu ili koncesiji lovišta
Najviši iznos potpore 10.000 kuna
Intenzitet 50%
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za zaštitu šuma od divljači
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Osječko – baranjska županija
Trajanje natječaja 1.1.2017 – 31.10.2017
Prihvatljivi prijavitelji Upisani u registar udruga, obrtni registar, odnosno sudski registar, odnosno Registar neprofitnih organizacija
Ugovor o zakupu ili koncesiji prava lova u državnim lovištima
Predmet/ svrha Potpora za zaštitu šuma od divljači na području Osječko-baranjske županije dodjeljuje se za kupnju materijala za zaštitu šuma od divljači, izvedene radove u sprječavanju šteta od divljači na šumi i drugi troškovi nastali zaštitom šuma od divljači.
Prihvatljive aktivnosti 1. Sjedište korisnika i mjesto ulaganja na području Županije
2. Korisnik podmirio sve obveze proizašle iz ugovora o zakupu ili koncesiji lovišta
Najviši iznos potpore 20.000 kuna
Intenzitet 50%
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za unos divljači u zajednička lovišta
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Osječko – baranjska županija
Trajanje natječaja 1.1.2017 – 31.10.2017
Prihvatljivi prijavitelji Upisani u registar udruga, obrtni registar, odnosno sudski registar, odnosno Registar neprofitnih organizacija
Ugovor o zakupu ili koncesiji prava lova u državnim lovištima
Predmet/ svrha Potpora za unos divljači u zajednička lovišta dodjeljuje se za kavezno uzgojenih zečeva divljih starosti 7-8 mjeseci, kao i fazanske divljači iz umjetnog uzgoja.
Prihvatljive aktivnosti 1. Sjedište korisnika i mjesto ulaganja na području Županije
2. Korisnik podmirio sve obveze proizašle iz ugovora o zakupu ili koncesiji lovišta
Najviši iznos potpore 10.000 kuna
Intenzitet 50%
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora za kupovinu zemljišta za osnivane remiza za divljač
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Osječko – baranjska županija
Trajanje natječaja 1.1.2017 – 31.10.2017
Prihvatljivi prijavitelji Da na podnositelja glasi kupoprodajni ugovor o kupovini zemljišta i izvadak iz zemljišne knjige za predmetnu česticu na kojoj se osniva remiza za divljač
Predmet/ svrha Prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko – baranjske županije za 2017. godinu za kupovine zemljište na kojem se osniva remiza za divljač
Najviši iznos potpore/ Intenzitet 50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, najviši iznos potpore je 10.000,00 kuna.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za ozakonjenje lovačkih kuća
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Osječko – baranjska županija
Trajanje natječaja 1.1.2017 – 31.10.2017
Prihvatljivi prijavitelji Korisnik registriran za pružanje usluga u lovnom turizmu
Predmet/ svrha Prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko – baranjske županije za 2017. godinu za ozakonjenje lovačkih kuća
Prihvatljive aktivnosti 1. izrade arhitektonskog snimka izvedenog stanja lovačke kuće
2. geodetskog snimka lovačke kuće
3. snimke izvedenog stanja lovačke kuće
4. izrade iskaza površine i obračunske veličine lovačke kuće
5. naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade
Najviši iznos potpore/ Intenzitet 50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, najviši iznos potpore je 5.000,00 kuna.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Osječko – baranjska županija
Trajanje natječaja 1.1.2017 – 31.10.2017
Prihvatljivi prijavitelji Korisnik registriran za pružanje usluga u lovnom turizmu
Predmet/ svrha Prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko – baranjske županije za 2017. godinu za razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma
Prihvatljive aktivnosti 1. Izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata namijenjenih lovnom turizmu
2. Opremanje i uređenje objekta namijenjenog lovnom turizmu
Najviši iznos potpore/ Intenzitet 50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, najviši iznos potpore je 30.000,00 kuna.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Osječko – baranjska županija
Trajanje natječaja 1.1.2017 – 31.10.2017
Prihvatljivi prijavitelji 1. Dokaz o upisu u registar udruga, obrtni registar, sudski registar i Registar neprofitnih organizacija
2. Ugovor o zakupu ili koncesiji prava lova u državnim lovištima
Predmet/ svrha Prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko – baranjske županije za 2017. godinu za opremanje hladnjača za prihvat mesa divljači
Prihvatljive aktivnosti 1. Ulaganje izvršeno u novu ili rabljenu opremu ne stariju od 2 godine
2. Objekt u kojem se postavlja hladnjača izgrađen na temelju odgovarajućeg akta nadležnog tijela
Najviši iznos potpore/ Intenzitet 50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, najviši iznos potpore je 50.000,00 kuna.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za sudjelovanje na manifestacijama
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda, Kultura, Ostalo
Županija Osječko – baranjska županija
Trajanje natječaja 1.1.2017 – 31.10.2017
Prihvatljivi prijavitelji Pravne osobe koje su organizatori i sudionici manifestacija koje predstavljaju i promiču lovstvo.
Predmet/ svrha Prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko – baranjske županije za 2017. godinu za sudjelovanje na manifestacijama
Prihvatljive aktivnosti 1. vezani uz zakup prostora
2. drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s manifestacijama
Najviši iznos potpore za organizatora manifestacija do 30.000,00 kuna
za sudionika na manifestacijama do 5.000,00 kuna
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u autohtonu eno i gastro ponudu na području Osječko-baranjske županije u 2017. Godini
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda, Turizam, Ostalo
Županija Osječko – baranjska županija
Trajanje natječaja 1.1.2017 – 31.10.2017
Prihvatljivi prijavitelji 1. Podnositelj prijave ima uspostavljenu poslovnu suradnju s lokalnim poljoprivrednim proizvođačima
2. Dokaz da je podnositelj prijave registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu
Predmet/ svrha Prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko – baranjske županije za 2017. godinu za ulaganja u autohtonu eno i gastro ponudu
Najviši iznos potpore/ Intenzitet 50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, najviši iznos potpore je 50.000,00 kuna – 1 godišnje

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2017. godini
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda, Turizam, Ostalo
Županija Osječko – baranjska županija
Trajanje natječaja 1.1.2017 – 31.10.2017
Prihvatljivi prijavitelji Podnositelj prijave registrirani za djelatnost za koju se navodi u prijavi
Predmet/ svrha Prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko – baranjske županije za 2017. godinu za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama
Prihvatljive aktivnosti 1. Najma i zakupa prostora
2. Kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog
3. Izrade i prezentacije promidžbenih materijala i proizvoda
4. Drugi troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama
Intenzitet Do 50%

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

Javni poziv za dodjelu potpora za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Osječko – baranjska županija
Trajanje natječaja 1.1.2017 – 31.10.2017
Prihvatljivi prijavitelji Podnositelji prijave koji su u cijelosti opravdali dosadašnje namjensko korištenje ranije dodijeljenih sredstava iz županijskog proračuna
Predmet/ svrha Prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko – baranjske županije za 2017. godinu za izradu dokumentacije za provedbu mjere 07 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Prihvatljive aktivnosti A) Prihvatljiva ulaganja: 1. Troškove investicijskih i drugih studija, te drugih pripremnih dokumenata
2. Troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i studija
izvodljivosti
3. Druge dokumentacije za čiju izradu se utvrdi potreba prilikom izrade dokumentacije iz
Prethodne točke
4. Troškove pdv-a ukoliko korisnik nije upisan u registar obveznika pdv-a.

B) Prihvatljiva građenja: 1. Vatrogasnog doma i spremišta
2. Društvenog doma/kulturnog centra
3. Turističkog informativnog centra
4. Dječjeg igrališta
5. Sportske građevine
6. Objekte za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo)
7. Rekreacijske zone na rijekama i jezerima
8. Biciklističke staze i trake
9. Tematske putove i parkove
10. Građevine za ostvarivanje njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu
11. Javne zelene površine (parkovi i slično)
12. Pješačke staze
13. Pješačke zone
14. Otvorenog odvodnog kanala koji nije sastavni dio ceste
15. Groblja (komunalne infrastrukture i prateće građevine)
16. Tržnice
17. Javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz)
Najviši iznos potpore/ Intenzitet 50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, najviši iznos potpore je 250.000,00 kuna

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za unaprjeđenje lovne infrastrukture i nabava opreme za sprječavanje šteta od divljači
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Osječko – baranjska županija
Trajanje natječaja 1.1.2017 – 31.10.2017
Prihvatljivi prijavitelji 1. Dokaz o upisu u registar udruga, obrtni registar, sudski registar i Registar neprofitnih organizacija
2. Ugovor o zakupu ili koncesiji prava lova u državnim lovištima
Predmet/ svrha Prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko – baranjske županije za 2017. godinu za unaprjeđenje lovne infrastrukture i nabavu opreme za sprječavanje šteta od divljači
Prihvatljive aktivnosti 1. Izgradnje ili obnove lovne infrastrukture u lovištima kojima gospodare korisnici. Lovna infrastruktura su: hranilišta, pojilišta, čeke i ostali objekti koji su u funkciji lovišta
2. Kupovine opreme za sprječavanje štete od divljači. To podrazumijeva kupovinu električnih pastira i plinskih topova
Najviši iznos potpore/ Intenzitet 50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, najviši iznos potpore je 5.000,00 kuna.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

Natječaj za razvoj poljoprivredne proizvodnje i promociju proizvoda
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda
Županija Krapinsko – zagorska
Trajanje natječaja 20. siječnja 2017. – 31. listopada 2017.
Prihvatljivi partneri Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Krapinsko-zagorskoj županiji
Predmet/ svrha Potporu poljoprivrednicima za promociju poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednim gospodarstvima na području Krapinsko-zagorske županije
Prihvatljive aktivnosti 1. Trošak kotizacije za sajam/izložbu
2. Trošak promocije u sajmenom katalogu
3. Trošak najma i uređenja izložbeno –prodajnog prostora
4. Trošak kotizacije i trošak slanja uzorka na međunarodna i svjetska ocjenjivanja
Najviši iznos potpore 10 000 kuna po korisniku
Intenzitet Do 75% ukupne prihvatljive aktivnosti
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.kzz.hr/natjecaj-razvoj-poljoprivredne-proizvodnje

Natječaj za potporu povećanja stočarske proizvodnje u KZŽ za 2017.g
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda
Županija Krapinsko – zagorska
Trajanje natječaja 23. ožujak 2017. – 31. listopada 2017.
Prihvatljivi partneri 1. Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Krapinsko-zagorskoj županiji
2. Upisan kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva
3. Nabaviti minimalno 4 grla od kojih 1 grlo može biti rasplodni bik.
4. Maksimalan broj grla junica nije ograničen dok je nabava rasplodnog bika ograničena na 1 grlo.
5. Nabaviti pasminu stoke koja može boraviti na otvorenom tokom cijele godine te ih je dužan držati na otvorenom i osigurati adekvatne uvjete koji su potrebni za takvu vrstu uzgoja.
6. Kupiti grla koja su propisno označena odnosno markirana te se vode u JRDŽ.
7. Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja 2017. godine
8. Korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
Predmet/ svrha Povećanje broja stoke na području Krapinsko-zagorske županije
Prihvatljive aktivnosti Kupnja stada, odnosno nabava junica i rasplodnog bika (sustav krava-tele).
Najviši iznos potpore 50.000,00 kuna po korisniku
Intenzitet Do 75% ukupne prihvatljive aktivnosti
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.kzz.hr/natjecaj-potpora-povecanje-stocarske-proizvod-2017

