Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za poticanje razvoja turizma u Gradu Zagrebu – 2017.g.

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Dubrovačko – neretvanska županija
Trajanje natječaja 13.04.2017 – 15.11.2017.
Prihvatljivi prijavitelji „Jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne površine na području Dubrovačko-neretvanske županije.
Predmet/ svrha Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi
Prihvatljivi aktivnosti/ Najviši iznos sredstava / Intenzitet 1. Ulaganje u podizanje trajnih nasada – Podizanje novih trajnih nasada ili obnovu postojećih u voćarstvu, vinogradasrtvu i maslinarstvu sukladno za :
A) Nabavku certificiranog sadnog materijala (sadnica, cijepova )
B) Pripremu tla (čišćenje, oranje, rigolanje i sl.)
C) Nabavku i ugradnju armatura, žice, zaštitnih ograda, zaštitnih mreža
Nasad mora biti podignut ili obnovljen na minimalno 0,1 ha u tekućoj godini.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 40 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku godišnje.

2. Ekološka proizvodnja – Troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji – subvencija za troškove rada:
A) do 100% iznosa za nove ekološke proizvođače kojima je prvi nadzor proveden u tekućoj godini
B) do 80 % iznosa za ekološke proizvođače u drugoj godini nadzora
C) do 50% iznosa za sve ostale godine nadzora
Maksimalan iznos sredstava potpore iznosi 5.000,00 kn po korisniku godišnje

3. Potpora za preporuku gnojidbe i analize tla:
Analize poljoprivrednog zemljišta
Jednom korisniku se najviše može sufinancirati 5 analiza godišnje
Minimalna površina sa koje se uzimaju uzorci za analizu je 0,1 ha.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30% troškova izvršenih analiza i preporuke za gnojidbu a najviše do 2.000,00 kn po korisniku godišnje.

4. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva – Troškove uzgoja izvornih (zaštićenih), autohtonih pasmina:
A) Nabava–kupnja grla/kljuna stoke, (pčelinjih zajednica) u cilju povećanja uzgojnog stada/jata –
I) Za kupljenu stoku dokumente iz kojih se vidi da se radi o izvornim i zaštićenim pasminama (rodovnik ili uzgojna potvrda)
II) preslike računa ili kupoprodajnog ugovora o nabavljenim životinjama iz kojeg je razvidan broj i cijena kupljenih grla,
III) Obavezni period držanja kupljenih grla – 5 godina, uz mogućnost nadomještanja grla s drugima iste pasmine.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30 % ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 5.000,00 kn po korisniku godišnje.
B) Kontrola i suzbijanje bolesti u sektoru stočarstva, izvornih (zaštićenih), autohtonih pasmina – Nabava i apliciranje veterinarsko-medicinskih proizvoda:
I) Prijavljenu stoku na gospodarstvu u Središnji registar kopitara, odnosno Potvrdu Hrvatske poljoprivredne agencije o posjedu /broju stoke na gospodarstvu
II) Preslike računa za kupljene VMP-e i računa ovlaštenih veterinarskih stanica za obavljena tretiranja grla, stada, jata te račune za obavljene laboratorijske pretrage
III) Podnositelj zahtjeva za potporu kontrole i suzbijanja bolesti u stočarskoj proizvodnji ostvaruje pravo na potporu u iznosu u vrijednosti od 25% troška dostavljenog računa (bez troška izlaska na teren ovlaštenog veterinara) za izvršeni rad
IV) Maksimalan iznos potpore iz Programa u tijeku godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona korisnik potpore iznosi 2.000,00 kuna.
V) Ako zbroj svih prihvatljivih zahtjeva za potporom ove mjere bude veći od predviđenih novčanih sredstava u Proračunu, predviđena novčana sredstva za ovu mjeru proporcionalno će se smanjiti jedinični iznos potpore
C) Racionalizacija troškova u stočarstvu nastalih uslijed nepredvidivih gubitaka u uzgoju i proizvodnji :
I) Prijavljenu stoku na gospodarstvu u Središnji registar kopitara, odnosno Potvrdu Hrvatske poljoprivredne agencije o posjedu /broju stoke na gospodarstvu
II) Preslika dokumentacije o nastaloj šteti od nadležnih službi a koja je nastala uslijed
III) Nepredvidljivih gubitaka u stočarstvu ( grla,stada,jata ,..)
Podnositelj zahtjeva, ostvaruje pravo na potporu u iznosu u vrijednosti od 25% troška procijenjene štete u uzgoju i proizvodnji. Maksimalan iznos potpore iz Programa u tijeku godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi iznosi 5.000,00 kuna.
Ako zbroj svih prihvatljivih zahtjeva za potporom ove mjere bude veći od predviđenih novčanih sredstava u Proračunu, predviđena novčana sredstva za ovu mjeru proporcionalno će se smanjiti jedinični iznos potpore
D) Sufinanciranje troškova uzgojno selekcijskog rada za izvorne i zaštićene pasmine:
I) Prijavljenu stoku na gospodarstvu u Središnji registar kopitara, odnosno Potvrdu Hrvatske poljoprivredne agencije o posjedu /broju stoke na gospodarstvu
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30 % ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku godišnje

