Nikola 382

Nikola 382

Feng shui

Feng Shui je tradicionalna kineska vještina uređenja prostora i života u skladu sa okruženjem. Umijeće

Financijski plan udruga

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014) koji se primjenjuje od 01.01.2015.