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu – s uvrštenim izmjenama – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poduzetništvo, Ostalo
Županija Istarska županija
Trajanje natječaja 9.5.2017. – 30.10.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva
Predmet/ svrha Promicanje poduzetništva na području Istarske županije
Prihvatljive aktivnosti A) Potpore za početak poslovanja – samozapošljavanje: 1. Izradu poslovnih planova/investicijskih programa
2. Nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera potrebne za pokretanje poslovanja poduzetnika
3. Bankarske usluge za obradu kredita
4. Ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno – tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole, itd.)
5. Uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja)
6. Nabavku opreme, strojeva i alata za obavljanje osnovne djelatnosti obrta ili trgovačkog društva,(potpora neće biti dodijeljena za nabavu potrošnog materijala i sitnog inventara)
7. Dopunsku poduzetničku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i
informatičko obrazovanje
8. Izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta te tisak promotivnih materijala
B) Subvencioniranje nabave nove opreme – Troškove nabave nove opreme s pripadajućim dodacima i priključcima koja služi za obavljanje osnovne djelatnosti
Iznos bespovratnih sredstava/ Intenzitet A) Najniži iznos potpore iznosi 5.000,00 kn,a najviši 10.000,00 kuna – Maksimalno do 50%
B)1. Najniži iznos potpore iznosi 5.000,00 kn,a najviši 10.000,00 kuna – Maksimalno do 50%
2. Ukoliko je tvrtka registrirana za Područje C – Prerađivačka industrije kupuje opremu koja se koristi za proizvodnju najniži iznos potpore iznosi 5.000,00 kn,a najviši 25.000,00 kuna
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.istra-istria.hr/index.php?id=5013

Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za poticanje razvoja turizma u Gradu Zagrebu – 2017.g. – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Dubrovačko – neretvanska županija
Trajanje natječaja 13.04.2017 – 15.11.2017.
Prihvatljivi prijavitelji „Jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne površine na području Dubrovačko-neretvanske županije.
Predmet/ svrha Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi
Prihvatljivi aktivnosti/ Najviši iznos sredstava / Intenzitet 1. Ulaganje u podizanje trajnih nasada – Podizanje novih trajnih nasada ili obnovu postojećih u voćarstvu, vinogradasrtvu i maslinarstvu sukladno za :
A) Nabavku certificiranog sadnog materijala (sadnica, cijepova )
B) Pripremu tla (čišćenje, oranje, rigolanje i sl.)
C) Nabavku i ugradnju armatura, žice, zaštitnih ograda, zaštitnih mreža
Nasad mora biti podignut ili obnovljen na minimalno 0,1 ha u tekućoj godini.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 40 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku godišnje.

2. Ekološka proizvodnja – Troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji – subvencija za troškove rada:
A) do 100% iznosa za nove ekološke proizvođače kojima je prvi nadzor proveden u tekućoj godini
B) do 80 % iznosa za ekološke proizvođače u drugoj godini nadzora
C) do 50% iznosa za sve ostale godine nadzora
Maksimalan iznos sredstava potpore iznosi 5.000,00 kn po korisniku godišnje

3. Potpora za preporuku gnojidbe i analize tla:
Analize poljoprivrednog zemljišta
Jednom korisniku se najviše može sufinancirati 5 analiza godišnje
Minimalna površina sa koje se uzimaju uzorci za analizu je 0,1 ha.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30% troškova izvršenih analiza i preporuke za gnojidbu a najviše do 2.000,00 kn po korisniku godišnje.

4. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva – Troškove uzgoja izvornih (zaštićenih), autohtonih pasmina:
A) Nabava–kupnja grla/kljuna stoke, (pčelinjih zajednica) u cilju povećanja uzgojnog stada/jata –
I) Za kupljenu stoku dokumente iz kojih se vidi da se radi o izvornim i zaštićenim pasminama (rodovnik ili uzgojna potvrda)
II) preslike računa ili kupoprodajnog ugovora o nabavljenim životinjama iz kojeg je razvidan broj i cijena kupljenih grla,
III) Obavezni period držanja kupljenih grla – 5 godina, uz mogućnost nadomještanja grla s drugima iste pasmine.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30 % ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 5.000,00 kn po korisniku godišnje.
B) Kontrola i suzbijanje bolesti u sektoru stočarstva, izvornih (zaštićenih), autohtonih pasmina – Nabava i apliciranje veterinarsko-medicinskih proizvoda:
I) Prijavljenu stoku na gospodarstvu u Središnji registar kopitara, odnosno Potvrdu Hrvatske poljoprivredne agencije o posjedu /broju stoke na gospodarstvu
II) Preslike računa za kupljene VMP-e i računa ovlaštenih veterinarskih stanica za obavljena tretiranja grla, stada, jata te račune za obavljene laboratorijske pretrage
III) Podnositelj zahtjeva za potporu kontrole i suzbijanja bolesti u stočarskoj proizvodnji ostvaruje pravo na potporu u iznosu u vrijednosti od 25% troška dostavljenog računa (bez troška izlaska na teren ovlaštenog veterinara) za izvršeni rad
IV) Maksimalan iznos potpore iz Programa u tijeku godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona korisnik potpore iznosi 2.000,00 kuna.
V) Ako zbroj svih prihvatljivih zahtjeva za potporom ove mjere bude veći od predviđenih novčanih sredstava u Proračunu, predviđena novčana sredstva za ovu mjeru proporcionalno će se smanjiti jedinični iznos potpore
C) Racionalizacija troškova u stočarstvu nastalih uslijed nepredvidivih gubitaka u uzgoju i proizvodnji :
I) Prijavljenu stoku na gospodarstvu u Središnji registar kopitara, odnosno Potvrdu Hrvatske poljoprivredne agencije o posjedu /broju stoke na gospodarstvu
II) Preslika dokumentacije o nastaloj šteti od nadležnih službi a koja je nastala uslijed
III) Nepredvidljivih gubitaka u stočarstvu ( grla,stada,jata ,..)
Podnositelj zahtjeva, ostvaruje pravo na potporu u iznosu u vrijednosti od 25% troška procijenjene štete u uzgoju i proizvodnji. Maksimalan iznos potpore iz Programa u tijeku godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi iznosi 5.000,00 kuna.
Ako zbroj svih prihvatljivih zahtjeva za potporom ove mjere bude veći od predviđenih novčanih sredstava u Proračunu, predviđena novčana sredstva za ovu mjeru proporcionalno će se smanjiti jedinični iznos potpore
D) Sufinanciranje troškova uzgojno selekcijskog rada za izvorne i zaštićene pasmine:
I) Prijavljenu stoku na gospodarstvu u Središnji registar kopitara, odnosno Potvrdu Hrvatske poljoprivredne agencije o posjedu /broju stoke na gospodarstvu
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30 % ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku godišnje

5. Potpora zajedničkom djelovanju poljoprivrednih gospodarstava :
Podmjera 5.1. – Poticanje osnivanja novih poljoprivrednih zadruga i udruga koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda:
A) Troškove osnivanja i djelovanja novih zadruga, udruga i proizvođačkih poljoprivrednih grupa/organizacija koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku godišnje.
Podmjera 5.2. – Poticanje rada zadruga i udruga:
A) Troškove rada u cilju poticanja rada i djelovanja postojećih zadruga, proizvođačkih poljoprivrednih grupa/organizacija i udruga koje se bave promicanjem i unaprjeđenjem poljoprivredne proizvodnje i prerade, te strukovne organizacije koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda
B) Korisniku, sudionicima i organizatorima manifestacija, kao posebna potpora poljoprivredi, koji se primjenjuju i na poljoprivredni sektor, dodjeljuje se za sajmove, festivale, smotre, natjecanja i druge srodne manifestacije
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30% ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku godišnje.

6. Potpora županijskih proizvoda-stvaranje, promidžba i prodaja županijskih proizvoda:
Podmjera 6.1.
Troškove utvrđivanja kriterija i odabira proizvoda koji će biti prepoznatljiv županijski proizvod, te izradu pravilnika, konzultantskih troškova, troškovi istraživanje tržišta, izradu vizualne oznake proizvoda, pečata i drugih administrativnih troškova, troškovi provođenja analize i utvrđivanja razine kvalitete izabranih proizvoda, troškovi kontrole proizvodnog procesa, i stvaranja robne marke pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog ,troškovi definiranja i izrade marketinških oznaka robne marke, troškovi izrade specifikacije proizvoda i njezinih sastavnih točaka, troškovi akreditacije proizvoda za dodjelu oznaku robne marke i troškovi izrade web stranica i promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 30.000,00 kn po korisniku godišnje.
Podmjera 6.2.
I) Korisniku, sudionicima i organizatorima manifestacija, kao posebna potpora poljoprivredi u okviru horizontalnih instrumenata potpore koji se primjenjuju i na poljoprivredni sektor, dodjeljuje se za sajmove, festivale, smotre, natjecanja i druge srodne manifestacije koje su od značaja za razvoj poljoprivrede, autohtonih proizvoda, očuvanje tradicije i kulturne baštine
II) Troškove vezane uz zakup izložbenog prostora, promidžbeni materijal, brošure, letke, nabavu narodnih nošnji, instrumenata, za projekte promidžbe i marketinške pripreme proizvoda, izrada i tisak promidžbenog materijala, izrada nove web stranice, promotivne kampanje prilikom stavljanja u promet novih ili redizajniranja postojećih proizvoda, izgradnja vizualnog identiteta proizvoda-brenda, dizajn etikete, ambalaže, kao i druge opravdane troškove
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 30.000,00 kn po korisniku godišnje.

7. Potpora izlagačima za sudjelovanje na poljoprivrednim manifestacijama i događanjima:
Troškove sudjelovanja poljoprivrednih proizvođača i prerađivača na inozemnim i tuzemnim sajmovima, manifestacijama, festivalima i natjecanjima, promocija poljoprivrednih proizvoda
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30% ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 10,000,00 kn po korisniku godišnje.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.edubrovnik.org/natjecaji-i-pozivi/javni-poziv-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-poljoprivredi-dubrovacko-neretvanske-zupanije-2017-godini/

Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za poticanje razvoja turizma u Gradu Zagrebu – 2017.g.
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Turizam
Trajanje natječaja 13.04.2017 – 15.11.2017.
Prijavitelji Mala i srednja poduzeća, Zadruge, Fizičke osobe, Ostalo
Korisnici Mikro, mala i srednja trgovačka društva; obrti;zadruge; djelatnosti slobodnih zanimanja;fizičke osobe koje mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost i pružati usluge u turizmu
Predmet/ svrha Unapređenje turizma u Gradu Zagrebu kroz poboljšavanje kvalitete usluga, smještaja, događaja itd.
Prihvatljivi troškovi Unapređenja ukupne turističke ponude inovativnim proizvodima i uslugama;organizacije događanja; brendiranja i promocije i realizacije drugih programa/projekata koji doprinose poticanju razvoja turizma i obogaćivanju turističke ponude Grada Zagreba.
Najviši iznos bespovratnih sredstava 50.000,00 HRK
Intenzitet Grad Zagreb sudjeluje u sufinanciranju predloženog programa/projekta najviše do 50% ukupno prijavljenih troškova u troškovniku.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/javni-natjecaj-za-dodjelu-financijskih-potpora-za-poticanje-razvoja-turizma-u-gradu-zagrebu-2017-g
info@eu-projekti.com

