HEKLANJE

Sedam koraka do Eko markice

Ekološkom proizvodnjom za tržište mogu se baviti samo oni subjekti koji su registrirani i čija proizvodnja podliježe nadzoru. Tako proizvedeni proizvodi na tržištu moraju biti propisno označeni i samo takvi se mogu prodavati kao ekološki proizvod. U suprotnom takav se proizvod ne može prodavati kao ekološki i podliježe zakonskim sankcijama. Sam postupak registracije poljoprivrednog gospodarstva ili drugog privrednog subjekta u ovaj sustav proizvodnje i način dobivanja markice za označavanje ekološkog proizvoda dosta je složen pa ćemo u ovom članku pokušati to pojednostaviti i sažeti u nekoliko koraka.
Prvi korak: Registracija u upisnik poljoprivrednih proizvođača
Obiteljsko gospodarstvo ili neki drugi privredni subjekt koji se želi baviti poljoprivrednom proizvodnjom za tržište, mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih proizvođača u Republici Hrvatskoj, bez obzira u kojem će sustavu poljoprivredne proizvodnje gospodariti na svojim površinama (konvencionalni, integrirani, ekološki). Prijave se obično obavljaju po većim općinama kod referenta u uredima za gospodarstvo koji dalje rješavaju registraciju ili izravno Ministarstvu poljoprivrede. Nakon registracije, nositelj i članovi gospodarstva, odnosno, privredni subjekt dobivaju iskaznicu kojom dokazuju da se bave poljoprivrednom proizvodnjom.
Drugi korak: Upoznavanje sa zakonskom regulativom
Nužno je upoznati se sa zakonskom regulativom koja regulira ekološku poljoprivrednu proizvodnju i preradu ekoloških proizvoda.
Ekološka proizvodnja regulirana je brojnim Zakonima i pravilnicima:
• Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN 12/01., NN 14/01., NN 79/07.)
• Zakona o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (NN 139/10)
• Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda (NN 91/01., NN10/07.);
• Pravilnik o sustavu ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji (NN 91/01., NN 25/08., NN 61/09.);
• Pravilnik o postupku i uvjetima za stjecanje znaka ekološkog proizvoda (NN 13/02.);
• Pravilnik o preradi u ekološkoj proizvodnji (NN 13/02., NN 10/07.)
• Pravilnik o ekološkoj proizvodnji životinjskih proizvoda (NN 13/02., NN
• 10/07.)
• Pravilnik o deklaraciji i označavanju ekoloških proizvoda (NN 13/02., NN 10/07., NN 64/09.);
• Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u upisnike ekološke proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN 13/02., NN112/07.)
• Pravilnik o stručnom nadzoru u ekološkoj proizvodnji (N.N. 13/02., N.N. 10/07., N.N. 62/08., N.N. 146/09.);
• Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u preradi vlakna (N.N. 81/2002.)
• Pravilnik o visini naknade troškova za provedbu stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom i troškova utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima (NN 85/02., NN41/08., NN15/10.);
• Pravilnik o vođenju baze podataka za poljoprivredni reprodukcijski materijal iz ekološke proizvodnje (NN 89/08.);
• Pravilnik o preradi, pakiranju, prijevozu i skladištenju ekoloških proizvoda (NN 129/09.);
• Popis pravnih osoba za provedbu postupka potvrđivanja nad ekološkom proizvodnjom (NN 81/02., NN 15/04., NN 28/09., NN 15/10.); • Popis ovlaštenih laboratorija u ekološkoj proizvodnji (NN 81/02., NN 22/06., NN 10/07., NN 28/09.);
• Popis nadzornih stanica za obavljanje stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom (NN 81/02., NN 15/04., NN 22/06.)
• Popis pravnih i fizičkih osoba upisanih u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (NN 68/03., NN 15/04., NN 32/05., NN 22/06., NN 10/07., NN 18/08., NN 28/09., NN 15/10.);
• Popis pravnih i fizičkih osoba brisanih iz Upisnika proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (NN 22/06., NN 18/08., NN 15/10.);
• Popis pravnih i fizičkih osoba upisanih u Upisnik uvoznika ekoloških proizvoda (NN 22/06., NN 10/07., NN 18/08., NN 28/09., NN 15/10.);
Treći korak: Prvi stručni nadzor
Obiteljsko gospodarstvo ili drugi privredni subjekt mora se obratiti jednoj od Nadzornih stanica i zatražiti prvi stručni nadzor koji je preduvjet za upis u Upisnik ekoloških proizvo đača pri Ministarstvu poljoprivrede. U Republici Hrvatskoj su ovlaštene slijedeće
Nadzorne stanice za obavljanje stručnog nadzora:
• “BIOINSPEKT” d.o.o. za nadzor u ekološkoj proizvodnji, Đ akovština 2, 31000 Osijek, tel. 031/204-949;
• PRVA EKOLOŠKA STANICA, Kuraltova 8, 10000 Zagreb tel. 01/232-1477, 099/412-275;
• HRVATSKE ŠUME d.o.o. Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, 10 000 Zagreb, tel. 01/480-4111;
• AGRIBIOCERT – zadruga za obavljanje stručnog nadzora i ugovornu kontrolu robe, Veli dvor 11, 51513 Omišalj, tel. 051/842-607;
• BIOTECHNICON – PODUZETNIčKI CENTAR d.o.o., Hrvatskih iseljenika 30, 21000 Split, tel. 021/485-461; TRGO-INVEST d.o.o. D. Rakovca bb, 35209 Bukovlje, tel: 035/276-119
Četvrti korak: Zahtjev za upis u Upisnik ekoloških poljoprivrednih proizvođača
Nakon što je Nadzorna stanica izvršila prvi stručni nadzor i dostavila zapisnik o prvom stručnom nadzoru predaje se zahtjev za upis u Upisnik ekoloških poljoprivrednih proizvođača Ministarstvu poljoprivrede.
