Program državnih potpora – za aktivnosti IRI

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 2014. do 2020.
Prihvatljivi partneri Mikro, mala, srednja i velika poduzeća
Predmet/ svrha Razvoja novihproizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa kroz povećanje ulaganja poslovnog sektora u istraživanje,razvoj i inovacije, jačanje istraživačkih kapaciteta poduzeća te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama.
Vrste državnih potpora/ prihvatljivi troškovi A)Regionalne potpore za ulaganje :
1.Potpore se mogu dodijeliti za početno ulaganje u cilju razvoja istraživačkih kapaciteta, bez obzira na veličinu korisnika.
2. Prihvatljivi troškovi: A) troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu
B) procijenjeni troškovi plaća proizašli iz otvaranja radnih mjestauslijed početnog ulaganja, izračunani kroz razdoblje od dvije godine
C) Kombinacija A) i B)
3. Ulaganje ostaje u području koje prima potporu tijekom najmanje 5 godinanakon dovršetka ulaganja. odnosno najmanje 3 godinenakon dovršetka ulaganja u slučaju MSP-ova – isto vrijedi i za zakup.
4. Postrojenja ili strojeve zakup mora biti u obliku financijskog leasinga i sadržavati obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu – uzimaju se u obzir isključivo troškovi kupnje imovine od treće osobe nepovezane s kupcem. Transakcija se izvršava po tržišnim uvjetima.
5. Mogućnost pokrivanja troškova zbog promjene u proizvodnji ukoliko se ispunjavaju zadani uvjeti.
6. Nematerijalna imovina ako ispunjava sljedeće uvjete: A) upotrijebiti se isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu
B) mora se voditi kao imovina koja se amortizira
C) mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem
D) mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora rijekom najmanje 5 godinaili 3 godine u slučaju MSP-ova.
7. Povećanje plaća i broja zaposlenika na dotičnom području5 godinaili 3 godine u slučaju MSP-ova.

B)Potpore za projekte istraživanja i razvoja :
1. Biti će dodijeljene poduzetnicima koji provode projekteistraživanja, razvoja i inovacija usmjerene na razvoj novih ili značajno poboljšanih proizvoda, tehnologija, procesa ili usluga
2. Ako projekt obuhvaća jednu ili više kategorija: A) temeljno istraživanje
B) industrijsko istraživanje
C) eksperimentalni razvoj
D) studije izvedivosti
3. Obzirom na projekte istraživanja i razvoja: A) Troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom Projektu
B) Troškovi instrumenata i opreme, Ako se instrumenti i oprema ne upotrebljavaju tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta
C) Troškovi zgrada i zemljišta. Za zgrade se prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi
D) Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima
E) Troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za Projekt
F) Režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 1.558.000.000,00 HRK (205.000.000,00 EUR)
(25.000,00 EUR (190.000,00 HRK) – 7.500.000,00 EUR (57.000.000,00 HRK))

Intenzitet/ Osigurana sredstva Ovisno o veličini poduzeća, namjeni i posebnim uvjetima maksimalno 100% troškova
Korisnik potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25 % prihvatljivih troškova, iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilokakve državne potpore

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.mingo.hr/page/stupio-na-snagu-program-drzavnih-potpora-za-aktivnosti-ir

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.