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Požeško-slavonske županije u 2017. Godini
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda
Županija Požeško-slavonska županija
Trajanje natječaja 01.01.2017. – 30.11.2017.
Prihvatljivi prijavitelji „Jedan poduzetnik“ -poljoprivredno gospodarstvo (podrazumijevaju se OPG ili obrt) upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne površine na području Požeško-slavonske županije.
Predmet/ svrha Potpora za OPG i obrte
Prihvatljive aktivnosti/ Iznos bespovratnih sredstava / Intenzitet A) MJERA 1: Kupovina crne slavonske nazimice/nerasta: 1) Kupovina valjane suprasne nazimice Crne slavonske svinje ili testiranog nerasta Crne slavonske svinje.
2) Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja ili do max 1.300,00 kn/kom odnosno do najviše 10.000,00 kn po korisniku godišnje.
B) MJERA 2:Program edukacije,stručnog osposobljavanja i nastup na tuzemnim sajmovima/izložbama: 1) Pokriće dijela troškova edukacije i stručnog osposobljavanja za stjecanje znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao i predstavljanje na inozemnim sajmovima.
2) Maksimalni iznos potpore po korisniku je do 50% dokumentiranih izdataka, ali ne više od 10.000,00 kn po korisniku godišnje.
C) MJERA 3: Kamata na poljoprivredne kredite: 1) Subvencija kamata na kredite poslovnih banaka koji su namijenjeni za: A) sufinanciranje troškova sustava navodnjavanja radno intenzivnih kultura
B) bioplinska postrojenja, biomasa za sušenje duhana,solarni paneli
C) sufinanciranje troškova izgradnje modernizacije i rekonstrukcije plastenika i staklenika za proizvodnja povrća i cvijeća
D) osnovna i obrtna sredstva za poljoprivrednu proizvodnju
E) legalizacija poljoprivredno/gospodarskih objekata
2) Iznos potpore: do 3,0 postotna poena godišnje kamate na poduzetnički kredit. Subvencionira se samo redovna kamata koja je od strane korisnika uplaćena na račun poslovne banke
D) MJERA 4: Specifični program razvoja poljoprivrede: 1) Sufinancirat će se aktivnosti koje nisu obuhvaćene nekom od postojećih mjera iz ovog Javnog poziva,a koje pridonose konkurentnosti poljoprivrednog gospodarstva (nabava i postavljanje opreme i uređaja za navodnjavanje, nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče,modernizacija postojećih plastenika ili staklenika, nabava i postavljanje zaštitne ograde, nabavu informacijsko-komunikacijske opreme i programa ,….)
2) Maksimalni iznos potpore po korisniku je do 50% dokumentiranih izdataka , ali ne više od 10.000,00 kn po korisniku godišnje
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/112-dodjela-potpora-u-poljoprivredi.html

Javni poziv – davanje na korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poduzetništvo, Ostalo
Županija Krapinsko – zagorska
Trajanje natječaja 28. ožujak 2017. – 30. studenog 2017.
Predmet javnog poziva Poslovni prostor na korištenje : A) II/01 16,96 m2 Uredski prostor Potkrovlje Uredski namještaj za 2 radna mjesta
B) II/02 17,18 m2 Uredski prostor Potkrovlje Uredski namještaj za 2 radna mjesta
C) II/03 12,50 m2 Uredski prostor Potkrovlje Uredski namještaj za 1 radno mjesto
D) II/06 24,06 m2 Uredski prostor Potkrovlje Uredski namještaj za 3 radna mjesta
E) II/07 29,94 m2 Uredski prostor Potkrovlje Uredski namještaj za 4 radna mjesta
Prihvatljivi partneri 1. Obavljaju sljedeće djelatnosti: trgovinsku i/ili ugostiteljsku djelatnost, kladionice i kockarnice te koji obavljaju djelatnost koja narušava ugled Poduzetničkog inkubatora i ne posluju u skladu s praksom „dobrog poduzetnika“
2. Poduzetnici u teškoćama
3. Prijavitelji nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije
4. Podnositelji koji imaju blokiran poslovni račun
5. Podnositelji kojima je izrečena pravomoćna presuda za jedno ili više kaznenih djela; udruživanja za počinjenje kaznenih djela, primanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca
Predmet/ svrha Dodjela bespovratnih potpora subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Krapinsko- zagorske županije
Prihvatljive aktivnosti 1. Imati status poduzetnika početnika ili poduzetnika inovatora
2. Imati sjedište/prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije
3. Biti registriran za obavljanje jedne ili više djelatnosti iz sljedećih područja: A) energetska učinkovitost
B) ICT-a
C) multimedija, digitalna grafika, arhitektura i građevinarstvo, elektrotehnika ili elektroničko poslovanje
4. savjetodavne usluge
5. ostale uslužne djelatnosti vezane uz proizvodnju: A) Imati podmirene obveze prema državi
B) Imati podmirene obveze prema zaposlenicima
C) Ispunjavati propise o potporama male vrijednosti
6. koji ne ispunjavaju uvjete iz ove točke u slučaju da nisu popunjeni svi poslovni prostori
Iznos bespovratnih sredstava ukupno 35.000.00 kn
Intenzitet Minimalni intenzitet potpore koji se može dodijeliti pojedinačnom korisniku je 595,79 kuna.
Maksimalni intenzitet potpore koji se može dodijeliti pojedinačnom korisniku je 51.373,80 kuna u 3 godine poslovanja.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.kzz.hr/javni-poziv-poslov-prostor-poduzetnicki-inkubator

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti za ekološku poljoprivredu i iskorjenjivanje artritisa encefalitisa koza – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Međimurska županija
Trajanje natječaja 12.6.2017. – 30.11.2017.
Prihvatljivi partneri Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
„Jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne površine na području Međimurske županije.
Predmet/ svrha Potpora male vrijednosti za ekološku poljoprivredu i iskorjenjivanje artritisa encefalitisa koza
Prihvatljive aktivnosti/ Iznos bespovratnih sredstava/ Intenzitet 1. Ekološka poljoprivreda:
Potpora za ekološku poljoprivredu dodijeliti će se za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji. Potpora će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini koji ima zapisnik o obavljenom stručnom nadzoru i potvrdnicu o sukladnosti s propisanim temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju.
Potpora se dodjeljuje u iznosu stvarnih troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u tekućoj godini, a najviše do 5.000,00 kn ukupnih troškova u tekućoj godini.

2. Iskorjenjivanja artritisa encefalitisa koza:
Subvencioniranje dijela troškova vađenja krvi kozama.
Do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše do 3.000,00 kuna
Ukupan iznos bespovratnih sredstava 950.000,00 kuna
Maksimalni iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom korisniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 15.000,00 EUR
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://medjimurska-zupanija.hr/2017/06/12/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-za-ekolosku-poljoprivredu-i-iskorjenjivanje-artritisa-encefalitisa-koza/

Javni poziv za dodjelu potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda na području Osječko-baranjske županije
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Osječko – baranjska županija
Trajanje natječaja 20.03.2017. – 01.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Proizvođač poljoprivrednih proizvoda i sektorska udruženja poljoprivrednika registrirana kao udruge, zadruge, klasteri i slično.
Predmet/ svrha Potpora se dodjeljuje za pripremu i provedbu postupka utvrđivanje kvalitete i stvaranja robne marke pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području Osječko-baranjske županije.
Prihvatljive aktivnosti Troškovi: 1. Istraživanja tržišta
2. Provođenja analize i utvrđivanja postojeće razine kvalitete poljoprivrednih proizvoda
3. Definiranja i izrade marketinških oznaka robne marke
4. Izrade specifikacije proizvoda i njezinih sastavnih točaka
5. Akreditacije proizvoda za dodjelu oznake robne marke (troškovi kontrole proizvodnog procesa)
6. Izrade web stranica i promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti
Najviši iznos bespovratnih sredstava 30.000.00 kn
Intenzitet 100%
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

Javni poziv za dodjelu potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Osječko – baranjska županija
Trajanje natječaja 20.03.2017. – 01.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Poljoprivrednik registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, mikro, mali i srednji poduzetnik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Predmet/ svrha Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje dodjeljuje se za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje, autohtonih proizvoda i očuvanje tradicije, odnosi se na sudjelovanje na sajmovima i izložbama, natjecanjima, festivalima, smotrama i drugim srodnim manifestacijama.
Prihvatljive aktivnosti Troškovi najma i zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrade promidžbenih materijala, putni troškovi i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama
Najviši iznos bespovratnih sredstava 10.000.00 kn
Intenzitet 100%
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda na području Osječko-baranjske županije
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Osječko – baranjska županija
Trajanje natječaja 20.03.2017. – 01.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu, registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, mikro i mali poduzetnik, a upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
Predmet/ svrha Povećanje, modernizacija i unaprjeđenje prerade poljoprivrednih proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.
Prihvatljive aktivnosti Troškovi nabave strojeva i opreme za pakiranje, sušenje i preradu poljoprivrednih proizvoda u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, a u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda
Najviši iznos bespovratnih sredstava/Intenzitet 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna
Stariji od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva intenzitet potpore je do 70% prihvatljivih troškova, a najviše do 40.000,00 kuna
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

Javni poziv za dodjelu potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima na području Osječko-baranjske županije
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Osječko – baranjska županija
Trajanje natječaja 20.03.2017. – 01.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Poljoprivrednik registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, mikro, mali i srednji poduzetnik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Predmet/ svrha Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu u ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji voća i povrća odobrava se za troškove analize tla i preporuke za gnojidbu.
Prihvatljive aktivnosti Trošak analize tla i preporuke za gnojidbu proveden od ovlaštenih institucija
Najviši iznos bespovratnih sredstava/Intenzitet 40% od cijene 1 analize tla i preporuke za gnojidbu, a najviše do 2.000 kuna.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

Javni poziv za dodjelu potpora oštećenicima u slučaju elementarne nepogode na području Osječko-baranjske županije
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Osječko – baranjska županija
Trajanje natječaja 20.03.2017. – 01.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Predmet/ svrha Potpora se odobrava u slučaju štete od elementarne nepogode kada za nastalu štetu nije proglašena elementarna nepogoda sukladno propisima koji uređuju navedeno područje i nije zaključena polica osiguranja
Najviši iznos bespovratnih sredstava/Intenzitet 25% od ukupno utvrđene štete prema dokumentaciji nadležnih tijela, a najviše do 10.000,00 kuna.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

Javni poziv za dodjelu potpora mladim poljoprivrednicima na području Osječko-baranjske županije
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Osječko – baranjska županija
Trajanje natječaja 20.03.2017. – 01.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji 1. Mladi poljoprivrednik koji obavlja primarnu poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a stariji je od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva.
2. Primarna poljoprivredna djelatnost iz prethodnog stavka je proizvodnja primarnih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom zemljištu ili proizvodnja proizvoda u stočarstvu
3. Ne smije biti nositelj poljoprivrednog gospodarstva kraće od 1, a duže od 3 godine, prije podnošenja zahtjeva za potporu, mora imati sjedište odnosno prebivalište na području Županije i ulaganje mora biti na području Županije.
4. Poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 1.000 do 7.999 eura.
Predmet/ svrha Potpora mladom poljoprivredniku odobrava se za one prihvatljive troškove koji će rezultirati modernizacijom proizvodnog procesa i/ili povećanjem proizvodnog kapaciteta kroz povećanje standardnog ekonomskog rezultata.
Prihvatljive aktivnosti Troškovi podizanja novih nasada i/ili restrukturiranje postojećih nasada, kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg ili višegodišnjeg bilja, sjemena ili sadnog materijala, opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje
Najviši iznos bespovratnih sredstava/Intenzitet 50% prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 70.000,00 kuna
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

Javni poziv za tekući projekt T – 100032 Subvencija poljoprivrednicima – izrada dokumentacije za legalizaciju izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi na području Koprivničko – križevačke županije u 2017. Godini
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poduzetništvo, Ostalo
Županija Koprivničko-križevačka županija
Trajanje natječaja 24.03.2017. – 01.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Fizičke i pravne osobe iz djelatnosti poljoprivrede, podnositelji zahtjeva za subvenciju moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko-križevačke županije
Predmet/ svrha Legalizacija izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi
Prihvatljive aktivnosti 1. Potrebno je priložiti račun ovlaštenog projektanta i geodete, te Rješenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije
2. Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
3. Zahtjev za subvencioniranje podnosi se jednom godišnje
Iznos bespovratnih sredstava 100.000,00 kuna
Intenzitet 50% troškova izrade projektne i geodetske dokumentacije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a maksimalno 10.000,00 kuna
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projek-t-100032-subvencija-poljoprivrednicima-izrada-dokumentacije-za-legalizaciju-izgradenih-gospodarskih-objekata-u-poljoprivredi-na-podrucju-koprivnicko/

NATJEČAJ za dodjelu poduzetničkih kredita
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poduzetništvo
Županija Sisačko-moslavačka
Trajanje natječaja 13.3.2017 – 15.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji 1. Subjekti malog gospodarstva – obrti, trgovačka društva i zadruge
2. Prednost – novo zapošljavanje
3. Najmanje 75% privatnog vlasništva u vlasničkoj strukturi na dan podnošenja zahtjeva za kredit
4. Ostvarena neto dobit za prethodnu godinu poslovanja >=0, odnosno ostvareni dohodak >=0
5. Reguliran dug prema državi
Partneri Jedinice lokalne samouprave s područja Sisačko – moslavačke županije i poslovne banke koje su prihvatile partnerstvo i koje djeluju na području Sisačko-moslavačke županije.
Predmet/ svrha Razvoj povoljnog financijskog okruženja na području Sisačko-moslavačke županije te omogućiti gospodarstvu, malim i srednjim poduzetnicima, poduzetnicima početnicima i drugima, jednostavniji, brži i kvalitetniji pristup financijskim sredstvima čime se olakšava pokretanje novih poduzeća te širenje i rast poslovanja postojećih.
Prihvatljive aktivnosti 1. Kupnja, izgradnja, uređenje poslovnog prostora ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni)
2. Kupnja opreme ili dijela opreme (strojevi, uređaji, vozila i dr.)
3. Kupnju zemljišta u svrhu poduzetničke djelatnosti
4. Refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita za iste ili slične namjene
5. Obrtna sredstva u visini do najviše 30% ukupnog iznosa odobrenog kredita
6. Dio kreditnih sredstava (iz dijela obrtnih sredstava) može se koristiti i za podmirenje obveza prema dobavljačima, državi, te drugim vjerovnicima uz uvjet da se radi o dospjelim neizmirenim obvezama
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) (kredita) 100.000.000,00 kuna (50.000,00 kuna i nije određen i ovisi o kvaliteti poduzetničkog projekta i kreditnoj
sposobnosti poduzetnika)

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.smz.hr/site/natj/javni/details/232-natjeaj-za-dodjelu-poduzetnikih-kredita

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za 2017. godinu
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda
Županija Karlovačka
Trajanje natječaja 20.ožujka 2017. – 15.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Aktivnost 2. – Potpora poljoprivrednim gospodarstvima za članstvo u LAG-u:
Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji. Poljoprivredno gospodarstvo je pravna ili fizička osoba, a djeluje kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili zadruga.

Aktivnost 4. – Sufinanciranje programa i projekata u cilju razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora:
Poduzetnici, fizičke i pravne osobe koje imaju sjedište/prebivalište na području Karlovačke županije.

Aktivnost 5. – Pokroviteljstvo tradicionalnih manifestacija koje promiču poljoprivrednu proizvodnju i trženje poljoprivrednih proizvoda:
Poduzetnici, fizičke i pravne osobe koje imaju sjedište/prebivalište na području Karlovačke županije.
Prihvatljive aktivnosti Aktivnost 5. – Karlovačka županija će kao suorganizator i pokrovitelj tradicionalnih manifestacija, natjecanja i
izložbi, a koje promiču poljoprivrednu proizvodnju, sufinancirati troškove organiziranja sukladno Uputi župana za provedbu postupka nabave robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti
Iznos bespovratnih sredstava Aktivnost 2. najviše 500,00 kn/korisniku/godišnje
Aktivnost 5. Maksimalni iznos potpore po jednoj manifestaciji je 10.000,00 kuna/godišnje.
Intenzitet Aktivnost 2. 70% iznosa članarine u 2017. godini
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://www.kazup.hr/natjecaji/poljoprivreda.html

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji u Karlovačkoj županiji za 2017. Godinu
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda
Županija Karlovačka
Trajanje natječaja 20.ožujka 2017. – 15.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji. Poljoprivredno gospodarstvo je pravna ili fizička osoba, a djeluje kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili zadruga.
Predmet/ svrha Potpore male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Karlovačke županije
Prihvatljive aktivnosti A) Ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju: 1. Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje
2. Unapređenje biljne proizvodnje: A) Kalcizacija kiselih tala
B) Sustavi za navodnjavanje uključujući i izgradnju/kupnju akumulacijskih sustava
C) Sustavi za obranu od tuče
D) Ograde i armature u voćnjacima i vinogradima
E) Oprema za proizvodnju povrća, cvijeća i jagoda u zaštićenom prostoru
F) Folija za proizvodnju jagoda i povrća na otvorenom
3. Unapređenje stočarske proizvodnje: A) građenje i rekonstrukcija kapaciteta za sakupljanje i odlaganje stajskog gnoja i gnojovke
B) Kupnja silosa
C) Nabavka muzne opreme, mljekovodi i oprema za hlađenje i skladištenje mlijeka
4. Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika
5. Premija osiguranja usjeva nasada i životinja
6. Legalizacija objekata poljoprivredne namjene

B) Ulaganje u preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda: 1. Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u sektoru prerade –subvencija kamata
2. Unapređenje prerade u biljnoj proizvodnji: A) Opremanje vinskih podruma
B) Nabavka opreme za preradu i pakiranje voća i povrća
C) Nabavka opreme za preradu, pakiranje i sušenje poljoprivrednih proizvoda
3. Unapređenje prerade u stočarskoj proizvodnji: A) Opremanje mini sirana
B) Nabavka opreme za proizvodnju svježeg sira i vrhnja
4. Analiza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
5. Certificiranje proizvoda: A) Certificiranje kupusa sorte „ogulinac“
B) Uvođenje standarda i sustava kontrole kvalitete u poljoprivrednu proizvodnju
6. Promocija poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda: A) Sudjelovanje na sajmovima izvan Karlovačke županije
B) Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda
Iznos bespovratnih sredstava Najviši iznos potpore koju jedan korisnik može ostvariti iz Proračuna Karlovačke županije – 50.000,00 kuna.
Ovisno o Uredbi Komisije tijekom 3 godine 1 korisnik može najviše povući 15.000 eura, to jest 200.000 eura
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://www.kazup.hr/natjecaji/poljoprivreda.html

Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama na području Osječko-baranjske županije
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda, Kultura, Ostalo
Županija Osječko – baranjska županija
Trajanje natječaja 20.3.2017 – 15.12.2017
Prihvatljivi prijavitelji Korisnik potpore je jedinica lokalne samouprave, ustanova, znanstvena i obrazovna institucija, udruga registrirana za očuvanje tradicije i kulturne baštine, te druge fizičke i prave osobe.
Predmet/ svrha Potpora za manifestacije dodjeljuje se za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama koje su povezane s poljoprivrednom proizvodnjom, autohtonim proizvodima, očuvanjem tradicije i kulturne baštine, a odnosi se na sudjelovanje na sajmovima i izložbama, natjecanjima, festivalima, smotrama, znanstvenim skupovima i drugim srodnim manifestacijama.
Prihvatljive aktivnosti Troškovi zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrade promidžbenih materijala, putni troškovi i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama
Intenzitet 50%
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

Javni poziv za aktivnost A 100106 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI OBRTNICIMA –STJECANJE ZNANJA I VJEŠTINA na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. Godini
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Obrazovanje
Županija Koprivničko-križevačka županija
Trajanje natječaja 24.03.2017. – 15.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Fizičke osobe/obrtnici
Predmet/ svrha Potpora male vrijednosti obrtnicima – stjecanje znanja i vještina
Prihvatljive aktivnosti Polaganje majstorskog ispit odnosno ispit o stručnoj osposobljenosti
Iznos bespovratnih sredstava 150.000,00 kn
Intenzitet 50% troška vezanog uz polaganje ispita
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://kckzz.hr/javni-poziv-za-aktivnost-a-100106-potpora-male-vrijednosti-obrtnicima-stjecanje-znanja-i-vjestina-na-podrucju-koprivnicko-krizevacke-zupanije-u-2017-godini/

Javni poziv za tekući projekt T 100004 poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poduzetništvo, Ostalo
Županija Koprivničko-križevačka županija
Trajanje natječaja 24.03.2017. – 15.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji JLS, gospodarske pravne osobe i OPG-i u sustavu PDV-a s područja Koprivničko-križevačke županija
Predmet/ svrha Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora
Iznos bespovratnih sredstava 230.000,00 kn
Intenzitet 1. Gospodarske pravne osobe i OPG-i subvencionirati će se 30% iznosa računa, najviše do 30.000,00 kn – za tu namjenu osigurana sredstva u iznosu 130.000,00 kn
2. JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti I., II. i III. skupine (do 100% u odnosu na nacionalni prosjek) subvencionirati će se 30% troškova : A) do 50.000,00 kn za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti I. skupine
B) do 40.000,00 kn za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti II. skupine
C) do 30.000,00 kn za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti III. Skupine
3. Komunalni i vodni doprinos nisu prihvatljivi trošak, dok je PDV prihvatljiv, ukoliko JLS nije Odlukom predstavničkog tijela ovlastio pravnu osobu koja je u sustavu PDV-a. U Proračunu su za tu namjenu osigurana sredstava u iznosu 100.000,00 kn.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100004-poticanje-izgradnje-gospodarskih-gradevina-sufinanciranjem-glavnih-gradevinskih-projekata-javnog-i-privatnog-sektora-na-podrucju-koprivnicko-krizevacke-zupanije/

