Mjera IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture” – NOVO

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Ostalo
Trajanje natječaja 31.07.2017. – 01.11.2017.
Iznosi sredstava 18.300.000 €
Prihvatljivi prijavitelji Pravne osobe, Fizičke osobe;
Mala i srednja poduzeća korisnici odobrenog ili registriranog objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i/ili proizvode ribarstva i akvakulture
Predmet/ svrha Ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture.
Prihvatljivi troškovi 1. Ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu proizvoda;
2. Ulaganja u opremanje objekata za preradu proizvoda;
3. Ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora;
4. Ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju;
5. Ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila;
6. Ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada objekata za preradu proizvoda;
7. Ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor objekata za preradu proizvoda.
Prihvatljivi ciljevi 1. Štednji energije ili smanjuju utjecaj na okoliš, uključujući obradu otpada;
2. Unaprjeđenju sigurnosti, higijeni, zdravstvenih i radnih uvjeta;
3. Podupiru obradu ulova komercijalne ribe koja ne može biti namijenjena za prehranu ljudi;
4. Su u vezi sa preradom nusproizvoda nastalih prilikom glavnih aktivnosti prerade;
5. Su vezi s preradom ekoloških proizvoda akvakulture na temelju članaka 6. I 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. Lipnja 2007. O ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L189, 28. 6. 2007.);
6. Rezultiraju novim ili poboljšanim proizvodima, novim ili poboljšanim procesima, ili novim ili poboljšanim sustavima upravljanja i organizacije.
Iznos bespovratnih sredstava (najviši iznos potpore) 18.300.000,00 EUR (7.500.000,00 HRK)
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/mjera-iv-4-prerada-proizvoda-ribarstva-i-akvakulture
info@eu-projekti.com

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.