5. Potpora zajedničkom djelovanju poljoprivrednih gospodarstava :
Podmjera 5.1. – Poticanje osnivanja novih poljoprivrednih zadruga i udruga koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda:
A) Troškove osnivanja i djelovanja novih zadruga, udruga i proizvođačkih poljoprivrednih grupa/organizacija koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku godišnje.
Podmjera 5.2. – Poticanje rada zadruga i udruga:
A) Troškove rada u cilju poticanja rada i djelovanja postojećih zadruga, proizvođačkih poljoprivrednih grupa/organizacija i udruga koje se bave promicanjem i unaprjeđenjem poljoprivredne proizvodnje i prerade, te strukovne organizacije koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda
B) Korisniku, sudionicima i organizatorima manifestacija, kao posebna potpora poljoprivredi, koji se primjenjuju i na poljoprivredni sektor, dodjeljuje se za sajmove, festivale, smotre, natjecanja i druge srodne manifestacije
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30% ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku godišnje.

6. Potpora županijskih proizvoda-stvaranje, promidžba i prodaja županijskih proizvoda:
Podmjera 6.1.
Troškove utvrđivanja kriterija i odabira proizvoda koji će biti prepoznatljiv županijski proizvod, te izradu pravilnika, konzultantskih troškova, troškovi istraživanje tržišta, izradu vizualne oznake proizvoda, pečata i drugih administrativnih troškova, troškovi provođenja analize i utvrđivanja razine kvalitete izabranih proizvoda, troškovi kontrole proizvodnog procesa, i stvaranja robne marke pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog ,troškovi definiranja i izrade marketinških oznaka robne marke, troškovi izrade specifikacije proizvoda i njezinih sastavnih točaka, troškovi akreditacije proizvoda za dodjelu oznaku robne marke i troškovi izrade web stranica i promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 30.000,00 kn po korisniku godišnje.
Podmjera 6.2.
I) Korisniku, sudionicima i organizatorima manifestacija, kao posebna potpora poljoprivredi u okviru horizontalnih instrumenata potpore koji se primjenjuju i na poljoprivredni sektor, dodjeljuje se za sajmove, festivale, smotre, natjecanja i druge srodne manifestacije koje su od značaja za razvoj poljoprivrede, autohtonih proizvoda, očuvanje tradicije i kulturne baštine
II) Troškove vezane uz zakup izložbenog prostora, promidžbeni materijal, brošure, letke, nabavu narodnih nošnji, instrumenata, za projekte promidžbe i marketinške pripreme proizvoda, izrada i tisak promidžbenog materijala, izrada nove web stranice, promotivne kampanje prilikom stavljanja u promet novih ili redizajniranja postojećih proizvoda, izgradnja vizualnog identiteta proizvoda-brenda, dizajn etikete, ambalaže, kao i druge opravdane troškove
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 30.000,00 kn po korisniku godišnje.

7. Potpora izlagačima za sudjelovanje na poljoprivrednim manifestacijama i događanjima:
Troškove sudjelovanja poljoprivrednih proizvođača i prerađivača na inozemnim i tuzemnim sajmovima, manifestacijama, festivalima i natjecanjima, promocija poljoprivrednih proizvoda
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30% ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 10,000,00 kn po korisniku godišnje.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.edubrovnik.org/natjecaji-i-pozivi/javni-poziv-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-poljoprivredi-dubrovacko-neretvanske-zupanije-2017-godini/

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.