Javni poziv za aktivnost A 100021 ŽUPANIJSKI OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJMOVI na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. Godini
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poduzetništvo, Ostalo
Županija Koprivničko-križevačka županija
Trajanje natječaja 24.03.2017. – 15.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Poduzetnici (tvrtke, obrti i zadruge) i poljoprivrednici (OPG)
Predmet/ svrha Marketinške promocije vlastitih proizvoda zainteresirani za zajedničkim sudjelovanjem na inozemnim i međunarodnim sajmovima
Prihvatljive aktivnosti 1. Županija podmiruje cjelokupne troškove izložbenog prostora, smještaja i prijevoza
2. Poduzetnici odnosno interesne grupe poduzetnika obvezni su podnijeti izvještaj o održanom sajmu sa priloženim fotografijama. Također su dužni na izložbenom prostoru na vidljiv način istaknuti obilježja Županije.
3. Ukoliko sajam nije održan ili nije podnijet izvještaj, Županija će tražiti povrat sredstava.
Iznos bespovratnih sredstava 30.000,00 kn – Maksimalni iznos potpore po jednom sajmu iznosi 10.000,00 kn
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://kckzz.hr/javni-poziv-za-aktivnost-a-100021-zupanijski-obrtnicki-i-gospodarski-sajmovi-na-podrucju-koprivnicko-krizevacke-zupanije-u-2017-godini/

Javni poziv za aktivnost A – 100158 Sufinanciranje rashoda jedinica lokalne samouprave za dezinsekciju na području Koprivničko – križevačke županije u 2017. Godini
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Koprivničko-križevačka županija
Trajanje natječaja 24.03.2017. – 22.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, s prebivalištem odnosno sjedištem na području Koprivničko–križevačke županije
Predmet/ svrha Subvencioniranje poticanja prehrane osnovnog stada u pčelarstvu ili prihrane pčelinjih zajednica u svrhu održavanja matičnog stada
Prihvatljive aktivnosti Za podnositelje zahtjeva prihvatljivi su računi iz 2017. godine, a za korisnike koji su u sustavu PDV-a, isti nije prihvatljiv trošak
Podnositelj zahtjeva mora u 2017. godini biti evidentiran u Hrvatskom pčelarskom savezu i mora imati evidencijski broj pčelara izdan od Hrvatskog pčelarskog saveza
Zahtjev za subvencioniranje troškova nabave šećera za prihranu osnovnog stada ili pčelinjih zajednica podnosi se jednom godišnje
Iznos bespovratnih sredstava 60.000,00 kuna
Intenzitet Troškovi nabave šećera za prihranu osnovnog stada ili pčelinjih zajednica u iznosu od 20 kuna/košnici, odnosno ne više od 30% od ukupnog iznosa prema priloženim računima
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100040-potpore-male-vrijednosti-u-pcelarstvu-2/

Javni poziv za tekući projekt T 100010 POTICANJE NOVIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Koprivničko-križevačka županija
Trajanje natječaja 24.03.2017. – 22.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te imati sjedište ili prebivalište na području Koprivničko – križevačke županije
Predmet/ svrha Subvencioniranje podizanja novih višegodišnjih nasada
Prihvatljive aktivnosti 1. Subvencionirati će se sadnja novih nasada voćnjaka, na površini ne manjoj od 0,25 ha, iznos subvencije po jednoj voćnoj sadnici je 40% od prosječne cijene sadnice, ali ne više od 12,00 kn (s PDV-om), za orahe ne više od 32,00 kune (s PDV-om). Maksimalni iznosi potpore odnose se na prosječne cijene sadnice po pojedinoj vrsti sadnica
2. Subvencionirati će se sadnja novih nasada vinove loze na površini ne manjoj od 0,25 ha, 40% prosječne cijene loznog cijepa, a najviše 4,00 kn prosječne cijene loznih cijepova
3. Subvencionirati će se sadnja novih nasada jagoda minimalno za 3.000 komada sadnica jagoda, 40% prosječne cijene sadnice ali ne više od 0,6 kuna prosječne cijene sadnica
4. Korisnici potpora dužni su voditi računa o ograničenju potpora male vrijednosti do 15.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti tijekom bilo kojeg razdoblja od 3 fiskalne godine
Iznos bespovratnih sredstava 200.000,00 kuna
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100010-poticanje-novih-visegodisnjih-nasada-2017/

Javni poziv za tekući projekt: T 100053 potpora male vrijednosti za postizanje standarda ekonomske veličine – poljoprivreda
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda
Županija Koprivničko-križevačka županija
Trajanje natječaja 24.03.2017. – 22.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije
Predmet/ svrha Za postizanje standarda ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva
Prihvatljive aktivnosti 1. Kupnja poljoprivrednog zemljišta, kupnja stoke, kupnja pčelinjih zajednica, kupnja zaštićenog prostora za proizvodnju povrća, voća, gljiva i cvijeća sa pripadajućom opremom i podizanje višegodišnjih nasada (sadnice).
2. Subvencionirano gospodarstvo realizacijom subvencije mora dostići ekonomsku veličinu od minimalno 2.000,00 Eura u skladu sa FADN kalkulatorom
Iznos bespovratnih sredstava 200.000,00 kuna
Intenzitet 50%, ali ne više od 50.000,00 kuna (sa PDV-om,) od prihvatljivih troškova uvažavajući ograničenje potpore male vrijednosti do 15.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti tijekom bilo kojeg razdoblja od 3 fiskalne godine
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100053-potpora-male-vrijednosti-za-postizanje-standarda-ekonomske-velicine-poljoprivreda-2/

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo, Ostalo
Županija Međimurska županija
Trajanje natječaja 5.12.2016. – 31.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Mikro, mali i srednji poduzetnici
Predmet/ svrha Potpora male vrijednosti olakšanje pristupa sredstvima bespovratnih potpora za mikro, male i srednje poduzetnike na području Međimurske županije
Prihvatljive aktivnosti 1. Potpora male vrijednosti dodijelit će se za sufinanciranje troškova izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se kandidiraju za dodjelu bespovratnih sredstava
2. Pod troškovima izrade prijavne dokumentacije podrazumijevaju se vanjske stručne usluge izrade prijavnih obrazaca, poslovnog plana, investicijske studije, marketinške strategije i ostalih obrazaca koji su sastavni dio dokumentacije javnog poziva na koji je projektni prijedlog kandidiran
Iznos bespovratnih sredstava Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 3.000,00 kn, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 15.000,00 kn
Jednom poduzetniku može se temeljem ovog poziva dodijeliti samo jedna potpora.
Intenzitet Za sufinanciranje troškova izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga :
A) Poduzetnicima koju prijavljuju projektni prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu traženih sredstava potpore jednakim ili manjem od 300.000,00 kn dodjeljuje se potpora za troškove pripreme prijavne dokumentaciji u sljedećim intenzitetima :
I)mikro, mali i srednji poduzetnici – intenzitet potpore 50% od opravdanih troškova, a maksimalno 3.000,kn
B) Poduzetnicima koju prijavljuju projektni prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu traženih sredstava potpore većem od 300.000,00 kn dodjeljuje se potpora za troškove pripreme prijavne dokumentaciji u sljedećim intenzitetima:
I) mikro i mali poduzetnici – intenzitet potpore 50% od opravdanih troškova, a maksimalno 15.000,00 kn
II) srednji poduzetnici – intenzitet potpore 40% od opravdanih troškova, a maksimalno 12.000,00 kn
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://medjimurska-zupanija.hr/natjecaji-i-pozivi/page/2/

Javni poziv za tekući projekt: T 100054 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA ZDRAVLJE I JAČANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda
Županija Koprivničko-križevačka županija
Trajanje natječaja 24.03.2017. – 31.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava s prebivalištem, odnosno sjedištem u Koprivničko-križevačkoj županiji
Predmet/ svrha Potpora male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu
Prihvatljive aktivnosti 1. Umjetna oplodnja rasplodnim materijalom visoke kvalitete za korisnike iz JLS I i II skupine prema indeksu razvijenosti koje nemaju vlastiti projekt sufinanciranja
2. Zdravstvena zaštita životinja (uključujući i pčele) za korisnike iz JLS I, II i III skupine prema indeksu razvijenosti koje nemaju vlastiti projekt sufinanciranja
3. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija poljoprivrednih gospodarskih objekata za korisnike iz JLS I i II skupine prema indeksu razvijenosti koje nemaju vlastiti projekt sufinanciranja
4. Rana dijagnostika graviditeta kod krava, kobila, krmača, koza i ovaca gdje su prihvatljivi korisnici poljoprivredni proizvođači sa cijelog područja Koprivničko – križevačke županije
5. Za korisnike u sustavu PDV-a isti nije prihvatljiv trošak
Iznos bespovratnih sredstava 100.000 kuna – do 10.000 kn po korisniku
Intenzitet 30%
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100054-potpora-male-vrijednosti-za-zdravlje-i-jacanje-genetskog-potencijala-u-stocarstvu-2/

Javni poziv za tekući projekt: T – 100015 POTICANJE OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Koprivničko-križevačka županija
Trajanje natječaja 24.03.2017. – 31.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji OPG-i, obrtnici, zadruge i trgovačka društva, podnositelji zahtjeva za subvenciju moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
Predmet/ svrha Osiguranje poljoprivrednih dobara
Prihvatljive aktivnosti Osiguranje poljoprivredne proizvodnje na vlastitom poljoprivrednom zemljištu, s ciljem smanjenja iznosa šteta uslijed mogućih elementarnih nepogoda, te osiguranje plastenika i staklenika za štete nastale uslijed olujnog nevremena i tuče
Iznos bespovratnih sredstava 300.000 kuna – Minimalni iznos – 150 kn, maksimalni iznos 15.000 kn, skupna polica maksimalni iznos 20.000 kn
Intenzitet 25%
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100015-poticanje-osiguranja-u-poljoprivredi-2017/

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (KK.03.2.2.02)
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 09.12.2016. – 31.12.2017.
Iznosi sredstava 15.128.235 €
Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća (partnerstva i partnerske organizacije nisu prihvatljive)
Prihvatljive aktivnosti A) Potpore za inovacije za MSP-ove (čl. 28. Uredbe Komisije (EU) 651/2014) : Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta i Primjena (komercijalizacija) rezultata vlastitog istraživanja i razvoj
B) Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja (čl. 29 Uredbe Komisije (EU)
651/2014) : Prilagodba razvijanog procesa i/ili organizacije poslovanja zahtjevima tržišta i Primjena (komercijalizacija) inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja
C)Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Potpore male vrijednosti – de minimis) : Priprema natječajne dokumentacije, Upravljanje projektom, Informiranje i vidljivost i Revizija projekta
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 114.000.000,00 kuna (760.000,00 HRK – 7.600.000,00 HRK)
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/komercijalizacija-inovacija-u-poduzetnistvu-kk-03-2-2-02
info@eu-projekti.com

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova KK.03.2.1.07 Trajno otvoreni poziv
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 10.05.2017. – 31.12.2017.
Iznosi sredstava 5.000.000 €
Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća
Predmet i cilj Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-auvodeći proizvode na nova tržišta samim time pomažući da hrvatskogospodarstvo raste i napreduje.
Prihvatljive aktivnosti Nastupi na međunarodnim sajmovima izvan RH koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja i koji je isključivo upisan u baze www.expodatabase.com i/ili www.auma.de
Prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač
Troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH
Izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH
Sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH
Informiranje i vidljivost sukladno navedenom u točki 5.6. Informiranje i vidljivost
Troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 37.500.000,00 HRK (100.000,00 HRK – 1.000.000,00 HRK)
Intenzitet potpore Srednje poduzeće 65% prihvatljivih troškova
Mikro poduzeće i malo poduzeće 85% prihvatljivih troškova
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/internacionalizacija-poslovanja-msp-ova-kk-03-2-1-07-trajno-otvoreni-poziv
info@eu-projekti.com

