HEKLANJE

Financijski plan udruga

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014) koji se primjenjuje od 01.01.2015. godine propisuje da sve udruge koje vode dvojno knjigovodstvo imaju obvezu da do kraja ove godine donesu program rada i financijski plan za 2016. godinu.
Ne donošenje programa rada i financijskog plana za one udruge koje vode dvojno knjigovodstvo do 31. prosinca 2015. predviđene su novčane kazne:
– od 5.000,00 do 200.000,00 kn za neprofitnu organizaciju koja vodi dvojno knjigovodstvo
– od 5.000,00 do 20.000,00 kn za zakonskog zastupnika neprofitne organizacije
Financijski plan donosi najviše tijelo neprofitne organizacije (uglavnom je to Skupština), a Skupština usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu.