HEKLANJE

EVIDENTIRANJE PRODAJE ROBE I OBRAČUN PDV-a

Trgovci koji nisu obvezni izdavati račune
Prema odredbama članka 15. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost račune ne moraju
ispostaviti:
– prodajna mjesta kod kojih se više od 50% vrijednosti prometa odnosi na prodaju dnevnog tiska,
duhana i duhanskih prerađevina, lutrije, športske prognoze, lota, velda, maraka i drugih
poštanskih vrijednosnica,
– za prodaju putem automata (cigareta, pića i slično),
– za prodaju karata u sredstvima javnog prijevoza,
– za prodaju na tržnicama i otvorenim prostorima.
Iako nisu obvezni izdavati račune i ovi obveznici dnevni promet unose u knjigu popisa u svrhu
evidentiranja ukupnog prometa i u knjigu I-RA radi utvrđivanja obveze poreza na dodanu vrijednost.
Ovi trgovci moraju sastaviti obračun dnevnog prometa i to na temelju popisa robe na kraju
radnog dana ili na temelju druge odgovarajuće evidencije. Što se tiče evidencije u knjizi I-RA
ona ne mora biti dnevna nego se može unositi promet na temelju specifikacije za ukupno
obračunsko razdoblje (mjesečno ili tromjesečno) jer je dnevna evidencija sadržana u knjizi
popisa.
Zakon o porezu na dodanu vrijednost oslobađa obveze izdavanja računa one porezne obveznike
koji prodaju na tržnicama i otvorenim prostorima.
Ispostavljanje gotovinskog računa
Obveza za izdavanje računa propisana je propisima o porezu na dodatnu vrijednost, a obrtnike koji
nisu obveznici PDV-a propisima o oporezivanju dohotka. U trgovini na malo većina prometa
naplaćuje se gotovinski, pa je porezni obveznik obvezan takav promet iskazivati preko naplatnih
uređaja (registar blagajne) ili na drugi odgovarajući način (izdavanjem paragon bloka ili
nekog drugog oblika računa). Bitno je da takav račun sadržava obvezne podatke propisane u
članku 15. stavak 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, a to su:
1. broj i nadnevak izdavanja,
2. naziv i adresa prodavatelja s brojem prodavaonice,
3. porezni broj trgovca na malo,
4. količinu i uobičajeni trgovački naziv prodanih proizvoda,
5. ukupan iznos naknade i poreza razvrstani po poreznoj stopi.
Obzirom da je u gotovinskim računima iskazan zbrojni iznos naknade i
poreza, iznos PDV-a na dio prometa koji se oporezuje stopom 22%, utvrđuje se preračunatom stopom
od 18,0328, te se podaci unose u knjigu I-RA.
Kad se PDV u ukupnom prometu utvrđuje preračunatom stopom važno je reći da iz toga prometa
treba isključiti osim prometa proizvoda s nultom stopom i promet oslobođen PDV-a (prodaju
državnih biljega, prodaju diplomatskim predstavništvima, prodaju čestitki UNICEF-a, prodaju
humanitarnim i drugim neprofitnim organizacijama koje tu nabavu plaćaju inozemnom novčanom
donacijom).

Čovjek v2.0

Upoznajte se sa znanstvenim tvrdnjama koje govore o stvaranju nove vrste čovjeka. Predviđa se da će već 2029. umjetna inteligencija