Podrška razvoju Centara kompetencija KK.01.2.2.03. Ograničeni poziv
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Ostalo
Trajanje natječaja 15.05.2017. – 31.12.2017.
Iznosi sredstava 104.797.000 €
Prijavitelji Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Klasteri
Definirana su tri modela CEKOM-a (Centara kompetencije) Model 1. : A)CEKOM organizacija za istraživanje i širenje znanja na projektima istraživanja i razvoja
B) CEKOM zajednica prijavitelja između najmanje dva poduzetnika i jedne ili više javnih znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija koji imaju učinkovitu suradnju na projektima istraživanja i razvoja
Model 2. : CEKOM Inovacijski klaster koji uključuje najmanje tri poduzetnika i po potrebi jednu ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja koji imaju učinkovitu suradnju na projektima istraživanja i razvoja
Model 3. : CEKOM pravni subjekt koji upravlja istraživačkom infrastrukturom
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 785.977.500,00 HRK (7.485.500,00 HRK – 112.282.500,00 HRK)
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/podrska-razvoju-centara-kompetencija-kk-01-2-2-03-ograniceni-poziv
info@eu-projekti.com

Druga izmjena Programa dodjele državnih potpora za podršku razvoju MSP u turizmu
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo, Turizam
Trajanje natječaja 9.1.2017. – 31.12.2017.
Prijavitelji Mikro, mala i srednja poduzeća;
Predmet/ svrha Poboljšanje razvoja malih i srednjih poduzeća tijekom turističke sezone, kako bi se produljila dužina trajanja sezone, ali i sama kvaliteta usluge koja se nudi domaćim i stranim turistima.
Prihvatljive aktivnosti, troškovi i intenzitet potpore Potpore za: A)regionalno ulaganje : 1.u korist nove ekonomske djelatnosti
2. ulaganja u materijalnu (pripreme zemljišta, gradnju i rekonstrukciju zgrada, nabavu strojeva , opreme i alata) i nematerijalnu imovinu (upotrijebiti isključivo u poslovnoj jedinici, voditi s kao imovina koja se amortizira, kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe, uključena u imovinu poduzetnika i nakon kraja projekta ostati vezana za projekt 3 godine)
3. Ulaganje MSP mora se zadržati na mjestu ulaganja3 godine
4. Promjene u proizvodnom procesu ukoliko odgovaraju određenim uvjetima
5. Intenzitet potpore: 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike
6. Korisnik mora osigurati barem 25% sredstava
B) savjetodavne usluge u korist MSP-ova: 1. Izravno vezane za projekt
2. Intenzitet potpore: Do 50% prihvatljivih troškova – 2 milijuna eura po projektu
C) MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima: 1. Izravno vezane za projekt
2. Intenzitet potpore: Do 50% prihvatljivih troškova – 2 milijuna eura po projektu
D) usavršavanje: 1. Izravno vezane za projekt
2. Intenzitet potpore -2 milijuna eura po projektu: A) srednja poduzeća60% prihvatljivih troškova, 70% prihvatljivih troškova ako je radnik s invaliditetom ili radnik u nepovoljnom položaju
B)Mala i mikro poduzeća 70% prihvatljivih troškova
3. Troškovi predavača i polaznika izravno vezanih za projekt
E) ulaganje za MSP-ove: 1.materijalna i nematerijalna (isključivo za poduzetnika koji prima poticaj, vodi se kao imovina koja se amortizira, kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe, uključena u imovinu poduzetnika i nakon kraja projekta ostati vezana za projekt 3 godine) potpora poslovnim jedinicama
2. Intenzitet potpore: A) 10%prihvatljivih troškova za srednja poduzeća
B) 20%prihvatljivih troškova za mala poduzeća
3. Prag od 7,5 milijuna eura po poduzetniku
Iznos bespovratnih sredstava Za program je izdvojeno 50.000.000,00 € u razdoblju od 2014. – 2020.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.mingo.hr/page/stupila-na-snagu-druga-izmjena-programa-dodjele-drzavnih-potpora-za-podrsku-razvoju-msp-u-turizmu

Certifikacijom proizvoda do tržišta KK.03.2.1.08 Otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja (dva vremenska roka) 22.05.2017. – 31.12.2018. (od 22. svibnja do 29. prosinca 2017.) i (od 16. travnja do 31. prosinca 2018.)
Iznosi sredstava 5.000.000 €
Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća
Predmet/ svrha Pružanje potpore za certifikaciju proizvoda kako bi povećanjem kvalitete poboljšalaatraktivnost proizvoda i povećala šansa da se domaći proizvodi probiju na zajedničko europsko tržište
Prihvatljivi troškovi Troškovi : A) pripreme propisane tehničke dokumentacije ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije
B) transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
C) postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti
D) svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti
Prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti
Ocjenjivanje sukladnosti proizvoda
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 38.000.000,00 HRK (20.000,00 HRK – 1.000.000,00 HRK)
Intenzitet A) mikro i malo poduzeće: do 85% prihvatljivih troškova
B) srednje poduzeće: do 65% prihvatljivih troškova
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/certifikacijom-proizvoda-do-trzista-kk-03-2-1-08-otvoreni-postupak-u-modalitetu-trajnog-poziva
info@eu-projekti.com

Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ (KK.01.2.1.01)
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Znanost i tehnologija
Trajanje natječaja 04.05.2016. – 31.12.2019.
Iznosi sredstava 99.623.415 €
Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća
Prihvatljivi partneri Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Instituti, Ustanove; poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose istraživanju i razvoju znanosti pomažući proizvodnju i inovaciju, svi koji doprinose stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima
Prihvatljive aktivnosti Aktivnosti istraživanja i razvoja : temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj, studije izvedivosti.
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 748.000.000,00 HRK (190.000,00 HRK – 56.000.000,00 HRK)
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/trajni-otvoreni-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-i-razvoja
info@eu-projekti.com

Javni natječaj za prikupljanje poduzetničkih zahtjeva za kredit kroz Program “Kreditom do uspjeha 2014.” Mjera 1. – Kreditom do konkurentnosti
Vrsta natječaja Kreditiranje
Tema/sektor Poduzetništvo
Županija Zagrebačka županija/Grad Zagreb
Trajanje natječaja 08.05.2017. – 31.12.2020.
Prihvatljivi partneri Mikro, mali i srednji subjekti malog, gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti na području Županije/grada Zagreba
Predmet/ svrha Primarna svrha Programa bila je pomaganje gospodarstvu RH da izađe iz recesije, ali pošto je taj cilj ostvaren primjenjuje se sekundarni zadatak poticanje malog i srednjeg poduzetništva sa ciljem dodatnog zapošljavanja uz konstantan i stabilan dotok povoljnih kredita koji će stabilizirati oslabljeno tržište.
Prihvatljive aktivnosti i stope kreditiranja 1. Namjena kredita : A) Kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni)
B) kupnja nove opreme ili novog dijela opreme
2. Visina kredita: A) od 100 000 – 5 000 000 kuna (1 kredit godišnje po poduzetniku)
B) Financiranje obrtnih sredstava može se odobriti u iznosu od 20% (uslužna djelatnost) i 30% (proizvodna djelatnost)
3. Nominalna kamatna stopa – najviše 7% u trenutku sklapanja ugovora, ukoliko je HAMAG BICRO jamac 6,5%
4. Troškovi obrade kredita – najviše 0,5%
5. Rok otplate kredita: A) 10 godina – Kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
B) 7 godina – kupnja nove opreme ili novog dijela opreme
6. Rok iskorištenja kredita – 12 mjeseci
7. Visina jamstva – 1:1,5
8. Instrumenti osiguranja: A) Uobičajeni instrumenti osiguranja u kreditnom poslovanju banke
B) Moguće jamstvo HAMAG BICRO sukladno Općim uvjetima i Pravilniku o izdavanju jamstava
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/3/javni-natjecaj-za-prikupljanje-poduzetnickih-zahtj

Obzor 2020. – program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020.
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Znanost, Industrijsko, Ostalo
Trajanje natječaja 2014. do 2020.
Prihvatljivi partneri Fakulteti, sveučilišta, znanstveno-istraživački centri ili instituti, mikro i mala i srednja poduzeća, velike kompanije, javne ustanove, civilne udruge – sve organizacije koje imaju pravnu osobnost. Fizičke osobe – za financiranje istraživača Marie Skłodowska Curie i stipendije Europskog istraživačkog vijeća sa svojom matičnom institucijom.
Prihvatljivi partneri Minimalno tri partnera iz tri različite države članice EU-a ili države pridružene Obzoru 2020.
Predmet/ svrha Jačanje položaja EU u znanosti, Osnaživanje vodeće pozicije gospodarstva u inovacijama i za rješavanje izazova kao što su klimatske promjene, razvijanje održivog prijevoza i mobilnosti, smanjenje cijenaobnovljivih izvora energije, osiguravanje sigurnosti hrane ili suočavanje s problemima koji se odnose na starenje stanovništva.
Prihvatljive aktivnosti provode se kroz “Izvrsna znanost” : A) Europsko istraživačko vijeće (ERC) – jačanje istraživanja u graničnim područjima znanosti
B) Buduće i nadolazeće tehnologije(FET) – jačanje kolaborativnih, transdisciplinarnih istraživanja koja teže nastanku radikalnih inovacija i podržavaju alternativne ciljeve i koncepte
C) Aktivnosti MCS (Marie Curie Sklodowska Actions) – podrška inovativnoj izobrazbi i osposobljavanje istraživača, njihovih vještina, te geografskoj i transdisciplinarnojmobilnosti
D) Istraživačke infrastrukture(RI) – razvoj i jačanje europskih istraživačkih infrastruktura svjetske klase, uključujući i e-infrastrukture
„Industrijsko vodstvo“ : A)„Vodstvo u omogućavajućim tehnologijama” (LEIT) koja podržava kolaborativne istraživačke i inovacijske projekte s jakim fokusom na primijenjena istraživanja strateških tehnologija Europe, odnosno ključnih razvojnih tehnologija (KET): informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT), nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija, napredna proizvodnja i prerada i svemir.
B) Malo i srednju poduzetništvo : 1. „Pristup rizičnom kapitalu“ s naglaskom na osiguranje rizičnog kapitala potrebnog u ranoj fazi inovacijskog razvoja i aktivnost
2. „Inovacija u malim i srednjim poduzećima“ pomoću kojih se promiče njihov rast povećanjem inovativnosti putem raznih instrumenata.
„Društveni izazovi“ : A)Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života
B) Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorja i unutarnjih voda i bioekonomija
C) Sigurna, čista i učinkovita energija
D) Pametni, zeleni i integrirani promet
E) Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine
F) Uključiva inovativna i promišljena društva
G) Sigurna društva
Mogućnosti za male i srednje poduzetnike Namijenjeno je oko 20% ukupnog proračuna za prioritet „Društveni izazovi“ i „Vodstvo u omogućavajućim i industrijskim tehnologijama“
Posebne aktivnosti u okviru prioriteta „Industrijsko vodstvo“ – „Inovacija u MSP“ i „Pristup rizičnom kapitalu“, namijenjene su isključivo malim i srednjim poduzećima
Pruža potpora za sudjelovanje i u prvom prioritetu Obzor 2020, izvrsnoj znanosti kroz aktivnosti Marie S. Curie i aktivnostima u području budućih i nadolazećih tehnologija(FET)
Aktivnosti Europske poduzetničke mreže (Enterprise Europe Network) i inicijativa Eurostars, malim i srednjim poduzećima će dodatno olakšati pristup Obzoru 2020.
Obzor 2020. pojednostavljuje pravila te se to očituje kroz: A) Jedinstveni skup pravila prilagođen je cijelom istraživačkom i inovacijskom ciklusu, usklađen s financijskim uredbama, koherentan s ostalim novim programima EU
B)Pojednostavljene stope financiranja i jedinstvena stopa za indirektne troškove
C)Jednostavni evaluacijski kriteriji – izvrsnost, učinak i implementacija
D) Novi oblici financiranja namijenjeni za inovacije su: predkomercijalne odnosno predtržišne nabave, poticajne nagrade, namjenski krediti i vlasnički instrumenti
E) Međunarodno sudjelovanje je olakšano, ali bolje štiti interese EU
F) Jednostavnija pravila za financiranje
G)Manje i preciznije ciljane kontrole i revizije
H) Poboljšana pravila zaštite intelektualnog vlasništva
Iznos bespovratnih sredstava – Ukupno
A) Jačanje položaja EU u znanosti s namjenskim sredstvima od
B) Osnaživanje vodeće pozicije gospodarstva u inovacijama sa
C) Pomoći za rješavanje izazova s kojima se suočavaju svi Europljani 78,6 milijardi eura
A)24,598 milijuna eura
B)17,938 milijuna eura
C)31,748 milijuna eura
Intenzitet Bespovratna sredstva za istraživanje i razvoj (100% financiranje svih aktivnosti i sudionika u konzorciju s najmanje tri partnera iz tri različite zemlje članice ili pridružene zemlje)
Bespovratna sredstva za inovacije (70% financiranja svih aktivnosti i sudionika u konzorciju)
Aktivnosti potpore i koordinacije (100% financiranje svih aktivnosti)
Sufinanciranje aktivnosti (co-funding)
Nagrade
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.strukturnifondovi.hr/obzor-2020
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.obzor2020.hr/
http://www.mobilnost.hr/index.php?id=785

Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME 2014.-2020.)
Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 2014. do 2020.
Prihvatljivi partneri Mala i srednja poduzeća, poduzetnici, poslovne organizacije za podršku poduzećima , građani koji žele biti samozaposleni ili se susreću s poteškoćama
Predmet/ svrha Poticanje poduzetničke kulture i jačanjekonkurentnosti kako u Hrvatskoj tako i na zajedničkom Europskom tržištu uz pomoć financiranja projekata koji će pomoći malim i srednjim poduzećima.
Struktura programa A) Financijski instrumenti namijenjeni su tvrtkama u različitim fazama njihovog životnog ciklusa: stvaranje, širenje i poslovni i transferi.
1. Instrument kapital za rast (EquityFacility for Growth) će pružiti rizični kapital poduzećima, posebice u svojoj fazi rasta.
2. Instrument za garancije zajmova (LoanGuaranteeFacility) će pokrivati kredite do 150.000 eura, te će biti na raspolaganju za sve vrste malih i srednjih poduzeća.
B) Enterprise Europe Network je “one-stop-shop” za poslovne potrebe malih i srednjih poduzeća u EU i šire. Ona okuplja više od 600 organizacija za potporu poduzećima iz preko 60 zemalja, uključujući gospodarske i industrijske komore, tehnološke centre ili razvojne agencije.
C) Potpora će se dati za poticanje trans-nacionalnih mreža, za razmjenu dobre prakse i utvrđivanje mogućnosti za širenje poslovnih aktivnosti.
Biti će uspostavljene inicijative poput Tjedna malog i srednjeg poduzetništva i Mreže žena poduzetnica
D) Analitički rad će se poduzeti kako bi se olakšalo „evidence-based“ stvaranje politike od strane nacionalnih i regionalnih donosioca politika. Takav rad uključuje prikupljanje i analizu podataka o izvedbi i politikama država članica i regija, kao i drugim gospodarstvima, ali i studije o najnovijim trendovima i razvoju u pojedinim sektorima u europskim i svjetskim tržištima.
E) COSME program će pružiti podršku malim i srednjim poduzećima kako bi se olakšalo širenje poslovanja na jedinstvenom tržištu EU-a te na tržištima izvan EU-a. Međunarodna poslovna suradnja će se poticati, posebice, kako bi se smanjila razlika u regulatornom i poslovnom okruženju, između EU i njezinih glavnih trgovinskih partnera. Besplatne usluge će se nastaviti, kao npr. usluge koje nudi IPR Helpdesk za Kinu, usluge koje pomažu u upravljanju pravom intelektualnog vlasništva i srodnim pitanjima u toj zemlji.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.strukturnifondovi.hr/cosme
http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm
http://www.minpo.hr/default.aspx?id=520

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 2014. do 2020.
Prihvatljivi partneri / svrha Svi koji Ulažu u rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije i pružaju potporu razvoja poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.
Iznosi sredstava i raspodjela istih Ukupna vrijednost projekta je 267.496.647,06 kuna sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 227.372.150,00 kuna.
Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 6,881 milijarda eura od čega 4,321 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i 2,559 milijardi eura iz Kohezijskog fonda (KF).
Dodatnih 15 % sredstava financira RH te se budžet penje na 8,081 milijardi eura od toga budžet se dijeli nasljedeći način : A) Zaštita okoliša, prometna infrastruktura i prilagodba klimatskim promjenama – 3,5 milijardi eura
B) Konkurentnost, istraživanje i inovacije, informacijske i telekomunikacijske tehnologije, razvoj malih i srednjih poduzeća, nisko ugljično gospodarstvo i obrazovanje – 2,7 milijardi eura
C) Podrška malim i srednjim poduzećima i ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije – 1,94milijardi eura
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Europska unija
fondovi@mrrfeu.hr

Program državnih potpora – za aktivnosti IRI
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 2014. do 2020.
Prihvatljivi partneri Mikro, mala, srednja i velika poduzeća
Predmet/ svrha Razvoja novihproizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa kroz povećanje ulaganja poslovnog sektora u istraživanje,razvoj i inovacije, jačanje istraživačkih kapaciteta poduzeća te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama.
Vrste državnih potpora/ prihvatljivi troškovi A)Regionalne potpore za ulaganje :
1.Potpore se mogu dodijeliti za početno ulaganje u cilju razvoja istraživačkih kapaciteta, bez obzira na veličinu korisnika.
2. Prihvatljivi troškovi: A) troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu
B) procijenjeni troškovi plaća proizašli iz otvaranja radnih mjestauslijed početnog ulaganja, izračunani kroz razdoblje od dvije godine
C) Kombinacija A) i B)
3. Ulaganje ostaje u području koje prima potporu tijekom najmanje 5 godinanakon dovršetka ulaganja. odnosno najmanje 3 godinenakon dovršetka ulaganja u slučaju MSP-ova – isto vrijedi i za zakup.
4. Postrojenja ili strojeve zakup mora biti u obliku financijskog leasinga i sadržavati obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu – uzimaju se u obzir isključivo troškovi kupnje imovine od treće osobe nepovezane s kupcem. Transakcija se izvršava po tržišnim uvjetima.
5. Mogućnost pokrivanja troškova zbog promjene u proizvodnji ukoliko se ispunjavaju zadani uvjeti.
6. Nematerijalna imovina ako ispunjava sljedeće uvjete: A) upotrijebiti se isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu
B) mora se voditi kao imovina koja se amortizira
C) mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem
D) mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora rijekom najmanje 5 godinaili 3 godine u slučaju MSP-ova.
7. Povećanje plaća i broja zaposlenika na dotičnom području5 godinaili 3 godine u slučaju MSP-ova.

B)Potpore za projekte istraživanja i razvoja :
1. Biti će dodijeljene poduzetnicima koji provode projekteistraživanja, razvoja i inovacija usmjerene na razvoj novih ili značajno poboljšanih proizvoda, tehnologija, procesa ili usluga
2. Ako projekt obuhvaća jednu ili više kategorija: A) temeljno istraživanje
B) industrijsko istraživanje
C) eksperimentalni razvoj
D) studije izvedivosti
3. Obzirom na projekte istraživanja i razvoja: A) Troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom Projektu
B) Troškovi instrumenata i opreme, Ako se instrumenti i oprema ne upotrebljavaju tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta
C) Troškovi zgrada i zemljišta. Za zgrade se prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi
D) Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima
E) Troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za Projekt
F) Režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 1.558.000.000,00 HRK (205.000.000,00 EUR)
(25.000,00 EUR (190.000,00 HRK) – 7.500.000,00 EUR (57.000.000,00 HRK))

Intenzitet/ Osigurana sredstva Ovisno o veličini poduzeća, namjeni i posebnim uvjetima maksimalno 100% troškova
Korisnik potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25 % prihvatljivih troškova, iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilokakve državne potpore

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.mingo.hr/page/stupio-na-snagu-program-drzavnih-potpora-za-aktivnosti-ir

Program dodjele državnih potpora – za razvoj CEKOM-a
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo, Obrazovanje
Trajanje natječaja 2014. do 2020.
Predmet/ svrha Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija;
Promicanje poslovnih ulaganjau inovacijama i istraživanjima te razvoj vezai sinergijaizmeđupoduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja;
Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora krozstvaranje povoljnog inovacijskog okruženja.
Vrste državnih potpora/ prihvatljivi troškovi/ Intenzitet A) Potpore za ulaganje u istraživačku infrastrukturu:
1. Dodjeljuje za izgradnju ili nadogradnjuistraživačkih infrastruktura kojeobavljaju ekonomsku djelatnost
2. Ako obavlja i ekonomske i neekonomske djelatnosti,financiranje, troškovi i prihodi svake vrste djelatnosti navode se zasebno natemelju dosljedno primjenjivanih i objektivno opravdanih načelatroškovnog računovodstva
3. Ako cijena za upravljanje infrastrukturom ili upotrebljavanjeinfrastruktureodgovara tržišnoj cijeni
4. Otvoren je za više korisnika i omogućuje se na transparentnoji nediskriminirajućoj osnovi
5. Poduzetnicimakoji su financirali najmanje 10%troškova ulaganja uinfrastrukturumože se odobriti povlašteni pristup uz povoljnije uvjete
6. Prihvatljivi troškovi su troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu
7. Intenzitet potpore ne premašuje50 %prihvatljivih troškova. Preostali dioinfrastrukture financira se iz sredstava koja ne uključuju državne potpore
8. Ako istraživačka infrastruktura primi javno financiranje i za ekonomske ineekonomske djelatnosti, davatelj potpore uspostaviti će sustav praćenja i povratasredstava kako bi se osiguralo da kao posljedica povećanjaudjela ekonomskihdjelatnosti u kako bi se osiguralo da kao posljedica povećanja udjela ekonomskihdjelatnosti u odnosu na situaciju koja se predviđala u vrijeme dodjele potpore nije došlo do premašivanja primjenjivog intenziteta potpore

