DOKUMENTACIJA ZA KNJIŽENJE ULAZA ROBE U PRODAVAONICU

Svako zaduženje i razduženje maloprodajnog mjesta evidentira se u knjizi popisa na način kako je to propisano člankom 6. do 9. Pravilnika o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo. Za nabavu robe obvezno se sastavlja primka u kojoj se evidentira vrsta, količina i prodajna cijena robe i ona predstavlja ispravu za unošenje u knjigu popisa. Za robu koja se prodaje u svoje ime i za svoj račun sastavlja se primka na obrascu PKV
(vlastita roba). Obrazac PKV sastavlja se i kada se prodavaonica zadužuje s robom vlastite proizvodnje. U istoj knjizi popisa vodi se evidencija o prodaji robe u komisiji, a za zaduženje se sastavlja primka za tuđu robu PKT.

Roba se ne može staviti u prodaju dok se ne sastavi primka, a izrađuje se na temelju ulaznog dokumenta (računa, dostavnice, otpremnice i slično.).
Umjesto primke isprava o zaduženju može biti i kalkulacija maloprodajne cijene. Trgovci najčešće unose podatke u knjigu popisa iz maloprodajnih cijena u kojoj se iskazuju podaci:
– o nabavnoj vrijednosti robe,
– o ukalkuliranoj razlici u cijeni,
– o ukalkuliranom porezu na dodanu vrijednost

Na obrascu kalkulacije naznačen je naziv i sjedište trgovca, naziv i sjedište dobavljača te broj i datum isprave o nabavi. Kalkulacija mora sadržavati podatke o vrsti, količini i vrijednosti robe za koju se zadužuje knjiga popisa. Naziv robe i jedinica mjere za koju se formira maloprodajna cijena moraju biti jednaki nazivu robe i jedinici mjere iz računa odnosno drugog dokumenta dobavljača o nabavi robe.

Nabavna vrijednost utvrđuje se prema računima dobavljača. Važno je napomenuti da u nabavnu vrijednost robe ne ulazi porez na dodanu vrijednost zaračunan na računu dobavljača za robu, nego on čini pretporez u vremenu u kojem su računi plaćeni. Ako trgovac nije obveznik PDV-a tada porez na računima dobavljača čini trošak nabave robe.

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.