Za to je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:
• zahtjev za upis u upisnik sa biljezima u iznosu 70,00 Kn;
• rješenje o upisu u registar za pravnu osobu, obrtnica ili uvjerenje nadležnog ureda državne uprave da ste poljoprivredni proizvođač;
• izvadak iz zemljišne knjige i/ili ugovor o dugoročnom korištenju zemljišta (najmanje 5 godina) kao dokaz o vlasništvu odnosno pravu korištenja zemljišta;
• katastarski plan s točno određenim česticama koje pripadaju proizvodnoj jedinici i njihovim površinama;
• popis i veličinu gospodarskih objekata, poljoprivredne mehanizacije i drugih strojeva za ekološku proizvodnju;
• izjavu pravne osobe ili izjavu proizvođača da je upoznat s propisima i pravilima ekološke proizvodnje, kao oblik posebnog povjerenja između proizvođača i potrošača;
• ako jedinica za ekološku proizvodnju ima voditelja proizvodnje, dokaz o poslovnom odnosu s voditeljem proizvodnje;
• zapisnik nadzorne stanice za ekološku proizvodnju o obavljenom prvom stručnom nadzoru.
Peti korak: Rješenje
Ako je sve zadovoljeno, Ministarstvo poljoprivrede upisuje obiteljsko gospodarstvo ili drugi privredni subjekt u upisnik pod određenim rednim brojem, o čemu proizvođač dobije Rješenje. Popis upisanih proizvođača objavljuje se u Narodnim novinama. Upisni broj se navodi i u deklaraciji ekološkog proizvoda.
Šesti korak: Dobivanje certifikata
Nakon obavljenog stručnog nadzora i po upisu u upisnik od pravne osobe za provedbu postupka potvrđivanja, obiteljsko gospodarstvo ili drugi privredni subjekt treba tražiti potvrdnicu (certifikat). Registrirane pravne osobe za provedbu postupka potvrđivanja (certificiranja) u Republici Hrvatskoj od kojih se može zatražiti potvrdnica su:
• “BIOINSPEKT” d.o.o. za nadzor u ekološkoj proizvodnji, Đakovština 2, 31000 Osijek, tel. 031/204-949;
• PRVA EKOLOŠKA STANICA, Kuraltova 8, 10000 Zagreb tel. 01/232-1477, 099/412-275;
• AGRIBIOCERT – zadruga za obavljanje stručnog nadzora i ugovornu kontrolu robe, Veli dvor 11, 51513 Omišalj, tel. 051/842-607;
• BIOTECHNICON – PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o., Hrvatskih iseljenika 30, 21000 Split, tel. 021/485-461;
• TRGO-INVEST d.o.o. D. Rakovca bb, 35209 Bukovlje, tel: 035/276-119
• OMEGA-CERT d.o.o., Rebar 131, 10000 Zagreb, tel: 095/568-6436.
Znak “ekoproizvod” je garancija da je proizvod proizveden sukladno propisima o ekološkoj proizvodnji. Znak se dobiva na vrijeme od jedne godine, ili jedne vegetacije i uz deklaraciju potvrđuje kvalitetu proizvoda. Dobivanje znaka povezano je s cijelim sustavom kako proizvodnje tako i stručnog nadzora te certifikacije. Pravo na korištenja znaka “ekoproizvod” na svojim proizvodima imaju proizvođači koji su od pravne osobe za postupak potvrđivanja ishodili dokument zvan potvrdnica (certifikat).
Sedmi korak: Zahtjev za korištenje znaka „Ekoproizvod“
Po dobivanju potvrdnice (certifikata) da bi svoj proizvod obiteljsko gospodarstvo ili drugi privredni subjekt stavilo na tržište sa znakom “EKOPROIZVOD”, odnosno deklariralo ga kao ekološki proizvod, od Ministarstva poljoprivrede, mora tražiti da se za taj proizvod izda Rješenje o pravu korištenja znaka “ekoproizvod”.
Zahtjev mora sadržavati:
• ime/naziv i adresu proizvođača, upisni broj iz Upisnika ekoloških proizvođač te državni biljeg u iznosu od 70,00 kuna;
• naziv proizvoda za koji se traži dodjela znaka “ekoproizvod”; veličina pakovine, broj pakovina i ukupna količina;
• potvrdnicu izdanu od ovlaštene pravne osobe za provedbu postupka potvrđivanja;
• kopiju zapisnika zadnjeg nadzora nadzorne stanice.
• Nakon toga svake se godine na novo mora obnoviti zahtjev za dodjelom eko markice za svaki pojedini proizvod.