B) Potpore za inovacijske klastere :
1. Za ulaganje u inovacijski klaster i operativne troškove klastera
2. Pravnom subjektu koji vodi inovacijski klasterako:
A) Pravni subjekt koji vodi inovacijski klaster osigurava otvoren pristup prostorima,objektima i djelatnostimaklastera za više korisnika i omogućen je natransparentan i ne diskriminirajućinačin
B) Naknade za uporabu objekata klastera i sudjelovanje u njegovim djelatnostimaodgovaraju tržišnoj cijeni ili troškovima uporabe i sudjelovanja.
3. Poduzetnicima koji su financirali najmanje 10% troškova ulaganja u inovacijski klaster može se odobriti povlašteni pristup uz povoljnije uvjete
4. Potpore za ulaganje mogu se dodijeliti za izgradnju ili nadogradnju inovacijskih klastera.Prihvatljivi troškovi su troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu.
5. Intenzitet potpore za ulaganje u inovacijske klastere ne premašuje 65%prihvatljivih troškova.
6. Za rad inovacijskih klasteramože se dodijeliti operativna potpora pravnom subjektu kojivodi inovacijski klaster za razdoblje trajanja projekta. Razdoblje potpore ne premašuje10 godina.
7. Operativne potpore za inovacijske klastere -troškovirada zaposlenika i administrativni troškovi koji se odnose na: A) Poticanje klastera u cilju olakšavanja suradnje, razmjene informacija i pružanja iliusmjeravanja specijaliziranih i prilagođenih usluga poslovne podrške
B) Promidžbuklastera kako bi se povećalo sudjelovanje novih poduzetnika ili organizacija ipovećala vidljivost
C) Upravljanje objektimaklastera;na organizaciju programa izobrazbe, radionica ikonferencija kako bi se poticala razmjena znanja, povezivanje i transnacionalna suradnja.
8. Intenzitet operativne potpore ne premašuje 50% ukupnih prihvatljivih troškova

C) Potpore za projekte istraživanja i razvoja:
1. Dio projekta istraživanja i razvojamora biti obuhvaćen jednom ili u slučaju: A) Temeljno istraživanje
B) industrijsko istraživanje
C) eksperimentalni razvoj
D) studije izvedivosti
2. Obzirom na projekte istraživanja i razvoja: A) Troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom Projektu
B) Troškovi instrumenata i opreme, Ako se instrumenti i oprema ne upotrebljavaju tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta
C) Troškovi zgrada i zemljišta. Za zgrade se prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi
D) Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima
E) Troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za Projekt
F) Režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta
3. Intenzitet potpore za svakog korisnika ne premašuje: A) 100% za temeljno istraživanje
B) 50% zaindustrijsko istraživanje
C) 25% za eksperimentalni razvoj
D) 50% zastudije izvedivosti
Intenzitet se može povećati za10postotnih bodova zasrednja poduzeća i 20 postotnih bodova za mala poduzeća.
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 798.000.000,00 HRK (105.000.000000 eura)
(1 milijun eura – 15 milijuna eura)

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.mingo.hr/page/stupio-na-snagu-program-dodjele-drzavnih-potpora-za-razvoj-cekom-a

Javni natječaj za poduzetničke kredite iz Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“ – NOVO
Vrsta natječaja Kreditiranje
Tema/sektor Poduzetništvo, Ostalo
Županija Šibensko – kninska
Trajanje natječaja 25.3.2015. – 2020.
Prihvatljivi partneri Mikro, mali i srednji subjekti malog, gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti na području Šibensko – kninske županije
Predmet/ svrha Primarna svrha Programa bila je pomaganje gospodarstvu RH da izađe iz recesije, ali pošto je taj cilj ostvaren primjenjuje se sekundarni zadatak poticanje malog i srednjeg poduzetništva sa ciljem dodatnog zapošljavanja uz konstantan i stabilan dotok povoljnih kredita koji će stabilizirati oslabljeno tržište.
Prihvatljive aktivnosti i stope kreditiranja 1. Namjena kredita : A) Kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni)
B) kupnja nove opreme ili novog dijela opreme
2. Visina kredita: A) od 100 000 – 5 000 000 kuna (1 kredit godišnje po poduzetniku)
B) Financiranje obrtnih sredstava može se odobriti u iznosu od 20% (uslužna djelatnost) i 30% (proizvodna djelatnost)
3. Nominalna kamatna stopa – najviše 7% u trenutku sklapanja ugovora, ukoliko je HAMAG BICRO jamac 6,5%
4. Troškovi obrade kredita – najviše 0,5%
5. Rok otplate kredita: A) 10 godina – Kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
B) 7 godina – kupnja nove opreme ili novog dijela opreme
6. Rok iskorištenja kredita – 12 mjeseci
7. Visina jamstva – 1:1,5
8. Instrumenti osiguranja: A) Uobičajeni instrumenti osiguranja u kreditnom poslovanju banke
B) Moguće jamstvo HAMAG BICRO sukladno Općim uvjetima i Pravilniku o izdavanju jamstava
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://sibensko-kninska-zupanija.hr/informacije/javni-pozivi-i-natjeaji-za-poduzetnike/javni-natjeaj-za-poduzetnike-kredite-iz-programa-kreditom-do-uspjeha-2014-/216.html

JAVNI NATJEČAJ za poduzetničke kredite po programu KREDITOM DO USPJEHA 2014. Mjera 1. KREDITOM DO KONKURENTNOSTI –
Vrsta natječaja Kreditiranje
Tema/sektor Poduzetništvo
Županija Karlovačka
Trajanje natječaja 11. svibnja 2015. –
Prihvatljivi partneri Mikro, mali i srednji subjekti malog, gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti na području Karlovačke županije
Predmet/ svrha Primarna svrha Programa bila je pomaganje gospodarstvu RH da izađe iz recesije, ali pošto je taj cilj ostvaren primjenjuje se sekundarni zadatak poticanje malog i srednjeg poduzetništva sa ciljem dodatnog zapošljavanja uz konstantan i stabilan dotok povoljnih kredita koji će stabilizirati oslabljeno tržište.
Prihvatljive aktivnosti i stope kreditiranja 1. Namjena kredita : A) Kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni)
B) kupnja nove opreme ili novog dijela opreme
2. Visina kredita: A) od 100 000 – 5 000 000 kuna (1 kredit godišnje po poduzetniku)
B) Financiranje obrtnih sredstava može se odobriti u iznosu od 20% (uslužna djelatnost) i 30% (proizvodna djelatnost)
3. Nominalna kamatna stopa – najviše 7% u trenutku sklapanja ugovora, ukoliko je HAMAG BICRO jamac 6,5%
4. Troškovi obrade kredita – najviše 0,5%
5. Rok otplate kredita: A) 10 godina – Kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
B) 7 godina – kupnja nove opreme ili novog dijela opreme
6. Rok iskorištenja kredita – 12 mjeseci
7. Visina jamstva – 1:1,5
8. Instrumenti osiguranja: A) Uobičajeni instrumenti osiguranja u kreditnom poslovanju banke
B) Moguće jamstvo HAMAG BICRO sukladno Općim uvjetima i Pravilniku o izdavanju jamstava
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://www.kazup.hr/natjecaji/poduzetnicki-krediti.html

Natječaj za Poduzetnik VSŽ 2016. – NOVO
Vrsta natječaja Kreditiranje
Tema/sektor Poduzetništvo, Ostalo
Županija Vukovarsko-srijemska županija
Trajanje natječaja 3.6.2016. –
Prihvatljivi partneri Obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, slobodna zanimanja, te ustanove koje obavljaju poduzetničku djelatnost, OPG-i.
Ispunjavanje uvjeta Privredne banke Zagreb (PBZ)
Predmet/ svrha Poticanje poduzetničke djelatnosti na području Vukovarsko – srijemske županije
Prihvatljive aktivnosti Namjena kredita : A) kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
B) kupovina poljoprivrednog zemljišta
C) nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme
D) nabava novih proizvodnih objekata (plastenici, staklenici)
E) podizanje dugotrajnih nasada
F) trajna obrtna sredstva
Kreditne stope 1. Visina kredita : A) Najniži iznos kredita: 10.000,00 EUR-a u protuvrijednosti HRK
B) Najviši iznos kredita: 200.000,00 EUR-a u protuvrijednosti HRK za investicije te 100.000 EUR-a u protuvrijednosti HRK za trajna obrtna sredstva
2. Kamatna stopa: Promjenjiva, u visini tromjesečnog EURIBOR-a uvećano za 5,35 postotnih poena,min.5,35%, što uz subvenciju županije od 2,1 postotna poena za krajnjeg korisnika trenutno iznosi 3.25%
3. Rok otplate kredita: A) Za nove investicije od 36 do 84 mjeseca, mogućnost počeka od 1 godine, a koji je uključen u rok otplate
B) Za trajna obrtna sredstva od 18 do 36 mjeseci
4. Rok iskorištenja kredita: Za nove investicije do 12 mjeseci, za trajna obrtna sredstva do 3 mjeseca a sve od potpisa ugovora o kreditu.
5. Naknada troškova za obradu i odobrenje kredita : Do 0.80% jednokratno, minimalno 1.000 kn na iznos odobrenog kredita za sve troškove banke, a prije korištenja kredita
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.vusz.hr/natjecaj/natjecaj-za-poduzetnik-vsz-2016

NATJEČAJ za dodjelu poduzetničkih kredita uz subvenciju kamatne stope po Projektu “Razvoj 2017.” – NOVO
Vrsta natječaja Kreditiranje
Tema/sektor Poduzetništvo, Ostalo
Županija Dubrovačko – neretvanska županija
Trajanje natječaja 15.3.2017. –
Prihvatljivi partneri 1. Fizičke osobe upisane u obrtni registar-obrti
2. Mala i srednja trgovačka društva u 100% privatnom vlasništvu
Predmet/ svrha Poticanje poduzetništva na području Dubrovačko – neretvanske županije
Prihvatljive aktivnosti 1. Kupnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
2. Kupnja zemljišta za izgradnju gospodarskih objekata
3. Informatizacija i modernizacija poslovanja
4. Nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme
5. Nabava prijevoznih sredstava
6. Uređenje poslovne infrastrukture
7. Uređenje ili adaptacija zavičajnih kuća, starih zapuštenih objekata i muzeja
8. Obrtna sredstva u funkciji investicija ili za unapređenje poslovanja do 30%)
Iznos kreditne stope i količine pojedinom kredita 1. Traženi iznos kredita: A)Najniži iznos: 50.000,00 kuna
B) Najviši iznos: 500.000,00 kuna
2. Kamatna stopa i naknadna banci: A) Hrvatska poštanska banka d.d. – 4,50%, godišnja, fiksno i 0,50%
B) Splitska banka d.d. – 4,70% godišnja,fiksno i 0,80%
C) Raiffaisenbank Austria d.d. – 5,00% godišnja, fiksno i 0,75%
D) Erste& Steiermarkische bank d.d. – 4,50% godišnja, fiksno i 0,50%
E) Privredna banka Zagreb d.d. – TZMF* na 182 dana + 4,25% godišnje, promjenjiva–do 6 godina i 500 kn
TZMF na 182 dana + 4,45% godišnje, promjenjiva–od 6 do 8 godina i 500 kn
TZMF na 182 dana + 4,65% godišnje, promjenjiva–od 8 do 10 godina i 500 kn
*-Trezorski zapisi Ministarstva financija Republike Hrvatske
Uz subvenciju Dubrovačko-neretvanske županije u visini od 2,00 postotna poena te dodatnih 0,50 postotna poena ukoliko se radi o ekološki prihvatljivom projektu te dodatnih 0,50 postotna poena za obrte ili trgovačka društva u kojima jedna ili više žena ima najmanje 51% kapitala u društvu, ili je žena predsjednica uprave društva
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.edubrovnik.org/category/natjecaji-i-pozivi/page/3/

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.