Program dodjele državnih potpora – za razvoj CEKOM-a

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo, Obrazovanje
Trajanje natječaja 2014. do 2020.
Predmet/ svrha Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija;
Promicanje poslovnih ulaganjau inovacijama i istraživanjima te razvoj vezai sinergijaizmeđupoduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja;
Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora krozstvaranje povoljnog inovacijskog okruženja.
Vrste državnih potpora/ prihvatljivi troškovi/ Intenzitet A) Potpore za ulaganje u istraživačku infrastrukturu:
1. Dodjeljuje za izgradnju ili nadogradnjuistraživačkih infrastruktura kojeobavljaju ekonomsku djelatnost
2. Ako obavlja i ekonomske i neekonomske djelatnosti,financiranje, troškovi i prihodi svake vrste djelatnosti navode se zasebno natemelju dosljedno primjenjivanih i objektivno opravdanih načelatroškovnog računovodstva
3. Ako cijena za upravljanje infrastrukturom ili upotrebljavanjeinfrastruktureodgovara tržišnoj cijeni
4. Otvoren je za više korisnika i omogućuje se na transparentnoji nediskriminirajućoj osnovi
5. Poduzetnicimakoji su financirali najmanje 10%troškova ulaganja uinfrastrukturumože se odobriti povlašteni pristup uz povoljnije uvjete
6. Prihvatljivi troškovi su troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu
7. Intenzitet potpore ne premašuje50 %prihvatljivih troškova. Preostali dioinfrastrukture financira se iz sredstava koja ne uključuju državne potpore
8. Ako istraživačka infrastruktura primi javno financiranje i za ekonomske ineekonomske djelatnosti, davatelj potpore uspostaviti će sustav praćenja i povratasredstava kako bi se osiguralo da kao posljedica povećanjaudjela ekonomskihdjelatnosti u kako bi se osiguralo da kao posljedica povećanja udjela ekonomskihdjelatnosti u odnosu na situaciju koja se predviđala u vrijeme dodjele potpore nije došlo do premašivanja primjenjivog intenziteta potpore

B) Potpore za inovacijske klastere :
1. Za ulaganje u inovacijski klaster i operativne troškove klastera
2. Pravnom subjektu koji vodi inovacijski klasterako:
A) Pravni subjekt koji vodi inovacijski klaster osigurava otvoren pristup prostorima,objektima i djelatnostimaklastera za više korisnika i omogućen je natransparentan i ne diskriminirajućinačin
B) Naknade za uporabu objekata klastera i sudjelovanje u njegovim djelatnostimaodgovaraju tržišnoj cijeni ili troškovima uporabe i sudjelovanja.
3. Poduzetnicima koji su financirali najmanje 10% troškova ulaganja u inovacijski klaster može se odobriti povlašteni pristup uz povoljnije uvjete
4. Potpore za ulaganje mogu se dodijeliti za izgradnju ili nadogradnju inovacijskih klastera.Prihvatljivi troškovi su troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu.
5. Intenzitet potpore za ulaganje u inovacijske klastere ne premašuje 65%prihvatljivih troškova.
6. Za rad inovacijskih klasteramože se dodijeliti operativna potpora pravnom subjektu kojivodi inovacijski klaster za razdoblje trajanja projekta. Razdoblje potpore ne premašuje10 godina.
7. Operativne potpore za inovacijske klastere -troškovirada zaposlenika i administrativni troškovi koji se odnose na: A) Poticanje klastera u cilju olakšavanja suradnje, razmjene informacija i pružanja iliusmjeravanja specijaliziranih i prilagođenih usluga poslovne podrške
B) Promidžbuklastera kako bi se povećalo sudjelovanje novih poduzetnika ili organizacija ipovećala vidljivost
C) Upravljanje objektimaklastera;na organizaciju programa izobrazbe, radionica ikonferencija kako bi se poticala razmjena znanja, povezivanje i transnacionalna suradnja.
8. Intenzitet operativne potpore ne premašuje 50% ukupnih prihvatljivih troškova

C) Potpore za projekte istraživanja i razvoja:
1. Dio projekta istraživanja i razvojamora biti obuhvaćen jednom ili u slučaju: A) Temeljno istraživanje
B) industrijsko istraživanje
C) eksperimentalni razvoj
D) studije izvedivosti
2. Obzirom na projekte istraživanja i razvoja: A) Troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom Projektu
B) Troškovi instrumenata i opreme, Ako se instrumenti i oprema ne upotrebljavaju tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta
C) Troškovi zgrada i zemljišta. Za zgrade se prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi
D) Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima
E) Troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za Projekt
F) Režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta
3. Intenzitet potpore za svakog korisnika ne premašuje: A) 100% za temeljno istraživanje
B) 50% zaindustrijsko istraživanje
C) 25% za eksperimentalni razvoj
D) 50% zastudije izvedivosti
Intenzitet se može povećati za10postotnih bodova zasrednja poduzeća i 20 postotnih bodova za mala poduzeća.
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 798.000.000,00 HRK (105.000.000000 eura)
(1 milijun eura – 15 milijuna eura)

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.mingo.hr/page/stupio-na-snagu-program-dodjele-drzavnih-potpora-za-razvoj-cekom-a

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.